Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 901-ПВР/НС
София, 10 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: промени в състава на РИК в Осми изборен район – Добрички

В Централната избирателна комисия с вх. № ПВРНС-15-135 от 10.11.2021 г. е постъпило по електронната поща заявление от Явор Минев Георгиев за освобождаването му като член на РИК в Осми изборен район – Добрички.

Постъпило е предложение от Михаел Росенов Игнатов – упълномощен представител на коалиция „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“, за назначаване на Галина Пеева Пенчева като член на РИК на мястото на Явор Минев Георгиев.

Към предложението са приложени: пълномощно в полза на Михаел Росенов Игнатов; декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за висше образование на Галина Пеева Пенчева.

С вх. № ПВРНС-15-139 от 10 ноември 2021 г. в Централната избирателна комсиия по електронната поща е постъпило заявление от Живко Пенев Желязков за освобождаването му като член на РИК в Осми изборен район – Добрички.

Постъпило е предложение от Милена Вълчева Желева-Керанова – упълномощен представител на коалиция „Демократична България – Обединение“, за назначаване на Христо Симеонов Симеонов като член на РИК на мястото на Живко Пенев Желязков.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за висше образование на Христо Симеонов Симеонов. Пълномощното на Милена Керанова е налично в преписката по назначаване на РИК в Осми изборен район – Добрички.

С вх. № ПВРНС-15-139/1 от 10 ноември 2021 г. в Централната избирателна комсиия по електронната поща е постъпило предложение от Мая Йорданова Димитрова – упълномощен представител на коалиция „БСП за България“, за назначаване на Върбан Димитров Върбанов като член на РИК на мястото на Галина Славкова Тодорова.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за висше образование на Върбан Димитров Върбанов, пълномощно в полза на Мая Йорданова Димитрова

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като членове на РИК в Осми изборен район – Добрички:

- Явор Минев Георгиев, ЕГН ...;

- Живко Пенев Желязков, ЕГН ...;

- Галина Славкова Тодорова, ЕГН ....

и анулира издадените им удостоверения.

НАЗНАЧАВА за членове на РИК в Осми изборен район – Добрички:

- Галина Пеева Пенчева, ЕГН ...;

- Христо Симеонов Симеонов, ЕГН ...;

- Върбан Димитров Върбанов, ЕГН ....

На назначените членове да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения