Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 908-ПВР/НС
София, 11 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидатска листа на ПП „Движение за права и свободи“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № ПВРНС-10-32 от 10.11.2021 г. за регистрация на застъпници в избирателни секции извън страната на кандидатска листа на ПП „Движение за права и свободи“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. Заявлението е подписано от Танзер Юсеинов Юсеинов – упълномощен представител на партия „Движение за права и свободи“.

Към заявлението са приложени:

- списък съдържащ имената на 156 (сто петдесет и шест) лица, които да бъдат регистрирани като застъпници на кандидатската листа, на хартиен и технически носител;

- декларации от лицата, заявени за регистрация като застъпници – 156 брой;

- заверено копие от пълномощно от Мустафа Сали Карадайъ – представляващ партията, в полза на Сезгин Юсеин Мехмед;

- заверено копие от пълномощно от Сезгин Юсеин Мехмед за преупълномощаване на Танзер Юсеинов Юсеинов.

След извършена проверка, получена в Централната избирателна комисия с вх. № ПВРНС-18-1\60 от 10.11.2021 г. се установи, че 153 от лицата отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 3 лица са установени несъответствия

На основание чл. 57, ал. 1, т. 15, чл. 117 – 123 и чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 707-ПВР/НС от 11 октомври 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидатска листа на политическа партия „Движение за права и свободи“ в избирателни секции извън страната следните лица:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.     

Фахри Ватансевер

...

2.     

Наджие Шюкри Ахмед Мустакова

...

3.     

Хасан Ъшъклар

...

4.     

Неджатин Шукри Нури

...

5.     

Джеват Чърак

...

6.     

Румен Йосифов Венецки

...

7.     

Юсуф Апти Апти

...

8.     

Метин Исмаил Идриз

...

9.     

Рафет Юсеин Чауш

...

10.  

Октай Юзеир Сарач

...

11.  

Зекери Халил Юмер

...

12.  

Нигяр Хамидова Ахмедова

...

13.  

Шенол Мустан Мухарем

...

14.  

Анка Бисерова Гюнеш

...

15.  

Селим Хасан Ахмед

...

16.  

Неджат Мюмюн Осман

...

17.  

Нихат Ъшък

...

18.  

Кемал Фаик Халил

...

19.  

Муазес Шабан Мустафа

...

20.  

Айдън Хабилов Салиев

...

21.  

Гюрай Рамадан Мехмед

...

22.  

Северин Албертов Младенов

...

23.  

Лилия Алипиева Асенова

...

24.  

Шенол Шериф Чауш

...

25.  

Несибе Ахмед Салиф

...

26.  

Бейхан Юмер Ислям

...

27.  

Борислав Симеонов Симеонов

...

28.  

Дургуд Рамадан Мехмед

...

29.  

Юлиян Иванов Сираков

...

30.  

Светослав Бойчев Симеонов

...

31.  

Ахмед Адем Адем

...

32.  

Кънчо Милков Йончев

...

33.  

Бейти Сюлейман Вели

...

34.  

Ерол Али Хасан

...

35.  

Сивко Русев Стоев

...

36.  

Вели Себахтин Вели

...

37.  

Михаил Младенов Чакъров

...

38.  

Емил Валентинов Емилов

...

39.  

Наско Добрев Златев

...

40.  

Неджат Исмаил Яхя

...

41.  

Адриян Асенов Асенов

...

42.  

Хасан Билялов Хюсеинов

...

43.  

Левен Иванов Ангелов

...

44.  

Стамен Северинов Митков

...

45.  

Юзкан Реджеб Али

...

46.  

Месут Юлиянов Йосифов

...

47.  

Орхан Неждет Сали

...

48.  

Даниел Славов Асенов

...

49.  

Ангел Емилов Атанасов

...

50.  

Светлин Емилов Миланов

...

51.  

Варол Мустафа Мустафа

...

52.  

Илхан Ебазел Халил

...

53.  

Юксел Юсмен Тасин

...

54.  

Ибрахим Аптула Халил

...

55.  

Севдалин Стефанов Радев

...

56.  

Юскан Осман Филиз

...

57.  

Ахмед Хълми Мехмед

...

58.  

Гюрдал Нурхан Бехадин

...

59.  

Севда Малинова Къран

...

60.  

Сергей Николов Димитров

...

61.  

Серкан Аяз

...

62.  

Емил Юлиянов Вандев

...

63.  

Осман Ахмед Ахмед

...

64.  

Албен Насков Драганов

...

65.  

Шибил Звездов Шибилов

...

66.  

Кемал Мехмед Ефраим

...

67.  

Деян Каменов Киров

...

68.  

Севдалин Рафаилов Демиров

...

69.  

Искрен Благоев Илиев

...

70.  

Ибрахим Ахмедов Мехмедов

...

71.  

Николай Щилянов Мартинов

...

72.  

Шевкед Ахмедов Халимов

...

73.  

Росен Руменов Ангелов

...

74.  

Кемал Хюсеин Мола

...

75.  

Мюмюн Тунджай Нешад

...

76.  

Джейхан Джевджет Ахмед

...

77.  

Юдаим Раим Хасан

...

78.  

Белан Велинов Велинов

...

79.  

Сергей Найденов Асенов

...

80.  

Тахни Исаев Методиев

...

81.  

Сергей Снежанов Емилов

...

82.  

Невзат Карани Юмер

...

83.  

Илхан Иляз Иляз

...

84.  

Ангел Асенов Шиваров

...

85.  

Ефтим Алеков Събев

...

86.  

Николай Миленов Чавдаров

...

87.  

Али Исмаилов Кесов

...

88.  

Николай Йорданов Ников

...

89.  

Хасан Бейтула Ахмед

...

90.  

Давид Миленов Давидов

...

91.  

Белчо Енчев Жеков

...

92.  

Лютви Хасан Ахмед

...

93.  

Адем Абтула Мехмед

...

94.  

Затия Елиман Халим

...

95.  

Емилия Кирова Андреева

...

96.  

Бахри Муталиб Муталиб

...

97.  

Мехмед Али Али

...

98.  

Ренгинар Сабри Исмет

...

99.  

Мехмед Емин Юсеин

...

100.                

Илхан Ферад Ибрям

...

101.                

Боян Стилиянов Серафимов

...

102.                

Стоян Левенов Йорданов

...

103.                

Мертол Хюсмен Исуф

...

104.                

Айше Закирова Мерам

...

105.                

Юсеин Есман Местан

...

106.                

Галин Младенов Чавдаров

...

107.                

Касим Рами Идриз

...

108.                

Фатма Ахмед Халил

...

109.                

Басри Йълмаз

...

110.                

Мустафа Адем Халил

...

111.                

Хюсейин Али Йетим

...

112.                

Селфидин Селимов Исов

...

113.                

Ердинч Еляса Хасан

...

114.                

Ангел Красимиров Илиев

...

115.                

Орлин Орлинов Ангелов

...

116.                

Нора Здравкова Ковачева

...

117.                

Ердинч Ахмед Билял

...

118.                

Мегдат Назми Ибрям

...

119.                

Зюхал Исмаил Василева

...

120.                

Матей Алдинов Моллов

...

121.                

Юсеин Юсеин Уруч

...

122.                

Сезгин Хасан Юсуф

...

123.                

Евтим Асенов Исайев

...

124.                

Муазес Ахмед Бекир

...

125.                

Бедри Фаик Ахмед

...

126.                

Белчин Стоянов Балчев

...

127.                

Нихат Мустафа Халваджъ

...

128.                

Младен Мартинов Мартинов

...

129.                

Денислав Минчев Джевизов

...

130.                

Самет Сали Мехмед

...

131.                

Енвер Расим Осман

...

132.                

Метин Юмер Сали

...

133.                

Халим Мюмюн Халим

...

134.                

Мартин Мартинов Асенов

...

135.                

Красимир Огнянов Илиев

...

136.                

Красимир Илийчев Гечев

...

137.                

Бехчет Шефкетов Мехмедов

...

138.                

Шефкет Бехчетов Мехмедов

...

139.                

Веселин Йорданов Рангелов

...

140.                

Емин Ахмедов Ахмедов

...

141.                

Юсеин Нуриев Юсеинов

...

142.                

Сали Фикретов Съртмачев

...

143.                

Дилбер Айдън Хайредин

...

144.                

Аврам Иванов Асенов

...

145.                

Селиме Ахмедова Яковлева

...

146.                

Виталий Викторович Яковлев

...

147.                

Назми Исуф Али

...

148.                

Ферди Исмет Мемиш

...

149.                

Женал Шезаил Тарак

...

150.                

Ерай Ридван Сали

...

151.                

Раим Хюсеин Садула

...

152.                

Мюмюн Али Ахмед

...

153.                

Нехат Джемайдин Молла

...

На застъпниците да бъдат издадени удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения