Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 903-ПВР/НС
София, 10 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: отмяна на Решение № 131 – НС/ПВР от 09.11.2021 г. на Районна избирателна комисия 24 – София

В Централната избирателна комисия с вх. № ПВРНС-22-145(1) от 09.11.2021 г. е представено Решение № 131-НС/ПВР от 09.11.2021 г. на Районна избирателна комисия в 24 ИР София, с което се препраща по компетентност на ЦИК жалба от Виктор Димчев Маджаров.

Жалбата от Виктор Димчев Маджаров за нарушения на чл.183, ал.3 и ал.4 ИК, първоначално е постъпила в ЦИК с вх. № ПВРНС-22-145 от 02.11.2021 г. С протоколно решение на ЦИК от 03.11.2021 г. жалбата беше изпратена за произнасяне по компетентност към районните избирателни комисии с изборни райони – гр. София, включителн РИК 24 – София.

В жалбата са визирани няколко на брой билборда, поставени на различни места в гр.София, на които са поставени агитационни материали на различни политически партии, коалиции, кандидати, поради което същите не могат да се разглеждат общо като един агитационен материал на територията или отнасящ се за повече от един изборен район.

В този смисъл, всеки един от тези агитационни материали следва да се разглежда като твърдяно отделно нарушение, респ. всеки отделен билборд, на който е поставен агитационния материал, попада в района на съответна районна избирателна комисия.

Жалбата е изпратена от ЦИК в цялост с всички приложени към нея материали, за да бъде извършена необходимата проверка и констатации от районната избирателна комисия относно тези от агитационните материали, които РИК прецени, съобразно посочените в жалбата данни, че попадат във изборния район на РИК 24 – София.

В изпратеното на ЦИК Решение № 131-НС/ПВР от 09.11.2021 г. на РИК 24 – София, в мотивационната му част липсват изложени констатации на районната избирателна комисия, относно местоположението на агитационни материали, които РИК счита, че са разположени извън 24 ИР, респ. липсва изложена мотивация, че РИК 24 – София не е компетентна да се произнесе по отношение на някой от агитационните материали, визирани в жалбата.

 Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 2 ИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 131-НС/ПВР от 09.11.2021 г. на Районна избирателна комисия в 24 ИР София.

УКАЗВА на Районна избирателна комисия 24 – София да извърши проверка и да се произнесе по твърдените в жалбата на Виктор Димчев Маджаров нарушения касаещи агитационни материали разположени на територията на изборен район 24 – София.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГС/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1018 / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1017-ЗДОИ / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1016-МИ / 23.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен

  • всички решения