Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 906-НС
София, 11.09.2014

ОТНОСНО: регистрация на фондация „ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 15 от 08.09.2014 г. от фондация „ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ", представлявана от Марийка Петрова Пеева - председател на УС, за регистрация с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението са приложени удостоверение за актуално състояние на фондацията от 05.09.2014 г. по ф.д. № 609/2011 г., издадено от Софийски градски окръжен съд; пълномощно от Марийка Петрова Пеева в полза на 57 (петдесет и седем) лица - представители на фондация „ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ"; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица като наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., на хартиен и технически носител

С писмо вх. № 15/10.09.2014 г. на „Информационно обслужване" АД за извършена проверка на списъка с лица на фондация „ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ" се установи, че всички лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс - имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации и не са регистрирани като анкетьори.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА фондация „ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ" като българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 57 (петдесет и седем) упълномощени представители на фондация „ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ", както следва:

 

1 Константин Цветанов Тасков  
2 Емилия Гинева Милчева  
3 Миряна Тодорова Глушкова  
4 Григор Тодоров Глушков  
5 Мария Симеонова Цанкова  
6 Мирослав Симеонов Петров  
7 Георги Йорданов Дамянов  
8 Венета Найденова Иванова  
9 Николай Георгиев Кръстев  
10 Фико Александров Фиков  
11 Мариела Томова Фикова  
12 Марта Антонова Пенева  
13 Елена Маркова Петрова  
14 Диана Никифорова Василева  
15 Васил Методиев Василев  
16 Методи Василев Методиев  
17 Мария Методиева Методиева   
18 Диана Дакова Маркова  
19 Стилиян Георгиев Марков  
20 Никифор Дионисиев Георгиев  
21 Лиляна Маринова Ницова-Георгиева  
22 Марина Никифорова Митова  
23 Дария Георгиева Хаджидимитрова  
24 Георги Валентинов Божков  
25 Георги Илиев Хаджидимитров  
26 Аделина Емилова Розова  
27 Тома Фиков Фиков  
28 Ани Георгиева Александрова  
29 Маргарита Янкова Бозева  
30 Анета Любенова Атанасова  
31 Ивайло Иванов Георгиев  
32 Калин Василев Анастасов  
33 Лилия Златкова Анастасова  
34 Филка Любенова Станинска  
35 Ангелина Иванова Славейкова  
36 Йордан Василев Василев  
37 Радослав Иванов Иванов  
38 Николай Кръстев Косев  
39 Росица Пламенова Атанасова  
40 Мария Славева Прохаска  
41 Георги Марев Прохаски  
42 Полина Стефанова Симеонова  
43 Антоанета Кирилова Найденова - Маринова  
44 Аделина Валериева Маринова  
45 Виктория Егей Делчева  
46 Невена Петкова Коцева  
47 Емил Маринов Розов  
48 Мария Николова Николова  
49 Райна Соколова  
50 Александър Валериев Христов  
51 Лилия Руменова Давидкова  
52 Бела Стоянова Михнева  
53 Петър Стоянов Пеев  
54 Полина Василева Пеева  
55 Руска Господинова Кръстева  
56 Антоанета Рангелова Велкова  
57 Марийка Петрова Пеева  

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1837-МИ / 14.07.2020

    относно: съставяне, обявяване, поправка и отпечатване на избирателните списъци при произвеждането на нови и частични избори за общински съветници и за кметове

  • № 1836-МИ / 14.07.2020

    относно: налагане на административно наказание на „Институт за стратегии и анализи“ ЕООД, собственик на електронното издание на сайта Epicenter.bg, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1835-МИ / 14.07.2020

    относно: процедура за определяне чрез жребий на поредните номера на партиите и коалициите от ЦИК в бюлетините за гласуване в нови избори за общински съветници и за кметове и частични избори за кметове

  • всички решения