Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 899-ПВР/МИ
София, 23 септември 2011 г.

ОТНОСНО: промяна в ОИК в община Вълчедръм, област Монтана

Постъпило е предложение вх. № ОИК-330 от 18.08.2011 г. на ЦИК от Косьо Михайлов, областен председател на ДПС - област Монтана. Същият е предложил на мястото на Анастасия Владимирова Главшина да бъде назначен за секретар на ОИК в община Вълчедръм Петър Благоев Янчин.

С Решение № 437-ПВР/МИ от 18.08.2011 г. ЦИК по така направеното предложение е освободила от състава на ОИК община Вълчедръм, област Монтана, Анастасия Владимирова Главшина, като секретар и е назначила на нейно място Петър Благоев Янчин.

С Решение № 11280 от 26.08.2011 г., постановено по административно дело № 10 478 от 2011 г. Върховният административен съд по жалба на Анастасия Владимирова Главшина е отменил решението на ЦИК, с което тя на основание чл. 26, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс е била освободена от ОИК - Вълчедръм. ВАС е върнал делото за ново произнасяне от ЦИК с друго решение по така направеното предложение за замяна, като е дал задължителни указания, че следва да се извърши проверка дали са налице всички предпоставки по чл. 26, ал. 1, т. 6 от ИК за освобождаването на Главшина, като член на ОИК.

В разпоредбата на чл. 26, ал. 1, т. 6 от ИК е дадена възможност на ЦИК да освобождава членове на районните и общинските избирателни комисии в случаите на нарушения на този кодекс и на решенията на ЦИК, както и при наличие на обстоятелство по чл. 25, ал. 1 от ИК. В разпоредбата на чл. 25 от ИК изчерпателно са изброени предпоставките, при които могат да бъдат прекратени предсрочно правомощията на член на ЦИК, респективно на ОИК, като например по собствено желание, при влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода; при поставяне по запрещение и т. н. В настоящия случай в предложението на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" до ЦИК за прекратяване правомощията на Главшина не са изложени никакви съображения в тази насока.

Не се сочи на кое от визираните по-горе основания се иска прекратяване правомощията на това лице, респективно не се ангажирани доказателства, че са налице фактическите обстоятелства сочещи за наличието на някои от тези основания. В тази насока, следва да се има предвид и Решение № 4 от 04.05.2011 г. на Конституционния съд, което изключва мандатността на членовете на ЦИК и другите избирателни комисии от зависимостта на съответната политическа партия и коалиция, която ги е предложила.

Предвид изложените съображения Централната избирателна комисия намира, че не са налице основанията за освобождаване и предсрочно прекратяване правомощията на Анастасия Главшина, като член на ОИК - Вълчедръм, и следва да се постанови решение, с което да се откаже извършването на замяната й с Петър Благоев Янчин по предложение на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ".

Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТКАЗВА да прекрати пълномощията на Анастасия Владимирова Главшина - секретар ОИК в община Вълчедръм, област Монтана и да назначи на нейно място Петър Благоев Янчин за секретар на ОИК.

Анулира издаденото на Петър Благоев Янчин удостоверение № 3 от 01.09.2011 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения