Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 909-МИ
София, 30 август 2019 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Априлци, област Ловеч, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-215/127 от 22 август 2019 г. от кмета на община Априлци, област Ловеч, към което са представени всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс и Решения № 600-МИ от 09.08.2019 г. и № 603-МИ от 12.08.2019 г. на ЦИК.

Консултациите са проведени при спазване на изискванията на чл. 76 ИК. В консултациите са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции и коалицията, която има членове в Европейския парламент съгласно Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на ЦИК.

Видно от протокола от проведените консултации на 16.08.2019 г., между участвалите в консултациите представители не е постигнато съгласие за състава на ОИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Априлци, област Ловеч, в състав от 13 членове, както следва:
Длъжност в комисията Име, презиме, фамилия
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Снежина Димитрова Стоянова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветан Кръстев Цонков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петър Георгиев Балджиев
СЕКРЕТАР: Христо Колев Варчев
ЧЛЕНОВЕ: Димитрина Пенкова Бояджиева
  Васко Стефанов Радев
  Иван Стефанов Филипов
  Христина Миткова Лалева
  Ганка Георгиева Иванова
  Мария Ангелова Матева
  Събчо Михов Събчев
  Йовка Димитрова Марковска
  Миглена Георгиева Димитрова
 1. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 7 септември 2019 г.
 2. На назначените членове да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

1091-МИ/

Календар

Решения

 • № 482-НС / 26.07.2021

  относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

 • № 481-МИ / 26.07.2021

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Сливница, община Кресна, област Благоевград

 • № 480-НС / 26.07.2021

  относно: откриване на процедура „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на стенографски услуги за нуждите на Централната избирателна комисия“

 • всички решения