Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 905-НС
София, 11 септември 2014 г.

ОТНОСНО: определяне условията и реда за образуване на избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и в местата за лишаване от свобода и за задържане

На основание  чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 8, ал. 2, чл. 9, ал. 6 и 8, чл. 28 и 29 от Изборния кодексЦентралната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. В лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и в местата за лишаване от свобода и за задържане съответният ръководител образува избирателна секция при наличието на не по-малко от 10 избиратели. и изготвя избирателен списък, съответно Приложение № 3-НС и Приложение № 4-НС от изборните книжа.

2.  Ръководителите на заведенията, домовете и специализираните институции, както и на местата за лишаване от свобода и за задържане в срок от 48 часа преди изборния ден - до 3 октомври 2014 г., незабавно уведомяват писмено за образуването на секция кмета на общината, на чиято територия се намира заведението или домът.

3. Избирателните списъци за гласуване в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и в местата за лишаване от свобода и за задържане се изготвят от ръководителите на тези заведения.

Не по-късно от 17,00 ч. на 3 октомври 2014 г. ръководителите на заведенията и домовете чрез кмета на общината по местонахождение на заведението или дома уведомяват органите по чл. 23, ал. 1 от ИК за включените в списъка избиратели с оглед на заличаването им от избирателните списъци по постоянния им адрес преди предаване на тези списъци на секционните избирателни комисии. Уведомяването се извършва чрез изпращане на копие от изготвения избирателен списък.

4. В същият срок на заведенията, домовете и специализираните институции уведомяват съответната РИК за съставения избирателен списък и необходимостта от образувдане на избирателна секция.

5. Кметът на общината образува избирателната секция със нарочна заповед и утвърждава номера й.

След провеждане на консултации по реда на Решение № 672-НС от 13 август 2014 г. на ЦИК кметът предлага на районната избирателна комисия състави на тези секционни избирателни комисии.

6. Районната избирателна комисия определя номерата на секциите при спазване изискванията на Решение № 650-НС от 6 август 2014 г. на ЦИК  и назначава състави на секционните избирателни комисии при спазване на изискванията на Решение № 672-НС от 13 август 2014 г. на ЦИК.

7. Избирателните списъци за гласуване в местата за лишаване от свобода и за задържане се съставят от съответния ръководител, като самоличността на задържаните, спрямо които няма влязла в сила присъда, се установява от личните им дела по по предвидения в чл. 54, ал. 1 на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) ред

Копие от настоящото решение да се изпрати и на кметовете на общини, а чрез тях и на съответните ръководители на лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и в местата за лишаване от свобода и за задържане, които се намират на територията на съответната община.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

1123-НС/

Календар

Решения

  • № 3367-НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 3366-ЕП/НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 3365-НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини

  • всички решения