Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 90-ЕП
София, 07.04.2019

ОТНОСНО: регистриране на Инициативен комитет за издигане на Николай Нанков Ненчев като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 26 май 2019 г.

Постъпило е заявление за регистрация на Инициативен комитет за издигане на Николай Нанков Ненчев като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 26 май 2019 г. в състав: Диана Ангелова Димитрова, Владимир Иванов Димитров и Теофанка Гълъбова Гълъбова. Заявлението е подписано от всички членове на инициативния комитет. Заведено е под № 2 от 06.04.2019 г. в регистъра на инициативните комитети за издигане на независим кандидат за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Към заявлението са приложени следните документи:

 1. Решение от 3 април 2019 г. за създаване на инициативния комитет и за лицето, което ще го представлява – Диана Ангелова Димитрова, за издигане кандидатурата на Николай Нанков Ненчев като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България.
 2. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет – 3 бр.
 3. Декларация по образец – Приложение № 60-ЕП от изборните книжа, подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на изискванията по чл. 350 ИК – 3 бр.
 4. Вносна бележка от „Банка ДСК“ ЕАД, ФЦ 6, от 04.04.2019 г. за внесен депозит по чл. 129 ИК в размер на 100 лв. по сметка на БНБ.
 5. 5. Банково удостоверение от „Банка ДСК“ ЕАД, изх. № 16-01-76/04.04.2019 г. за новооткрита банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания на инициативния комитет.
 6.  Договор за разплащателна сметка от „Банка ДСК“ ЕАЦ, ФЦ – 6, от 04.04.2019 г. на името на Диана Ангелова Димитрова в качеството на представляващ инициативния комитет за издигане кандидатурата на независим кандидат Николай Ненков Ненчев.
 7. Лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания е Диана Ангелова Димитрова.

Централната избирателна комисия констатира, че са налице изискванията на чл. 151, ал. 1, ал. 2, т. 2, ал 4 и ал. 5, чл. 152, т. 1, буква „б“ и чл. 153 от Изборния кодекс и Решение № 41-ЕП от 2 април 2019 г. на ЦИК за регистрация на инициативни комитети за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. за регистрацията на инициативния комитет.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б“ и чл. 153 от Изборния кодекс и Решение № 41-ЕП от 2 април 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА инициативен комитет за издигане на Николай Нанков Ненчев, ЕГН ………., като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 26 май 2019 г. в състав:

Диана Ангелова Димитрова, ЕГН ……….

Владимир Иванов Димитров, ЕГН ……….

Теофанка Гълъбова Гълъбова, ЕГН ……….

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1777-МИ / 25.02.2020

  относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

 • № 1776-МИ / 25.02.2020

  относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

 • № 1775-МИ / 25.02.2020

  относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

 • всички решения