Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 904-ПВР/НС
София, 11 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: жалби от М. Н. и М. П., технически сътрудници в РИК 24 – София, срещу решение № 117-НС/ПВР от 08.11.2021 г. на РИК 24 - София

В Централната избирателна комисия е постъпила жалби с вх. № ПВРНС-22-227 от 09.11.2021 г. и № ПВРНС-22-227\1 от 10.11.2021 г., подадени от М. Н. и М. П., технически сътрудници в РИК 24 – София, срещу решение № 117-НС/ПВР от 08.11.2021 г. на РИК 24 – София.

С обжалваното решение № 117-НС/ПВР от 08.11.2021 г. РИК 24 – София, е отхвърлила искането за освобождаване на М. Н. и М. П. като технически сътрудници.

Жалбоподателите са подали заявление с искане за освобождаването им от заеманата длъжност като технически сътрудници поради лични причини и за прекратяване на сключените граждански договори. Считат, че решението на РИК 24 – София, е незаконосъобразно, в противоречие с материалния закон и с основополагащи правни принципи, поради което следва да бъде отменено.

В жалбите излагат мотиви, че гражданските договори се сключват въз основа на доброволното съглашение на страните и свободата на договаряне между тях не може да излиза извън границите на повелителните норми и добрите нрави, поради което е недопустимо с решение № 117-НС/ПВР от 08.11.2021 г. РИК 24 – София, да постанови отказ за освобождаването им от длъжност.

Считат, че са изпълнени изцяло условията на чл. 289 ЗЗД, като при възникналото достатъчно основание за отказа от поръчката са уведомили своевременно ръководството на РИК 24 – София, като са постъпил добросъвестно. Смятат, че постановеното решение на районната комисия е в противовес с конституционно установени права на гражданите, тъй като съгласно чл. 57, ал. 2 от Конституцията на Република България е недопустимо злоупотреба с права, когато тяхното упражняване накърнява права и интереси на други. Жалбоподателите искат отмяна на решението, с което е отхвърлено предложението за освобождаването им поради липса на мнозинство от две трети от присъстващите на заседанието членове на районната комисия.

Централната избирателна комисия намира жалбата за допустима и подадена в законоустановения срок.

Централната избирателна комисия намира, че постановеното решение е незаконосъобразно, тъй като не е мотивирано и е в разрез с основополагащи правни принципи на гражданското и трудовото законодателство.

Жалбоподателите са назначени с решение на РИК 24 – София, и са сключили граждански договори с областната администрация на област София. Недопустимо е да не бъдат зачетени техните волеизявления за прекратяване на правоотношенията им, тъй като в случая с решението на районната комисия се накърняват техни права и законни интереси.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а, чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 117-НС/ПВР от 08.11.2021 г. на РИК 24 – София, и ВРЪЩА административната преписка на районната комисия да приеме решение за освобождаването на техническите сътрудници.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения