Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 91-ЕП
София, 07.04.2014

ОТНОСНО: регистрация на Инициативен комитет за издигане на кандидатурата на Виктор Тенчев Папазов като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е заявление за регистрация на Инициативен комитет за издигане на Виктор Тенчев Папазов, ЕГН ..., като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014г., подписано от всички членове, както следва: 1. Силвия Миткова Иванова, 2. Момяна Мартинова Гунева, 3. Христо Димитров Мазнейков, 4. Йордан Иванов Ведър, 5. Владимир Тотев Тотев, 6. Антраник Шаварш Арабаджиян и 7. Михаил Георгиев Марковски, чрез представляващия инициативния комитет Силвия Миткова Иванова, заведено под № 2 на 03.04.2014 г. в регистъра на инициативните комитети за издигане на независим кандидат за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Към заявлението са приложени следните документи:

1. Решение за създаване на Инициативен комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява.

2. Нотариално заверени образци от подписите на седем лица, участващи в инициативния комитет.

3. Декларация по образец - Приложение № 60 от изборните книжа, подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на изискванията на чл. 350, ал. 1 от ИК - 7 броя.

4. Декларация по образец - Приложение № 61 от изборните книжа, подписана от всеки член на инициативния комитет, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат на лица за други цели, освен предвидените в ИК - 7 броя.

5. Банков документ (преводно нареждане) от 03.04.2014 г. от „Банка ДСК" ЕАД за внесен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 2 от Изборния кодекс в размер на 100 лева по сметка в БНБ.

6. Удостоверение от Банка ДСК от 03.04.2014 г. за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания.

7. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

 

Налице са изискванията на чл. 151, ал. 1, ал. 2, т. 2, ал. 4 и ал. 5, чл. 152, т. 1, буква „б" и чл. 153 от Изборния кодекс и Решение № 38-ЕП от 01.04.2014 г. на ЦИК за регистрация на инициативни комитети  за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б" във връзка с чл. 151, ал. 1, ал. 2, т. 2, ал. 4 и ал. 5 и чл. 153 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА Инициативен комитет в състав:

 1. Силвия Миткова Иванова, ЕГН ...
 2. Момяна Мартинова Гунева, ЕГН ...
 3. Христо Димитров Мазнейков, ЕГН ...
 4. Йордан Иванов Ведър, ЕГН ...
 5. Владимир Тотев Тотев, ЕГН ...
 6. Антраник Шаварш Арабаджиян, ЕГН ...
 7. Михаил Георгиев Марковски, ЕГН ...

за издигане на Виктор Тенчев Папазов, ЕГН ..., като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1165-МИ / 20.09.2019

  относно: жалба от инициативен комитет за издигане на Мано Иванов Манов като независим кандидат в изборите за кмет на кметство с. Климент, община Карлово, срещу Решение № МИ-83 от 19.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Карлово, област Пловдив

 • № 1164-МИ / 20.09.2019

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1156-МИ от 20 септември 2019 г. на ЦИК, относно жалба срещу Решение № 45-МИ от 16 септември 2019 г. на ОИК - Етрополе

 • № 1163-МИ / 20.09.2019

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1151-МИ от 19 септември 2019 г. на ЦИК, относно промяна в състава на ОИК – Ковачевци, област Перник

 • всички решения