Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 905-ПВР/НС
София, 11 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданско движение ДНЕС“ за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 10-3 от 10.11.2021 г. от сдружение „Гражданско движение ДНЕС“, подписано от Иван Климентов Червеняшки, упълномощен от Анжелика Митова Цокова – представляваща сдружението, регистрирана с Решение № 813-ПВР/НС от 27.10.2021 г. на ЦИК българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Анжелика Митова Цокова – представляваща сдружението, в полза на Иван Климентов Червеняшки;

- пълномощно от Иван Климентов Червеняшки в полза на 1596 (хиляда петстотин деветдесет и шест) лица – представители на сдружение „Гражданско движение ДНЕС“;

- декларации по образец (Приложение № 45-ПВР/НС от изборните книжа) – 1596 (хиляда петстотин деветдесет и шест) бр.;

- списък с имената и единния граждански номер на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели 1596 лица за страната.

На 10 ноември 2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната от сдружение „Гражданско движение ДНЕС“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 1390 от лицата отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 206 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 580-ПВР/НС от 23 септември 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за страната 1390 (хиляда триста и деветдесет) упълномощени представители на сдружение „Гражданско движение ДНЕС“, както следва:

Име, презиме, фамилия ЕГН
1. Албена Петрова Алексиева ...
2. Анита Валентинова Славова ...
3. Антоанета Асенова Стоилова ...
4. Антоанета Асенова Ченалова ...
5. Антоанета Йорданова Накова ...
6. Атанас Кирилов Пенков ...
7. Атанаска Георгиева Алексова ...
8. Берта Димитрова Цончева ...
9. Бойка Иванова Тодорова ...
10. Борислав Василев Пенев ...
11. Валери Любенов Арсов ...
12. Васко Симеонов Стоилов ...
13. Виктор Василев Кирилов ...
14. Виктория Стоилова Стоилова ...
15. Виолета Георгиева Мечкарска ...
16. Виолина Димитрова Цветкова ...
17. Владислав Димчов Владимиров ...
18. Васил Любенов Кокаров ...
19. Галя Тодорова Карагеоргиева ...
20. Димитър Божилов Андонов ...
21. Екатерина Стефанова Стоилова ...
22. Елена Драганова Велинова ...
23. Емилия Христова Златкова ...
24. Ива Светлинова Лескова ...
25. Ивайло Ивайлов Чокойски ...
26. Иво Методиев Кръстанов ...
27. Ивона Петрова Димитрова ...
28. Йорданка Велинова Алексиева ...
29. Калоян Петров Василев ...
30. Красимир Василев Стефанов ...
31. Красимира Асенова Томанова ...
32. Красимира Йорданова Грозданова ...
33. Кристиана Костадинова Якимова ...
34. Лили Васкова Стоилова ...
35. Людмила Григорова Григорова ...
36. Маргарита Стойчева Велева ...
37. Марио Милев Андонов ...
38. Мария Василева Стефанова ...
39. Мартин Валериев Владимиров ...
40. Маряна Георгиева Десподова ...
41. Надежда Сотирова Гръкова ...
42. Надя Василева Кокарова ...
43. Петя Георгиева Павлова ...
44. Пламен Бисеров Стоименов ...
45. Райчо Василов Радков ...
46. Румен Крумов Пешов ...
47. Светла Симеонова Никова ...
48. Симеон Златанов Илиев ...
49. Славчо Страхилов Томанов ...
50. Таня Василева Костадинова ...
51. Татяна Николаева Янакиева ...
52. Тодор Иванов Тодоров ...
53. Цветанка Георгиева Десподова ...
54. Юлия Кирилова Кокарова ...
55. Крум Николов Руйков ...
56. Стоян Николов Руйков ...
57. Елена Стоянова Руйкова ...
58. Иванка Стоянова Георгиева ...
59. Георги Иванов Марков ...
60. Ирина Александрова Сельова ...
61. Атанас Андонов Кочев ...
62. Стана Стоянова Кочева ...
63. Никола Крумов Руйков ...
64. Верка Стоянова Руйкова ...
65. Методи Костадинов Сельов ...
66. Борис Андонов Кочев ...
67. Горан Емилов Методиев ...
68. Емил Горанов Методиев ...
69. Сашо Анетов Иванов ...
70. Калин Сашов Митов ...
71. Драгомира Методиева Руйкова ...
72. Георги Александров Сельов ...
73. Георги Георгиев Джелев ...
74. Илиан Ангелов Ушев ...
75. Живка Георгиева Ушева ...
76. Живко Димитров Чакалов ...
77. Васил Антонов Дончев ...
78. Йорданка Георгиева Шопова ...
79. Росица Георгиева Ангелова ...
80. Димитрина Ангелова Йорданова ...
81. Любен Георгиев Пъргов ...
82. Иван Георгиев Георгиев ...
83. Веселин Христов Шумаров ...
84. Снежанка Кирилова Петрова ...
85. Евгени Янев Петров ...
86. Яне Георгиев Петров ...
87. Тони Петрова Костова ...
88. Сузана Иванова Янакиева ...
89. Богдан Стефанов Тренчев ...
90. Цветанка Николова Атанасова ...
91. Елеонора Стоянова Тренчева ...
92. Борис Аспарухов Костадинов ...
93. Мария Аспарухова Каламска ...
94. Стела Славчева Захариева ...
95. Ангел Иванов Каръков ...
96. Ивайло Димитров Гецев ...
97. Калоян Илиев Карадаков ...
98. Николай Радославов Костов ...
99. Борис Николаев Липушлиев ...
100. Гергана Томова Илиева ...
101. Георги Иванов Аргилов ...
102. Лили Стоянова Харискова ...
103. Стоянка Николова Георгиева ...
104. Траянка Иванова Костадинова ...
105. Георги Бужев Петров ...
106. Ася Валериева Бахтарлиева ...
107. Христо Милчев Бахтарлиев ...
108. Илинка Иванова Груева ...
109. Костадин Илиев Груев ...
110. Владимир Илиев Груев ...
111. София Велинова Падарска ...
112. Костадин Илиев Груев ...
113. Елена Стефанова Кючукова ...
114. Светла Кирилова Груева ...
115. Илия Костадинов Груев ...
116. Кирил Евтимов Кръстев ...
117. Евгени Георгиев Генов ...
118. Мариана Георгиева Кючукова ...
119. Надя Стефанова Кючукова ...
120. Стефан Кирилов Кючуков ...
121. Борислав Станьов Лютов ...
122. Даниела Георгиева Христова ...
123. Теодора Хеймиш Кърк ...
124. Георги Петров Манчоров ...
125. Таня Димитрова Ендарова ...
126. Анна Георгиева Пашова ...
127. Петър Николаев Минеков ...
128. Нонка Петрова Тилянова ...
129. Илиана Нонкова Тилянова ...
130. Зоя Георгиева Давидова ...
131. Ангел Николаев Пейчев ...
132. Лили Андреева Бандова ...
133. Куна Атанасова Иванова ...
134. Иван Найденов Иванов ...
135. Стоянка Салкова Бойчева ...
136. Таня Делова Зонова-Иванова ...
137. Валентин Петров Добрев ...
138. Петър Николаев Барухчиев ...
139. Гергана Янкова Минева ...
140. Панайотка Димитрова Рускова ...
141. Соня Бончева Терзиева ...
142. Диана Стойкова Хрискова ...
143. Иванка Ангелова Грозденина ...
144. Гинка Атанасова Илиева ...
145. Живка Стойчева Нетова ...
146. Магдалена Иванова Драмова ...
147. Лора Димитрова Гаджева ...
148. Анелия Илиева Шикова ...
149. Стоян Цветанов Шиков ...
150. Илона Пламенова Иванова ...
151. Спас Николов Беличкин ...
152. Цветан Величков Ковачев ...
153. Надежда Иванова Делчева ...
154. Елена Ангелова Делчева ...
155. Георги Найденов Делчев ...
156. Елена Валентинова Малинова ...
157. Павлинка Стоянова Стоева ...
158. Костадин Иванов Билбилев ...
159. Стоянка Иванова Георгиева ...
160. Мария Илиева Кирова ...
161. Димитрия Иванова Рахнева ...
162. Михаил Райчев Пазаров ...
163. Велин Василев Янков ...
164. Венцислав Николаев Величков ...
165. Виолета Спасова Керимова ...
166. Станислава Георгиева Кметска ...
167. Ивелина Стефанова Петкова ...
168. Богомил Георгиев Радев ...
169. Лидия Георгиева Панева ...
170. Стоименка Пенкова Пенова ...
171. Запрянка Георгиева Зеленгорова ...
172. Емилия Лазарова Грозденина ...
173. Маргарита Лазарова Дапкова ...
174. Марио Бойков Грозденин ...
175. Веселка Йорданова Пепелянкова ...
176. Васил Милушев Бързаков ...
177. Димитър Василев Динков ...
178. Милка Георгиева Адова ...
179. Марин Венциславов Апостолов ...
180. Тодорка Иванова Ръжанкова ...
181. Йорданка Атанасова Бензарова ...
182. Спаска Георгиева Читакова ...
183. Ирина Йорданова Кушева ...
184. Николай Стефанов Данаилов ...
185. Иванка Костадинова Мирова ...
186. Василена Ангелова Дойкина ...
187. Ели Вергинова Тронова ...
188. Йоана Любомирова Янкова ...
189. Жана Любомирова Янкова ...
190. Любомир Иванов Янков ...
191. Янка Стоянова Арнаудова ...
192. Веско Христов Шехтов ...
193. Александър Цанков Маджирски ...
194. Демир Вергинов Тронов ...
195. Цветан Стефанов Шопов ...
196. Надежда Симеонова Тодорова ...
197. Росица Димитрова Ташева ...
198. Георги Александров Сандов ...
199. Иво Георгиев Семерджиев ...
200. Мария Димитрова Христова ...
201. Виолета Николаева Бакарска ...
202. Асен Иванов Гаджев ...
203. Виолета Спасова Средкова ...
204. Мариета Иванова Лазарова ...
205. Елена Бисерова Кадьова ...
206. Красимир Альошов Кадьов ...
207. Мими Стефанова Керина ...
208. Мишел Радомиров Чилев ...
209. Нели Йорданова Налбантова ...
210. Антоанета Иванова Иванова-Бояджиева ...
211. Росица Бисерова Чолакова ...
212. Радка Александрова Димитрова ...
213. Катерина Георгиева Даскалова ...
214. Мария Димитрова Малчева ...
215. Иво Мирославов Пачов ...
216. Стефан Радомиров Чилев ...
217. Янка Стойнова Станкова ...
218. Емилия Цанкова Бакърова ...
219. Стефани Илиева Юрукова ...
220. Иван Атанасов Китов ...
221. Запринка Василева Керезиева ...
222. Георги Христов Пухалев ...
223. Даниела Иванова Мирчева ...
224. Румен Атанасов Клинчев ...
225. Даниела Цветанова Чалъкова ...
226. Николай Борисов Колунчев ...
227. Иван Петров Пълев ...
228. Георги Илиев Пълев ...
229. Стефка Димитрова Гелина ...
230. Костадин Георгиев Гюров ...
231. Боян Петров Желязков ...
232. Георги Димитров Джурков ...
233. Георги Димитров Бъбаров ...
234. Кемал Василев Петков ...
235. Василка Василева Василева ...
236. Станислава Минчева Куленска ...
237. Станка Първанова Нешева ...
238. Христо Николаев Гръблев ...
239. Верка Георгиева Гръблева ...
240. Мариана Василева Михайлова ...
241. Весела Михайлова Михайлова ...
242. Атанас Петков Иванов ...
243. Асен Златинов Янчев ...
244. Ирина Николаева Пецанова ...
245. Тома Николаев Кацаров ...
246. Николай Петров Кацаров ...
247. Василка Томова Кацарова ...
248. Лъчезар Генков Танин ...
249. Маргарита Стоянова Посталкова ...
250. Луко Томев Делов ...
251. Петър Валентинов Минеков ...
252. Василка Кузманова Търпоманова ...
253. Йордан Йорданов Грънчаров ...
254. Габриела Павлинова Батачева ...
255. Стефка Кирилова Цветанкова ...
256. Тодор Павлов Найденов ...
257. Никола Луков Юруков ...
258. Тодор Марианов Пешлов ...
259. Анна Александрова Чочева ...
260. Стойчо Иванов Помаков ...
261. Стоян Ноков Попов ...
262. Снежанка Стоянова Гунчева ...
263. Георги Кунчев Минчев ...
264. Марийка Иванова Петрова ...
265. Таня Атанасова Бурова - Василева ...
266. Гергана Михайлова Сердарова ...
267. Габриела Спасова Георгиева ...
268. Цветелина Маринова Радкова ...
269. Паулина Руменова Хаджийска ...
270. Иван Атанасов Симеонов ...
271. Светослав Николаев Стаматов ...
272. Магдалена Димитрова Попова ...
273. Иван Филипов Филипов ...
274. Стоянка Димитрова Илиева ...
275. Красимира Петрова Илиева ...
276. Йорданка Стоянова Ветренска ...
277. Алекс Йорданов Спасов ...
278. Беатрис Йорданова Спасова ...
279. Георги Радославов Костадинов ...
280. Спаска Николова Маринкова ...
281. Иванка Георгиева Котова ...
282. Николай Георгиев Донов ...
283. Радка Стоянова Шикерова ...
284. Силвия Пенева Машева ...
285. Мария Владимирова Иванова ...
286. Пенка Трендафилова Ланкова ...
287. Василка Запрянова Ланкова ...
288. Мариян Йорданов Стоянов ...
289. Йорданка Стоянова Цанева ...
290. Мариана Маринова Сивова ...
291. Доника Атанасова Сивова ...
292. Красимир Димитров Бранков ...
293. Христо Димитров Бранков ...
294. Марика Христова Топорова ...
295. Величка Христова Манъкова ...
296. Десислава Николаевна Ангелова ...
297. Олга Стефанова Петкова ...
298. Елеонора Илиева Иванова - Грънчева ...
299. Мария Стоянова Атанасова ...
300. Катерина Лазарова Дойкова ...
301. Евдокия Спасова Дойкова ...
302. Владимир Димитров Кьосев ...
303. Антон Младенов Младенов ...
304. Маргарита Игнатова Лазарова ...
305. Ася Милчева Барабарова ...
306. Тодор Ангелов Божилов ...
307. Йордан Стоянов Ангов ...
308. Марияна Алексиева Асенова ...
309. Елена Христова Гинева ...
310. Нергис Ергинова Моллова ...
311. Магдалена Христова Костадинова ...
312. Дуня Ивайлова Цанкова ...
313. Адем Манчов Кеов ...
314. Стефка Боянова Бързакова ...
315. Илиян Петров Илиев ...
316. Снежана Пламенова Таянджиева ...
317. Кера Ангелова Билбилева ...
318. Халил Салих Тупев ...
319. Ивелина Красимирова Терзийска ...
320. Николета Николова Вачкова ...
321. Стоянка Иванова Георгиева ...
322. Николай Киров Кратунков ...
323. Любослав Димитров Байлов ...
324. Бойко Киров Нейчев ...
325. Трендафил Николов Симидаров ...
326. Димитрийка Запринова Маркова ...
327. Благовест Бойков Нейчев ...
328. Димитър Василев Дапков ...
329. Стефка Йорданова Млячкова ...
330. Любомира Георгиева Шопова ...
331. Ангел Тодоров Тасев ...
332. Димитър Йорданов Млячков ...
333. Мутиш Салих Мисанкин ...
334. Валентин Христосков Караджов ...
335. Миню Георгиев Йорданов ...
336. Станислав Христосков Караджов ...
337. Петра Цвяткова Караджова ...
338. Светослав Стефанов Линков ...
339. Иванка Николова Благова ...
340. Красимир Василев Манев ...
341. Алекс Красимиров Манев ...
342. Божидара Ангелова Мардиросян ...
343. Соня Алексиева Павлова - Манева ...
344. Иванка Василева Кирова ...
345. Валентин Стоянов Гърков ...
346. Блага Петрова Томанова ...
347. Стефка Нейкова Дончева ...
348. Нина Николова Георгиева ...
349. Миглена Неделчева Фъркова ...
350. Генчо Атанасов Найденов ...
351. Станка Иванова Желязкова ...
352. Бойко Стоянов Стоянов ...
353. Силвия Марчева Станева ...
354. Лило Станимиров Ников ...
355. Стефка Иванова Шентова ...
356. Николина Иванова Караджова ...
357. Мирослава Генчева Генчева ...
358. Милена Костадинова Кукова ...
359. Йорданка Лулчева Бонева ...
360. Николета Димитрова Бонева ...
361. Иво Илиев Георгиев ...
362. Цочо Минков Минков ...
363. Ангел Иванов Ангелов ...
364. Тодора Иванова Иванова ...
365. Тодор Иванов Дурев ...
366. Галина Димитрова Сакутова ...
367. Кунчо Илиев Сакутов ...
368. Генка Георгиева Грошева ...
369. Мартин Добромиров Илиев ...
370. Милена Иванова Илиева ...
371. Мариана Ненова Ненкова ...
372. Диана Иванова Берова ...
373. Милена Атанасова Чакърова ...
374. Милен Колев Колев ...
375. Благой Симеонов Иванов ...
376. Галина Христова Синджирлиева ...
377. Иванка Христова Синджирлиева ...
378. Ангелинка Костадинова Стоянова ...
379. Иван Митков Казаков ...
380. Петър Христов Пенков ...
381. Невена Рангелова Тодорова ...
382. Минка Ангелова Цолева ...
383. Анета Върбанова Николова ...
384. Атанаска Стефанова Николова ...
385. Тошка Атанасова Фънева ...
386. Христина Ненкова Събева ...
387. Наталия Христова Василева ...
388. Рая Мария Наталиева Василева ...
389. Дочка Рангелова Козичкова ...
390. Ивелина Неделчева Георгиева ...
391. Рангел Иванов Ангелов ...
392. Йордан Ангелов Тодоров ...
393. Петя Иванова Тодорова ...
394. Ивелина Венциславова Стоянова ...
395. Милен Минчев Барутчиев ...
396. Мария Иванова Манова ...
397. Митра Костадинова Цветкова ...
398. Мариан Славов Стайков ...
399. Илия Тодоров Данчев ...
400. Драган Стайков Попов ...
401. Иван Георгиев Гачев ...
402. Тина Петрова Пенкова ...
403. Ана Маркова Павлова ...
404. Николина Ненова Дуралийска ...
405. Иванка Найденова Стайкова ...
406. Мариана Петрова Филипова ...
407. Мария Недялкова Лазарова ...
408. Митка Иванова Вълкова ...
409. Данаил Христов Христов ...
410. Марияна Димитрова Стайкова ...
411. Беньо Димитров Бенев ...
412. Деница Павлова Колева ...
413. Иван Василев Карталов ...
414. Рангел Костадинов Христов ...
415. Петя Васкова Кабамитова ...
416. Памела Людмилова Работова ...
417. Ана Алонцова Митова ...
418. Николай Атанасов Матански ...
419. Анка Андонова Георгиева ...
420. Георги Йозов Петов ...
421. Мариана Георгиева Петова ...
422. Валя Бойкова Бъмбина ...
423. Илия Петров Бързиков ...
424. Адриана Руменова Романова ...
425. Мария Георгиева Комарова ...
426. Денка Генова Никитова ...
427. Ралица Неделчева Станчева ...
428. Албена Сергеева Сандова ...
429. Валери Бойчев Котов ...
430. Таня Йозова Кисова ...
431. Галина Иванова Лесова ...
432. Мария Рангелова Банова ...
433. Стайка Георгиева Танчовска ...
434. Симеон Рангелов Иванов ...
435. Николай Колев Николов ...
436. Николай Иванов Колешев ...
437. Златьо Видев Видев ...
438. Екатерина Калчева Калчева ...
439. Любомира Стоянова Андонова ...
440. Стоян Георгиев Стоянов ...
441. Йорданка Петрова Николова ...
442. Бойчо Василев Тасков ...
443. Фатма Тунджаева Мухтарова ...
444. Гергана Тунджай Мухтарова ...
445. Красимир Иванов Васев ...
446. Георги Динков Тодоров ...
447. Петър Тодоров Пейчев ...
448. Таня Христова Трендафилова ...
449. Диана Димитрова Шкутева ...
450. Атанас Ангелов Стамболиев ...
451. Мария Тоник Руйкова ...
452. Ваня Христова Гъркова ...
453. Георги Христов Гърков ...
454. Иван Апостолов Ников ...
455. Бонка Апостолова Филчева ...
456. Диляна Иванова Механджийска ...
457. Лиана Георгиева Петкова ...
458. Димитър Симеонов Хайдърски ...
459. Георги Кирев Георгиев ...
460. Жана Атанасова Георгиева ...
461. Спас Янков Петков ...
462. Мирослав Георгиев Ставрев ...
463. Иван Димов Ангелов ...
464. Надежда Петкова Иванова ...
465. Живко Георгиев Георгиев ...
466. Кичка Паскалева Петкова ...
467. Яна Тоскова Чобанова ...
468. Реджеб Метин Реджеб ...
469. Ивелина Христова Кавалова ...
470. Тенчо Йорданов Гошев ...
471. Валентин Панков Манолов ...
472. Петра Найденова Петрова ...
473. Данаил Йорданов Спасов ...
474. Ваня Димитрова Здравчева ...
475. Илияна Димитрова Георгиева ...
476. Васил Костадинов Димитров ...
477. Радка Атанасова Стоева ...
478. Димитър Атанасов Молдовански ...
479. Виолета Атанасова Стоева ...
480. Ангел Николаев Янев ...
481. Христина Янкова Радославова ...
482. Самир Юсеинов Ахмедов ...
483. Христина Димитрова Атанасова ...
484. Веско Цветков Чобанов ...
485. Красимира Петрова Русева ...
486. Джансел Ридван Юсеин ...
487. Антон Иванов Янев ...
488. Миглена Атанасова Трифонова ...
489. Нина Василева Трифонова ...
490. Таня Георгиева Иванова ...
491. Гергана Илиева Писарева ...
492. Росен Тодоров Тодоров ...
493. Веселин Василев Кавръков ...
494. Мехмед Еминов Камберов ...
495. Васи Антонова Янева ...
496. Димитрия Христова Самоковлиева ...
497. Радостина Илиева Митовска ...
498. Людмила Христова Янева ...
499. Маргарита Нешева Георгиева ...
500. Илияна Ангелова Попова ...
501. Александър Атанасов Петров ...
502. Александър Николаев Петров ...
503. Здравко Иванов Вригазов ...
504. Костадин Кръстев Костадинов ...
505. Габриела Гинова Начева ...
506. Иван Илиянов Недев ...
507. Вълко Илиянов Недев ...
508. Христина Стойчева Христова ...
509. Цветелин Николаев Крайчев ...
510. Мария Лаврентиева Шангова ...
511. Цветан Филипов Шангов ...
512. Георги Асенов Попов ...
513. Милка Ангелова Дамянова ...
514. Ангел Василев Василев ...
515. Атанаска Николова Грудева ...
516. Цвета Стефанова Маринова ...
517. Лилия Стоянова Стоянова ...
518. Милен Тончев Нейчев ...
519. Пенка Георгиева Райчева ...
520. Елена Василева Стефанова ...
521. Здравко Василев Петлешков ...
522. Иван Ангелов Петров ...
523. Светлана Миткова Славчева ...
524. Антония Димова Стойчева ...
525. Елена Атанасова Парасарева ...
526. Антонио Тихомиров Топашки ...
527. Цветанка Георгиева Влахова ...
528. Георги Петров Филипов ...
529. Николина Денева Хаджиева ...
530. Цонка Николова Станева ...
531. Иванка Костова Караманска ...
532. Марго Атанасова Венкова ...
533. Яна Валентинова Христова ...
534. Мария Трифонова Филипова - Пончева ...
535. Стоян Асенов Пончев ...
536. Веселин Димитров Димитров ...
537. Петър Сергеев Станков ...
538. Благой Цветков Талампуцов ...
539. Стефка Йорданова Стоенчева ...
540. Васил Николаев Стойнов ...
541. Славка Антонова Ангелова ...
542. Мария Петрова Герчева ...
543. Христо Димитров Нечев ...
544. Кирилка Тодорова Христова ...
545. Димчо Ганчев Спасов ...
546. Йордан Георгиев Чукалов ...
547. Мария Илиева Енева ...
548. Ренета Николаева Ботева ...
549. Радослав Методиев Николов ...
550. Милко Атанасов Якимов ...
551. Виктория Ванева Попова ...
552. Виктория Димитрова Георгиева ...
553. Надежда Иванова Тодорова ...
554. Величка Николова Славова ...
555. Ценка Йорданова Йорданова ...
556. Теофана Янкова Арнаудова ...
557. Александра Димитрова Георгиева ...
558. Николета Йорданова Кирева ...
559. Никол Христова Гъркова ...
560. Даниела Петкова Атанасова ...
561. Вида Рангелова Стоянова ...
562. Таня Георгиева Димитрова ...
563. Веделина Пенева Пенева ...
564. Зорка Андонова Радева ...
565. Калоян Петков Божилов ...
566. Иван Иванов Чобанов ...
567. Магдалина Борисова Николова ...
568. Пенка Стефанова Кръстанова ...
569. Антония Владимирова Димитрова ...
570. Мария Стефанова Кръстанова ...
571. Иванка Христова Христова ...
572. Мария Ангелова Танчева ...
573. Ангел Любенов Танчев ...
574. Петра Петкова Янкулова ...
575. Иванка Борисова Папазикова ...
576. Христина Костадинова Найденова ...
577. Мария Дончева Ненова ...
578. Запряна Георгиева Гишина ...
579. Добринка Атанасова Георгиева ...
580. Делка Тодорова Токмакчиева ...
581. Милена Петьова Колева ...
582. Минка Видолова Маринова ...
583. Надежда Матеева Содаджиева ...
584. Бойка Миткова Танчева ...
585. Марин Ангелов Станчев ...
586. Наталия Христакиева Божанова-Георгиева ...
587. Иван Стоянов Копчев ...
588. Виолета Юриева Томева ...
589. Тихомир Иванов Иванов ...
590. Наталия Йорданова Дабижева ...
591. Ангел Илиев Ангелов ...
592. Атанаска Георгиева Николова ...
593. Айнур Фаиков Юмеров ...
594. Мирослава Ботева Симеонова ...
595. Йордан Гошев Руснаков ...
596. Делка Маркова Базитова ...
597. Филка Наскова Иванова ...
598. Митко Митков Иванов ...
599. Марче Асенова Асенова ...
600. Айсен Мехмед Демир ...
601. Александър Димитров Димов ...
602. Яшар Ахмед Говедар ...
603. Назре Ахмед Говедар ...
604. Емилия Ангелова Хасан ...
605. Ангел Михайлов Асенов ...
606. Татяна Михайлова Минчева ...
607. Стефан Георгиев Харизанов ...
608. Георги Николаев Коцев ...
609. Стоян Петков Ботов ...
610. Костадин Георгиев Стоянов ...
611. Елза Смилянова Ботева ...
612. Любомир Георгиев Мутафчиев ...
613. Кристиян Янков Бицин ...
614. Гергана Николова Коцева ...
615. Танко Илиев Асенов ...
616. Станислава Лазарова Михова ...
617. Тодорка Желева Димитрова ...
618. Константин Красимиров Кръстев ...
619. Калоян Красимиров Георгиев ...
620. Миглена Красимирова Минчева ...
621. Димитър Красимиров Минчев ...
622. Красимир Димитров Минчев ...
623. Преслава Иванова Куртева ...
624. Стефан Петров Станков ...
625. Илия Илиев Димитров ...
626. Нина Николова Илиева ...
627. Росен Георгиев Ангелов ...
628. Желязко Димитров Борисов ...
629. Минка Димитрова Георгиева ...
630. Лейля Алиибрямова Ахмедова ...
631. Димо Иванов Димов ...
632. Галина Великова Димитрова ...
633. Кристиян Атанасов Атанасов ...
634. Емилия Георгиева Петкова ...
635. Теодора Валентинова Георгиева ...
636. Васил Георгиев Банчев ...
637. Христо Йорданов Маринов ...
638. Ангелина Тодорова Атанасова ...
639. Иванка Василева Иванова ...
640. Милен Георгиев Станев ...
641. Стефка Тодорова Георгиева ...
642. Росица Иванова Костова ...
643. Милена Кръстева Мирчева ...
644. Тодорка Йорданова Алексиева ...
645. Георги Василев Георгиев ...
646. Тодорка Божкова Вълчева ...
647. Теменуга Вилимирова Грънчарова ...
648. Дора Христова Облакова ...
649. Захаринка Генчева Облакова ...
650. Валентин Пламенов Петърчев ...
651. Марин Маринов Тодоров ...
652. Нанси Онник Солакян ...
653. Даринка Данчева Илиева ...
654. Иван Тотев Кънчев ...
655. Стефка Димитрова Илиева ...
656. Диян Петков Илиев ...
657. Величка Костадинова Димитрова ...
658. Георги Пламенов Георгиев ...
659. Нонка Георгиева Иванова ...
660. Дара Руменова Русева ...
661. Даниела Диянова Драганова ...
662. Антония Руменова Маркова ...
663. Димитър Димитров Димитров ...
664. Недка Атанасова Георгиева ...
665. Айше Селатинова Мустафова ...
666. Донка Николова Недялкова ...
667. Атанас Жечев Атанасов ...
668. Донка Славова Стоименова ...
669. Христо Данаилов Станев ...
670. Нели Колева Атанасова ...
671. Илийчо Колев Колев ...
672. Силвия Тодорова Христова ...
673. Десислава Васева Иванова ...
674. Йорданка Стойкова Хараламбиева ...
675. Моника Димитрова Костова ...
676. Васил Жечев Жечев ...
677. Тодор Георгиев Драганов ...
678. Добромира Руменова Мерджанова ...
679. Иван Васев Иванов ...
680. Станислава Илиева Станчева ...
681. Росица Илиева Станчева ...
682. Радослав Светлев Стоянов ...
683. Калоян Димитров Димитров ...
684. Иван Янков Маринов ...
685. Димитричка Иванова Жекова ...
686. Софка Георгиева Кърджиева ...
687. Янка Василева Петрова ...
688. Николай Пламенов Петров ...
689. Димитър Иванов Димитров ...
690. Георги Вълчев Георгиев ...
691. Милена Георгиева Ганева ...
692. Цветелина Панайотова Ганева ...
693. Панайот Филипов Ганев ...
694. Димитър Димитров Маринов ...
695. Станка Петкова Маринова ...
696. Галина Тодорова Георгиева ...
697. Мирослав Михайлов Банчев ...
698. Добринка Станева Станева ...
699. Денка Станкова Коларова ...
700. Ерсел Иджаби Мюмюн ...
701. Зафирка Николова Митева ...
702. Диана Янкова Тодорова ...
703. Красимира Кателиева Илиева ...
704. Димитричка Николова Баятова ...
705. Александър Милков Баятов ...
706. Иванка Чернева Коева ...
707. Десислава Радославова Натова ...
708. Йорданка Стоева Натова ...
709. Денислава Николаева Николова ...
710. Надежда Валентинова Атанасова ...
711. Живка Тодорова Друмева ...
712. Нели Желязкова Георгиева ...
713. Ивана Тодорова Василева ...
714. Тодор Иванов Тодоров ...
715. Пламен Николаев Ятански ...
716. Дияна Кирилова Николова ...
717. Красимир Николов Симеонов ...
718. Стоянка Иванова Иванова ...
719. Кирил Илиев Николов ...
720. Илия Кирилов Николов ...
721. Джемиле Хасан Юсеинова ...
722. Полияна Атанасова Атанасова ...
723. Стефка Райкова Йорданова ...
724. Димитричка Добрева Кръстева ...
725. Александрина Аврамова Бораджиева ...
726. Деспина Иванова Златева ...
727. Юлия Димитрова Иванова ...
728. Ангел Калчев Ангелов ...
729. Мария Аврамова Тодорова ...
730. Тошко Ангелов Тодоров ...
731. Даниел Ванков Еменеджиев ...
732. Павлета Панайотова Ненчева-Ганева ...
733. Симона Даниелова Иванова ...
734. Мария Здравкова Кръстева ...
735. Красимир Стефанов Кръстев ...
736. Галин Атанасов Тодоров ...
737. Деспа Апостолова Йорданова ...
738. Момка Христова Атанасова ...
739. Петко Богданов Петков ...
740. Лилия Петрова Неделчева ...
741. Чанко Димитров Александров ...
742. Румяна Петрова Маринкова ...
743. Григор Григоров Михайлов ...
744. Калоян Григоров Григоров ...
745. Валентин Николаев Смирнов ...
746. Лиляна Янакиева Смирнова ...
747. Румен Иванов Иванов ...
748. Симона Красенова Чехларова ...
749. Георги Василев Томов ...
750. Петър Петров Каменов ...
751. Димитър Людмилов Милчов ...
752. Людмил Милчов Драгойчев ...
753. Петя Тошева Драгойчева ...
754. Мариана Ценкова Костова ...
755. Мариана Борисова Младенова ...
756. Анелия Илиева Стефанова ...
757. Борислава Иванова Георгиева ...
758. Янко Костадинов Живкин ...
759. Василка Иванова Николова ...
760. Илко Василев Спасов ...
761. Валентина Стоянова Матеева ...
762. Лъчезар Мигленов Николов ...
763. Биляна Илкова Василева ...
764. Ваня Станчева Атанасова ...
765. Светлана Василева Цвеина ...
766. Снежана Иванова Георгиева ...
767. Цветан Лалов Тошов ...
768. Драгомир Лилков Иванов ...
769. Венелин Иванов Венелинов ...
770. Пламен Георгиев Петров ...
771. Александър Илианов Генадиев ...
772. Мартин Красимиров Боянов ...
773. Санела Сашкова Каменова ...
774. Венка Йорданова Иванова ...
775. Памела Петрова Ангелова ...
776. Пенка Данкова Велкова ...
777. Петко Борисов Тошев ...
778. Борислав Стойков Петков ...
779. Маргарита Петкова Бъчварска ...
780. Емилия Цветанова Нейкова ...
781. Сийка Недкова Иванова ...
782. Борислава Еленкова Боянова ...
783. Димитър Ангелов Димитров ...
784. Емил Димитров Ангелов ...
785. Соня Радославова Ралчева ...
786. Борислав Петров Николов ...
787. Наташа Емилова Георгиева ...
788. Лило Йорданов Петков ...
789. Минх Нгуен Туен ...
790. Георги Димитров Георгиев ...
791. Таня Цонева Ненова ...
792. Елена Иванова Тошева ...
793. Владимир Иванов Гергов ...
794. Георги Николов Георгиев ...
795. Силвия Благоева Герасимова ...
796. Антоанетка Димитрова Ванкова ...
797. Антония Колева Петрова ...
798. Иван Боянов Любенов ...
799. Валентина Миткова Георгиева ...
800. Светлана Ангелова Цветкова ...
801. Николай Николов Асенов ...
802. Пепа Стоянова Георгиева ...
803. Перка Славчова Стефанова ...
804. Мая Александрова Първанова ...
805. Милен Красимиров Милчов ...
806. Христо Илиев Петров ...
807. Златан Петров Маринов ...
808. Людмил Златков Петков ...
809. Стефка Александрова Цолова ...
810. Красимир Димитров Иванов ...
811. Яна Васкова Милкова ...
812. Румяна Герасимова Николова ...
813. Нушка Иванова Микова ...
814. Таня Пламенова Петкова ...
815. Валери Любомиров Савов ...
816. Сашо Алексиев Тихомиров ...
817. Радослав Илиев Младенов ...
818. Александър Людмилов Чирков ...
819. Христинка Здравкова Георгиева ...
820. Емил Васков Недялков ...
821. Гергана Арсова Димитрова ...
822. Ангелина Велкова Иванова ...
823. Ивайло Агресимов Атанасов ...
824. Вера Дамянова Цветкова ...
825. Калин Денчев Илиев ...
826. Ангелина Евгениева Йорданова ...
827. Йоана Ивова Борисова ...
828. Соня Борисова Маринова ...
829. Силвестро Цветанов Топчиев ...
830. Николай Иванов Николов ...
831. Мирослав Серьожев Милков ...
832. Генади Димитров Йотов ...
833. Митко Кръстев Петров ...
834. Александрина Ангелова Ангелова ...
835. Румен Илиев Михайлов ...
836. Милена Илиева Антова ...
837. Лидия Виденова Тонина ...
838. Ленка Сандова Суйкова ...
839. Емилия Емилова Димитрова ...
840. Захари Николов Маринов ...
841. Наталия Герасимова Велкова ...
842. Никълъс Пламенов Тасков ...
843. Цветко Цоков Андреев ...
844. Лозка Петрова Александрова ...
845. Виолета Иванова Стоянова ...
846. Мирослав Илиев Иванов ...
847. Александър Евгениев Иванов ...
848. Павлина Николова Мильова ...
849. Вълчо Стоянов Василев ...
850. Ванеса Бориславова Веселинова ...
851. Илина Ивайлова Николова ...
852. Николай Канев Белев ...
853. Наско Генчев Занков ...
854. Денко Лозанов Неделков ...
855. Галина Средкова Паунова ...
856. Иванка Йосифова Маркина ...
857. Елизабета Цолова Велкова ...
858. Бонка Валериева Петрова ...
859. Лариса Венчева Цолова ...
860. Лозинка Тодорова Дакова ...
861. Спас Минчов Георгиев ...
862. Фидан Найденов Кунов ...
863. Ивайло Методиев Милчов ...
864. Виктор Георгиев Евлогиев ...
865. Николай Веселинов Димитров ...
866. Дафинка Кръстева Борисова ...
867. Борислав Неделков Цанов ...
868. Пламен Костов Петков ...
869. Тихомир Автономов Асенов ...
870. Любослав Пенков Иванов ...
871. Милослав Антов Михайлов ...
872. Златка Начева Алексиева ...
873. Сашко Евтимов Савов ...
874. Пламен Иванов Петров ...
875. Мария Вълева Василева ...
876. Христина Атанасова Митева ...
877. Тихомир Стефанов Тодоров ...
878. Галина Георгиева Станчева ...
879. Стоян Пламенов Станчев ...
880. Емилия Божидарова Желязкова ...
881. Илияна Антонова Савова ...
882. Младен Енчев Минчев ...
883. Ангелина Иванова Кирякова ...
884. Борислав Жеков Борисов ...
885. Цонка Ангелова Маринова ...
886. Енчо Георгиев Енчев ...
887. Мариян Евгениев Неделчев ...
888. Марияна Ангелова Неделчева ...
889. Свилен Панчев Колев ...
890. Янка Иванова Сивкова ...
891. Свилена Пламенова Друмева ...
892. Деян Йорданов Друмев ...
893. Гинка Атанасова Симеонова ...
894. Събина Златкова Василева ...
895. Габриела Георгиева Георгиева ...
896. Красимира Василева Пеева ...
897. Ивелина Калинкова Южвик ...
898. Кирчо Найденов Желев ...
899. Жечко Колев Георгиев ...
900. Славка Димитрова Вълчева ...
901. Илиян Георгиев Колев ...
902. Росен Петров Радев ...
903. Невена Ростиславова Илиева ...
904. Емил Минков Енчев ...
905. Яна Руменова Василева-Георгиева ...
906. Илко Росенов Радев ...
907. Красимира Костова Хинева ...
908. Петър Александров Алексиев ...
909. Бейе Невзат Муса-Ибрям ...
910. Христо Колев Великов ...
911. Детелин Миронов Кюркчиев ...
912. Момчил Йорданов Радичков ...
913. Димчо Йовчев Димов ...
914. Емилия Ангелова Петрова ...
915. Надежда Андонова Коева ...
916. Пенка Андонова Коева ...
917. Руслан Димитров Русев ...
918. Искра Людмилова Николаева ...
919. Маргарита Станчева Желязкова ...
920. Семра Беадин Алиш ...
921. Гюлман Исмаил Амед ...
922. Шенгюлер Мустафа Маринова ...
923. Джеват Хасан Халил ...
924. Гитка Йотова Георгиева ...
925. Огнян Аспарухов Иванов ...
926. Емилия Андреева Иванова ...
927. Марко Здравков Иванов ...
928. Наталия Томова Иванова ...
929. Йорданка Иванова Димитрова ...
930. Бисер Иванов Борисов ...
931. Димитър Николов Митов ...
932. Параскева Аспарухова Илиева ...
933. Борис Благоев Клюцин ...
934. Елена Маринова Боянова-Ширкова ...
935. Мартин Благоев Мартинов ...
936. Альоша Каменов Найденов ...
937. Валери Каменов Младенов ...
938. Велизар Петров Йорданов ...
939. Емилия Николова Божикина ...
940. Спасенка Виданова Илиева ...
941. Валери Илиев Иванов ...
942. Дилянка Иванова Найденова ...
943. Ганка Атанасова Иванова ...
944. Деница Тодорова Петкова ...
945. Пламен Иванов Петков ...
946. Иван Славчов Илиев ...
947. Владислав Ворошилов Лилов ...
948. Лорета Крумова Илиева ...
949. Румен Любенов Рангелов ...
950. Виолета Благоева Генадиева ...
951. Маргарита Илиева Кирилова ...
952. Елена Каменова Ценова ...
953. Марко Младенов Еленков ...
954. Цветан Георгиев Димитров ...
955. Данаил Любенов Спасов ...
956. Татяна Иванова Вакова ...
957. Емил Любомиров Иванов ...
958. Ивайло Пенчев Иванов ...
959. Илияна Георгиева Иванова ...
960. Маргарита Тодорова Начева ...
961. Иван Андреев Иванов ...
962. Розелин Петров Крумов ...
963. Йорданка Антонова Славкова ...
964. Зоя Венчова Тинкова ...
965. Ваня Тодорова Маркова ...
966. Валери Цветанов Цветков ...
967. Надежда Каменова Велиславова ...
968. Галина Георгиева Калончева ...
969. Миляна Георгиева Павлова ...
970. Наталия Крумова Георгиева ...
971. Тодор Атанасов Георгиев ...
972. Велко Кирилов Милатинов ...
973. Петя Илиева Петрова ...
974. Петрана Младенова Георгиева ...
975. Тодора Атанасова Костодинова ...
976. Денис Атанасов Атанасов ...
977. Трайко Цветков Паланков ...
978. Калин Енюв Методиев ...
979. Ирина Витанова Каменова ...
980. Емил Иванов Атанасов ...
981. Бетина Валентинова Димитрова ...
982. Красимир Иванов Гелов ...
983. Костадин Виолинов Калончев ...
984. Виктория Сашова Алексова ...
985. Кирил Георгиев Кирилов ...
986. Мартин Красимиров Александров ...
987. Ксения Галова Митова ...
988. Александрина Красимирова Александрова ...
989. Нина Димитрова Митова ...
990. Кристофър Валентинов Антонов ...
991. Кети Иванова Димитрова ...
992. Мария Миткова Александрова ...
993. Вероника Любомирова Петкова ...
994. Ивайло Иванов Петров ...
995. Даниела Красимирова Йорданова- Каменова ...
996. Ивайло Миленов Русимов ...
997. Цветелин Тодоров Иванов ...
998. Иван Тодоров Иванов ...
999. Людмил Крумов Димитров ...
1000. Красимир Людмилов Крумов ...
1001. Моника Константинова Младенова ...
1002. Атанас Тодоров Атанасов ...
1003. Николай Георгиев Николов ...
1004. Иванка Каменова Каменова ...
1005. Симона Йорданова Димитрова ...
1006. Георгия Петрова Димитрова ...
1007. Маргарита Иванова Алексова ...
1008. Бисер Георгиев Трифонов ...
1009. Благовест Радославов Христов ...
1010. Янула Атанасова Христова ...
1011. Петър Николов Петков ...
1012. Мирон Гаврилов Фачиков ...
1013. Тодор Иванов Тодоров ...
1014. Пламен Пламенов Петков ...
1015. Ива Александрова Иванова ...
1016. Илиян Благоев Богданов ...
1017. Йорданка Петкова Йоцова ...
1018. Ивайла Ангелова Стоянова ...
1019. Атанас Рангелов Димитров ...
1020. Даниел Георгиев Стефанов ...
1021. Петър Ангелов Коцев ...
1022. Петя Петрова Коцева ...
1023. Росица Димитрова Гацова ...
1024. Борислав Георгиев Димитров ...
1025. Иван Красимиров Кръстев ...
1026. Матрона Петкова Иванова ...
1027. Тодор Георгиев Иванов ...
1028. Иван Калинов Иванов ...
1029. Цветелинка Георгиева Георгиева ...
1030. Десислава Кирилова Георгиева ...
1031. Георги Петров Георгиев ...
1032. Мирослав Николаев Георгиев ...
1033. Йорданка Георгиева Стефанова ...
1034. Емилиян Валентинов Иванов ...
1035. Валентин Емилов Иванов ...
1036. Ангел Славчев Петков ...
1037. Цветана Каменова Ангелова ...
1038. Иво Владимиров Стаменов ...
1039. Елена Иванова Георгиева ...
1040. Христо Георгиев Иванов ...
1041. Катерина Димитрова Борисова ...
1042. Тонислав Руменов Петров ...
1043. Венета Георгиева Иванова ...
1044. Георги Тодоров Иванов ...
1045. Тинка Малнихерова Цветкова ...
1046. Антон Иванов Антов ...
1047. Елена Костова Кирилова ...
1048. Петя Руменова Гелова ...
1049. Елена Маркова Иванова ...
1050. Иван Анастасов Павлов ...
1051. Димитър Димитров Петров ...
1052. Красимир Георгиев Кръстев ...
1053. Емилка Димитрова Василева ...
1054. Любомир Георгиев Александров ...
1055. Бонка Аврамова Георгиева ...
1056. Вилияна Кирилова Стоянова-Опрова ...
1057. Диана Ангелова Александрова ...
1058. Емануил Димитров Петров ...
1059. Иван Крумов Тодоров ...
1060. Людмила Златковна Миланова ...
1061. Албена Цветанова Кирилова ...
1062. Райна Александрова Михайлова ...
1063. Илка Тодорова Кирилова ...
1064. Рачо Борисов Илиев ...
1065. Зоя Ангелова Иванова ...
1066. Кирил Бориславов Гаврилов ...
1067. Тихомир Ангелов Тодоров ...
1068. Елеонора Ангелова Петрова ...
1069. Камелия Станимирова Костадинова ...
1070. Пламен Благоев Ангелов ...
1071. Георги Кипров Георгиев ...
1072. Пламен Зорицов Ангелов ...
1073. Огнян Христов Евтимов ...
1074. Филип Росенов Иванов ...
1075. Елисавета Любенова Иванова ...
1076. Надежда Александрова Семкова ...
1077. Симеон Райков Миланов ...
1078. Габриела Тихомирова Ангелова ...
1079. Светла Цветкова Найденова ...
1080. Васил Цветанов Кирилов ...
1081. Васка Горанова Кирилова ...
1082. Георги Иванов Георгиев ...
1083. Анета Цветанова Цветанова ...
1084. Добрин Димитров Цветанов ...
1085. Илия Димитров Александров ...
1086. Радуш Илиянов Юриев ...
1087. Джеват Ахмед Ахмед ...
1088. Румяна Ангелова Александрова ...
1089. Ирена Петрова Славчева ...
1090. Моника Ивайлова Костова ...
1091. Владо Илиев Петков ...
1092. Миглена Иванова Младенова ...
1093. Николай Кирилов Славов ...
1094. Пламен Йорданов Христофоров ...
1095. Биляна Цветанова Илиева ...
1096. Светлана Стоянова Делчева ...
1097. Габриела Добрева Добрева ...
1098. Димитрина Кръстева Иванова ...
1099. Кристиян Добрев Добрев ...
1100. Надя Спасова Първанова ...
1101. Тинка Димитрова Василева ...
1102. Маргарита Трайкова Ангелова ...
1103. Добри Тодоров Добрев ...
1104. Кирил Николаев Кирилов ...
1105. Тотка Янкова Иванова ...
1106. Даниел Данаилов Василев ...
1107. Маргарита Викторова Асенова ...
1108. Ваня Красимирова Генадиева ...
1109. Ирена Венциславова Алексиева ...
1110. Дичка Сашова Борисова ...
1111. Красимир Илиев Борисов ...
1112. Жечка Ламбова Георгиева ...
1113. Илиян Асенов Илчов ...
1114. Малин Симеонов Малинов ...
1115. Виолета Кръстанова Цветанова ...
1116. Валентин Иванов Костов ...
1117. Даниела Стоянова Асенова ...
1118. Михаела Крумова Михайлова ...
1119. Крум Михайлов Крумов ...
1120. Даниела Георгиева Михайлова ...
1121. Цветелина Крумова Михайлова ...
1122. Цветан Гоцов Цветанов ...
1123. Емил Михайлов Крумов ...
1124. Велин Симеонов Йорданов ...
1125. Ерменчо Иванов Рангелов ...
1126. Елизабет Николаева Сегменова ...
1127. Силвия Милкова Българинова ...
1128. Марина Валентинова Райчева ...
1129. Деница Валентинова Маринова ...
1130. Светла Райчова Иванова ...
1131. Милен Станоев Павлов ...
1132. Виктор Даниелов Бойчев ...
1133. Вилиян Ангелов Игнатов ...
1134. Анелия Вилиянова Игнатова ...
1135. Валентина Павлова Асенова ...
1136. Милка Александрова Миланова ...
1137. Румяна Кръстева Йорданова ...
1138. Иван Мирчев Аризанов ...
1139. Пламен Тодоров Димитров ...
1140. Николай Димитров Костадинов ...
1141. Милка Георгиева Петрова ...
1142. Елена Кирилова Борисова ...
1143. Илиян Веселинов Дойчинов ...
1144. Денис Романов Венциславов ...
1145. Кристина Емилова Михайлова ...
1146. Денис Красимиров Страхилов ...
1147. Бетина Богомилова Иванова ...
1148. Здравка Асенова Харалампиева ...
1149. Виолета Делчева Стоянова ...
1150. Чавдар Георгиев Павлов ...
1151. Лиляна Велчева Павлова ...
1152. Елеонора Бойчева Владимирова ...
1153. Неделка Стойчева Спасова ...
1154. Милена Александрова Павлова ...
1155. Адриян Бойков Боянов ...
1156. Нели Антонова Иванова ...
1157. Лилия Иванова Георгиева ...
1158. Велка Димитрова Тодорова ...
1159. Вероника Тодорова Колева ...
1160. Иванка Боянова Младенова ...
1161. Адела Симеонова Котева ...
1162. Нина Йорданова Димитрова ...
1163. Митко Йорданов Славов ...
1164. Росица Йорданова Димитрова ...
1165. Стоянка Янкова Николова ...
1166. Донка Петрова Донкова ...
1167. Асен Павлов Асенов ...
1168. Изабел Чавдарова Стоянова ...
1169. Стоичко Лозанов Стоичков ...
1170. Надка Ангелова Дамянова ...
1171. Габриел Методиев Крумов ...
1172. Надя Ганчева Лечева ...
1173. Елизабет Георгиева Крумова ...
1174. Петя Мирославова Лазарова ...
1175. Милена Георгиева Петкова ...
1176. Владимир Михайлов Николов ...
1177. Маргарита Йорданова Накова ...
1178. Светослав Венциславов Йорданов ...
1179. Даниела Любомирова Василева ...
1180. Росица Русева Молева ...
1181. Татяна Любенова Атанасова ...
1182. Кирил Огнянов Кирилов ...
1183. Гергана Димитрова Рангелова ...
1184. Анета Боянова Георгиева ...
1185. Андрей Методиев Петров ...
1186. Румяна Меткова Петрова ...
1187. Нели Стойнева Неделкова ...
1188. Гергана Петрова Симеонова ...
1189. Огнимир Митев Човански ...
1190. Михаил Валентинов Стефанов ...
1191. Симона Пламенова Цветкова ...
1192. Цанка Тодорова Ковачка ...
1193. Емил Василев Николов ...
1194. Моника Йорданова Митева ...
1195. Михаела Антонова Владимирова ...
1196. Георги Ангелов Георгиев ...
1197. Виктор Емилов Георгиев ...
1198. Денис Ивов Станишев ...
1199. Симеон Павлов Симеонов ...
1200. Деница Руменова Йорданова ...
1201. Диана Емилова Накова ...
1202. Росица Димитрова Стефанова ...
1203. Ивайло Ивов Наков ...
1204. Михаил Николов Михайлов ...
1205. Иванка Аначкова Ивкова ...
1206. Милушка Борисова Страхилова ...
1207. Александър Ненков Стоянов ...
1208. Любомира Владимирова Стоилкова ...
1209. Божидар Илиев Страхилов ...
1210. Олег Димитров Герасимов ...
1211. Йорданка Алексиева Стратиева ...
1212. Нада Стаменова Танчева ...
1213. Николай Асенов Евтимов ...
1214. Михаил Стоянов Златанов ...
1215. Тинка Методиева Захаринова ...
1216. Денислав Красимиров Калоянов ...
1217. Борислав Петров Стоянов ...
1218. Никола Стоилов Станков ...
1219. Иванка Стаменкова Димитрова ...
1220. Иванка Георгиева Радосова ...
1221. Розалия Радославова Иванова ...
1222. Олга Иванова Евстатиева ...
1223. Светлин Тошков Евстатиев ...
1224. Зоя Цветанова Спасова ...
1225. Лили Христова Петрова ...
1226. Цвета Димитрова Евстатиева ...
1227. Веселина Еленова Танева ...
1228. Виолета Иванова Чалъкова ...
1229. Петя Георгиева Коралова ...
1230. Руси Димитров Недялков ...
1231. Йорданка Иванова Райчева ...
1232. Мехрем Тефик Пашова ...
1233. Станимир Владимиров Хаджистефану ...
1234. Димитър Велинов Бетуховски ...
1235. Даниел Цанков Дюлев ...
1236. Ивелина Иванова Иванова ...
1237. Даниела Иванова Георгиева ...
1238. Ерик Емилов Пашов ...
1239. Полина Пламенова Таскова ...
1240. Диян Трифонов Георгиев ...
1241. Съли Мухамед Дурали ...
1242. Надежда Янкова Русева ...
1243. Маргарита Христова Русева ...
1244. Исуф Мустафов Бутрев ...
1245. Исмаил Мустафов Бутрев ...
1246. Тотка Захариева Неделчева ...
1247. Ивелина Иванова Младенова ...
1248. Десислава Младенова Владимирова ...
1249. Веселка Драгомирова Александрова ...
1250. Виктория Иванова Станева ...
1251. Валентина Иванова Василева ...
1252. Христина Иванова Маринова ...
1253. Теодор Николов Маринов ...
1254. Стефан Василев Петров ...
1255. Румен Генов Иванов ...
1256. Росица Радева Георгиева ...
1257. Емил Стоянов Василев ...
1258. Галин Денчев Димитров ...
1259. Дияна Христова Йорданова ...
1260. Евгени Иванов Стоянов ...
1261. Иван Евгениев Иванов ...
1262. Юсеин Асанов Юсеинов ...
1263. Станка Николова Стоянова ...
1264. Росен Жеков Войков ...
1265. Стилияна Димитрова Петрова ...
1266. Гюлнар Гюрсел Неджибова ...
1267. Стела Белчева Стефанова ...
1268. Анита Станева Радева ...
1269. Анелия Стоянова Асенова ...
1270. Кадрие Хасанова Якубова ...
1271. Валери Тодоров Николов ...
1272. Миглена Дорова Христова ...
1273. Нено Георгиев Ненов ...
1274. Деница Пламенова Йорданова ...
1275. Стоянка Симеонова Иванова ...
1276. Димитър Димитров Борисов ...
1277. Емине Ереджебова Османова ...
1278. Венцислав Георгиев Станчев ...
1279. Даяна Тодорова Александрова ...
1280. Георги Иванов Радев ...
1281. Вера Стефчева Крумова ...
1282. Джейлян Вейселова Хюсеинова ...
1283. Румен Николов Рачев ...
1284. Георги Христов Георгиев ...
1285. Стефан Димчев Стоянов ...
1286. Иван Искренов Петров ...
1287. Емил Владимиров Александров ...
1288. Йордан Цветков Панайотов ...
1289. Калин Стоянов Драгнев ...
1290. Детелин Сотиров Денев ...
1291. Антоанета Петкова Илиева ...
1292. Ивалин Цецов Недков ...
1293. Венелин Иванов Василев ...
1294. Стефан Христов Стефанов ...
1295. Диян Иванов Гергинов ...
1296. Христина Николова Радева ...
1297. Лидия Валентинова Костова ...
1298. Иван Цончев Цонков ...
1299. Драгомир Савов Ганев ...
1300. Румянка Стефанова Ганева ...
1301. Мариета Драгомирова Савова ...
1302. Калинка Атанасова Христова ...
1303. Румяна Василева Костадинова ...
1304. Иван Дойчинов Костадинов ...
1305. Антоанета Стефанова Стефанова ...
1306. Биляна Тодорова Лазарова ...
1307. Божидар Стоянов Йорданов ...
1308. Мария Йотова Йорданова ...
1309. Елена Николаева Дечева ...
1310. Симеон Здравков Дечев ...
1311. Петя Стоянова Василева ...
1312. Станислав Маринов Иванов ...
1313. Никола Мирославов Георгиев ...
1314. Севджан Салимова Феимова ...
1315. Петко Колев Петков ...
1316. Цеца Илиева Илиева ...
1317. Фотис Ромянос Лазаракис ...
1318. Божидар Красимиров Радев ...
1319. Денислав Павлов Димитров ...
1320. Никола Християнов Николов ...
1321. Стефан Руменов Кьосев ...
1322. Самуил Руменов Кьосев ...
1323. Димитринка Александрова Станиславова ...
1324. Веселина Василева Райчева ...
1325. Мартин Стоянов Петков ...
1326. Марияна Пенчева Петкова ...
1327. Нина Манолова Райчева ...
1328. Васил Ников Райчев ...
1329. Делян Василев Янков ...
1330. Даниела Миева АЛ-Фахд ...
1331. Николай Атанасов Карчев ...
1332. Пламен Любомиров Иванов ...
1333. Калина Атанасова Тодорова ...
1334. София Грозева Делчева ...
1335. Пенка Апостолова Янакиева ...
1336. Виолета Тодорова Тодорова ...
1337. Светла Недялкова Славчева ...
1338. Адриана Дамянова Русева ...
1339. Венелина Георгиева Ландграф ...
1340. Георги Яворов Чавдаров ...
1341. Мими Димитрова Чернева ...
1342. Жан Тодоров Тодоров ...
1343. Валентин Динков Запрянов ...
1344. Деница Веселинова Пиргова ...
1345. Женя Георгиева Георгиева ...
1346. Тонка Ангелова Първанова ...
1347. Георги Първанов Първанов ...
1348. Моника Димитрова Демирева ...
1349. Пенка Иванова Драганова ...
1350. Микаела Ал-Фахд Петрова ...
1351. Николай Василев Райчев ...
1352. Милена Цветкова Георгиева ...
1353. Петьо Милков Петров ...
1354. Валентина Милкова Кунчева ...
1355. Павел Калинов Кунчев ...
1356. Теодор Георгиев Георгиев ...
1357. Христомир Георгиев Николов ...
1358. Галина Христозова Николова ...
1359. Павлина Господинова Панева ...
1360. Грозданка Господинова Генова ...
1361. Яни Диянов Янков ...
1362. Тончо Танев Танчев ...
1363. Здравка Тенчева Иванова ...
1364. Мартин Димитров Митев ...
1365. Димитър Георгиев Лапачки ...
1366. Деница Тошева Вълчева ...
1367. Виолета Борисова Стоянова ...
1368. Минка Желязкова Георгиева ...
1369. Вълчо Стойчев Вълчев ...
1370. Веселин Делев Стойчев ...
1371. Тонка Димитрова Георгиева ...
1372. Петко Николов Динов ...
1373. Иван Златков Златанов ...
1374. Мирослав Петров Иванов ...
1375. Ивайло Христов Иванов ...
1376. Иван Александров Жечев ...
1377. Никола Пейков Николов ...
1378. Делчо Панчев Ангелов ...
1379. Моника Николова Димитрова ...
1380. Алексей Марианов Алексиев ...
1381. Славка Господинова Петкова ...
1382. Виктория Веселинова Петкова ...
1383. Веселина Валентинова Иванова ...
1384. Валентин Николов Иванов ...
1385. Делчо Нейчев Нейчев ...
1386. Симона Найденова Димитрова ...
1387. Веселин Христов Караджов ...
1388. Станимир Панайотов Стефанов ...
1389. Стефан Панайотов Стефанов ...
1390. Славчо Кирилов Славов ...

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГС/ЛТ


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения