Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 904-НС
София, 11 септември 2014 г.

ОТНОСНО: условията и реда за извършване на социологически проучвания в изборния ден, и за регистрация на организациите, които ги извършват

На основание чл. 57, ал. 1, т. 25, чл. 202 - 205 и чл. 272 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. До 27 септември 2014 г. включително (7 дни преди изборния ден) агенциите, които ще извършват социологически проучвания  „на изхода" (exit-poll) в изборния ден, представят в ЦИК:

1.1. заявление по образец (Приложение № 35-НС от изборните книжа ), подписано от представляващия/те агенцията лице/а или от изрично упълномощено от него лице;

1.2. удостоверение за актуално правно състояние, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите за народни представители - 5 август 2014 г.;

1.3. списък, съдържащ имената и единния граждански номер на анкетьорите по избирателни райони. В списъка се посочват и номерата на избирателните секции, на изхода от които ще се осъществява анкетирането. Избирателните секции от този списък трябва да съответстват на посочените в описанието на извадката. Списъкът се представя задължително в 2 екземпляра на хартиен носител и отделно на електронен носител в excel формат;

1.4. изрично пълномощно от представляващото/ите агенцията лице/а, в случаите когато документите се подават от упълномощено/и лице/а. Не е необходимо пълномощното да бъде нотариално заверено;

1.5. методика за извършване на социологическите проучвания „на изхода" (exit-poll) в изборния ден (в запечатан непрозрачен плик);

1.6. кратко описание на опита на организацията за провеждане на социологически проучвания „на изхода" (exit-poll).

2. Агенциите, които ще извършват социологически проучвания „на изхода" (exit-poll) в изборния ден, се вписват в специален регистър (Приложение № 37-НС от изборните книжа).

3. Централната избирателна комисия с решение регистрира агенциите, които ще извършват социологически проучвания „на изхода" (exit-poll) в изборния ден, и публикува на интернет страницата си в регистъра за публикуване агенциите, които ще извършват социологически проучвания в изборния ден (Приложение № 38-НС от изборните книжа).

4. Централната избирателна комисия издава удостоверения на регистрираните анкетьори (Приложение № 36-НС от изборните книжа ).

5. Анкетьорите са длъжни да носят в изборния ден само отличителни знаци по образец, утвърден от ЦИК, като на бял фон с черни букви се изписва качеството им. Те се легитимират с издаденото им удостоверение. Обозначителният знак (бадж) за анкетьорите е с размери в широчина 90 мм и 55 мм във височина. В баджа се поставя информационна табела (приложение № 1 към настоящото решение) от бял картон, на която с главни букви с черен цвят е изписано АНКЕТЬОР.

6. Резултатите от социологическите проучвания, извършвани в изборния ден, се оповестяват след 19,00 ч. на изборния ден - 5 октомври 2014 г.

Забранява се, под каквато и да е завоалирана форма, публичното огласяване на междинни резултати от проучвания в изборния ден (exit-poll) преди приключване на изборния ден

7. Анкетьорите не могат да извършват социологически проучвания непосредствено пред избирателните секции. Те трябва да работят на разстояние най-малко 3 метра от изхода на помещението, в което се гласува. Могат да бъдат анкетирани само вече гласували избиратели, като анкетьорите са задължени да им съобщават, че участието в изследването е доброволно и анонимно. Анкетьорите трябва да имат видимост за изхода от помещението, от което излизат избирателите, които ще бъдат анкетирани, и когато това не създава затруднения за изборния процес.

8. Едно лице не може да бъде едновременно анкетьор и наблюдател.

9. Агенциите, регистрирани да извършват социологически проучвания в изборния ден, представят в РИК до 2 октомври 2014 г. включително списък, съдържащ имената, единния граждански номер на анкетьорите и номерата на избирателните секции на територията на съответната РИК, извън които ще се осъществява анкетирането. Списъкът трябва да е заверен и подпечатан с печат на ЦИК. Информацията е само за служебно ползване на ЦИК и РИК.

10. Всяко огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга или по друг начин, трябва да съдържа информация за възложителя на допитването или проучването, за организацията, извършила допитването или проучването, и източниците на финансирането му.

11. Информацията по т. 10 се представя пълно и ясно, като в печатен или друг текстови материал е в обособено поле на видно място и заема не по-малко от 5 на сто от общата площ на материала, а в аудио- и аудио-визуални материали, излъчени по електронните медии, или в представяне пред публика - веднъж в началото и веднъж в края на материала или представянето.

12. Разпоредбите на т. 10 и 11 се прилагат и в случаите, когато агитационни материали на партии, коалиции, инициативни комитети и кандидати съдържат или се позовават на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания.

13. Лицата, които провеждат допитвания до общественото мнение или социологически проучвания по повод на изборите и/или огласяват резултати от тях, не могат да се позовават на служебна, търговска или друга защитена от закон тайна, за да укриват информацията по т. 10.

14. Резултатите от допитвания до общественото мнение по повод на изборите не може да се огласяват под каквато и да е форма 24 часа преди изборния ден до обявяване края на изборния ден на територията на страната.

15. При отваряне на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването в изборното помещение може да присъства по един анкетьор от регистрирана социологическа агенция.

16. Анкетьорите са длъжни да носят в изборния ден само отличителни знаци по образец, утвърден от Централната избирателна комисия, или не носят отличителни знаци в случаите по чл. 272 от ИК, се отстраняват от изборното помещение с решението на СИК. Решението може да се оспорва пред РИК, която се произнася незабавно. Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 1186-МИ / 30.06.2022

  относно: жалба против решение № 147-МИ от 19.06.2022 г. на ОИК – Борован, област Враца

 • № 1185-МИ / 30.06.2022

  относно: отваряне на запечатани помещения, определени за съхранение на изборни книжа и материали, в които се съхраняват изборни книжа от предходни избори и референдуми, с цел прибиране и съхраняване на изборни книжа и материали след произвеждането на частичните избори за кметове на 3 юли 2022 г.

 • № 1184-МИ / 28.06.2022

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

 • всички решения