Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 897-ПВР/НС
София, 10 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на СНЦ „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА“ за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 12-2 от 09.11.2021 г. от СНЦ „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА“, представлявано от Диана Василева Ефтимова, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Сдружението е регистрирано в Централната избирателна комисия с решение № 819-ПВР/НС от 28.10.2021 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Диана Василева Ефтимова – председател и представляващ СНЦ „Институт за развитие на публичната среда“, в полза на 3 (три) лица – представители на СНЦ „Институт за развитие на публичната среда“;

- декларации по образец (Приложение № 45-ПВР/НС от изборните книжа) – 6 (шест) бр.;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната и извън страната в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели за страната 3 (три) лица и за наблюдатели извън страната – 3 (три) лица.

На 09.11.2021 г. в ЦИК по електронната поща е получено писмо вх.№ ПВРНС 18-1/53/09.11.2021 г. от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „Институт за развитие на публичната среда“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията лицата отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 580-ПВР/НС от 23 септември 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за страната 3 (трима) и като наблюдатели извън страната 3 (трима) упълномощени представители на СНЦ „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

 

За страната

 

1.

Борис Тодоров Костадинов

...

2.

Йоана Кирилова Дечева

...

3.

Лъчезар Стоянов Иванов

...

 

Извън страната

 

4.

Камелия Любомирова Конакчиева - Трибулен

...

5.

Георги Георгиев Гущанов

...

6.

Йорданка Симеонова Йорданова

...

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2574-МИ / 02.10.2023

    относно: отпечатване на наименованията на партии, коалиции, местни коалиции и имената на кандидатите в бюлетините за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2573-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Михаил Георгиев Тарльовски – председател и представляващ инициативен комитет за издигане кандидатурата на Никола Димитров Делчев за кмет на район „Изгрев“, Столична община, срещу решение № 636-МИ от 29.09.2023 г. на ОИК – Столична

  • № 2572-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Наталия Петрова Георгиева – кандидат за кмет на кметство с. Гурково, община Балчик, предложена от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 78-МИ от 28.09.2023 г. на ОИК – Балчик

  • всички решения