Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 898-ПВР/НС
София, 10 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на СНЦ „ИНСТИТУТ СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 2-4 от 09.11.2021 г. от СНЦ „Институт социална интеграция“, представлявано от Катя Колева Келевска, чрез Стоянка Иванова Балова-Цветкова, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Сдружението е регистрирано в Централната избирателна комисия с решение № 762-ПВР/НС от 19.10.2021 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Катя Колева Келевска в полза на Стоянка Балова-Цветкова;

- пълномощно от Катя Колева Келевска – председател и представляващ СНЦ „Институт социална интеграция“, в полза на 63 (шестдесет и три) лица – представители на СНЦ „Институт социална интеграция“;

- декларации по образец (Приложение № 45-ПВР/НС от изборните книжа) – 63 (шестдесет и три) бр.;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели за страната 63(шестдесет и три) лица.

На 09.11.2021 г. в ЦИК по електронната поща е получено писмо вх.№ ПВРНС 18-1/5/09.11.2021 г. от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „Институт социална интеграция“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията за две лица се установява несъотвия, а за останалите 61(шестдесет и едно), че отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 580-ПВР/НС от 23 септември 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за страната 61 (шестдесет и един) упълномощени представители на СНЦ „Инстиут социална интеграция“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.     

Калин Миланов Гьошков

...

2.     

Петър Димитров Стоянов

...

3.     

Руслан Владков Влаев

...

4.     

Радослав Бойков Зафиров

...

5.     

Марина Валентинова Иванова

...

6.     

Владислава Емилова Манчева

...

7.     

Венцеслав Василев Миланов

...

8.     

Димитър Стоянов Райнски

...

9.     

Евдокия Славчова Асенова

...

10.  

Мария Владимирова Василева

...

11.  

Иванка Ненова Атанасова

...

12.  

Елена Йорданова Ройнева

...

13.  

Виктория Ненчева Ноева

...

14.  

Христо Петров Христов

...

15.  

Николай Дженков Дженков

...

16.  

Пенка Христова Якимова

...

17.  

Младенка Димитрова Йорданова

...

18.  

Илка Симеонова Христова

...

19.  

Даниела Владимирова Димитрова

...

20.  

Александра Константинова Берданкова

...

21.  

Галин Неделчев Дурев

...

22.  

Таня Георгиева Пенева

...

23.  

Михаела Тодорова Попазова

...

24.  

Димитър Сашев Тодоров

...

25.  

Живко Недялков Георгиев

...

26.  

Карамфила Ангелова Бакърджиева

...

27.  

Евелина Станкова Стойчева

...

28.  

Димитър Милков Георгиев

...

29.  

Георги Иванов Желев

...

30.  

Генади Георгиев Ганчев

...

31.  

Перса Савова Костова

...

32.  

Ваня Красимирова Трифонова

...

33.  

Емил Николов Ценов

...

34.  

Светла Петрова Кирова

...

35.  

Георги Кръстев Георгиев

...

36.  

Радка Петкова Божилова

...

37.  

Младен Филипов Ушатски

...

38.  

Иван Петров Мандински

...

39.  

Наташа Стефанова Тодорова

...

40.  

Александър Спасов Трайков

...

41.  

Деница Красимирова Иванова

...

42.  

Антони Милков Томов

...

43.  

Димитринка Вълчева Крънева

...

44.  

Росица Константинова Власакова

...

45.  

Галин Димитров Николов

...

46.  

Диан Крумов Делчев

...

47.  

Станаила Симеонова Нейкова

...

48.  

Галина Недкова Георгиева

...

49.  

Марианка Славчова Велкова

...

50.  

Марияна Вълева Антова

...

51.  

Ралица Милчева Ангелова

...

52.  

Нонка Димитрова Кючукова

...

53.  

Никола Лулчов Кючуков

...

54.  

Светослав Валентинов Арсениев

...

55.  

Лиляна Младенова Иванова

...

56.  

Стефка Николаева Шевкенова-Пашова

...

57.  

Васил Добрев Петров

...

58.  

Ивайло Красимиров Антонов

...

59.  

Антон Петров Пашов

...

60.  

Теодора Нелиянова Цонева

...

61.  

Снежанка Захариева Доларова

...

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения