Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 897-НС
София, 10 септември 2014 г.

ОТНОСНО: жалба от Емил Алексиев Тодоров – областен председател на ПП „ДПС“ – Монтана, срещу решение № 53-НС от 05.09.2014 г. на РИК – Монтана, за назначаване на СИК в община Берковица

Постъпила е жалба по електронната поща на ЦИК с вх. № НС-10-42 от 08.09.2014 г. от Емил Алексиев Тодоров - областен председател на ПП „ДПС" - Монтана, срещу решение № 53-НС от 05.09.2014 г. на РИК - Монтана, за назначаване на СИК в община Берковица. Към жалбата е приложено разпределение на съставите на СИК в община Берковица.

С вх. № НС-10-42 от 10.09.2014 г. пристигна окомплектованата жалба в оригинал. Към жалбата са приложени:

- методика за определяне на съставите на СИК на територията на община Берковица;

- протокол № 8 от 05.09.2014 г. на РИК - Монтана;

- писмо изх. № АПИО-06-00-229(3) от 19.08.2014 г. на община Берковица, с приложения към него копие от Заповед № РД-12-488 от 07.08.2014 г. на кмета на община Берковица за образуване на избирателните секции, утвърждаване на тяхната номерация, адрес и обхват на територията на община Берковица, както и Заповед РД-15-512/18.08.2014 г. за определяне на местата на обявяване на избирателните списъци за провеждане на изборите за Народно събрание на 5 октомври 2014 г.;

- писмо изх. № АПИО-06-00-229(5) от 27.08.2014 г. на кмета на община Берковица, вх. № 24/28.08.2014 г. - 10,00 ч. на РИК - Монтана, относно 6 бр. окомплектовани документи от проведените в община Берковица консултации на 27.08.2014 г. за определяне съставите на СИК с представителите на парламентарно представените партии и коалиции. Комплектите включват следните документи: предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите; копията от удостоверенията за актуално правно състояние на партиите и решенията за създаване на коалициите за участие в изборите за 42-ро Народно събрание през 2013 г. или в изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г.; пълномощните на лицата, участвали в преговорите, когато партиите и коалициите са се представлявали от пълномощника; протоколът от консултациите; копие от съобщението за провеждане на консултациите;

- списък на СИК за община Берковица, предложен от ПП „ДПС" - община Берковица - поименен списък (заверено копие на работен вариант и заверено копие на оригинала);

- предложение от ПП „Атака" за състав на СИК в община Берковица за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. (заверено копие на работен вариант и заверено копие на оригинала);

- предложение от ПП „ГЕРБ" за състав на СИК в община Берковица за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. (заверено копие на работен вариант и заверено копие на оригинала);

- предложение от коалиция „България без цензура", ВМРО - БНД, Земеделски народен съюз, Движение Гергьовден";

- предложение от Реформаторски блок;

- списък с предложения за членове на СИК от „Коалиция за България" в община Берковица за избори за Народно събрание - 2014 г., за състав на СИК в община Берковица за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. (заверено копие на работен вариант и заверено копие на оригинала).

Жабата е подадена в срок, от лице с правен интерес и е допустима.

В жалбата се твърди, че в решение № 53-НС от 05.09.2014 г. РИК - Монтана, в условията на непостигнато съгласие е допуснала следните дублажи: лицето Веско Костадинов Гяцов, предложен за член на СИК № 17, е назначен и в СИК № 25. За СИК № 28 е предложен и назначен като зам.-председател Цветан Илиев Кръстев. Същият е назначен и в СИК № 29 - община Берковица. Заместник-председателят, предложен за СИК № 29, е преместен в СИК № 30 като председател, а председателят, който е предложен за СИК № 30, не фигурира никъде.

Жалбоподателят отправя искане към ЦИК да се разпределят правилно предложените от ПП „ДПС" лица за членове и ръководство на СИК на територията на община Берковица съобразно утвърдената от РИК - Монтана, методика.

С решение № 66-НС от 09.09.2014 г. на РИК - Монтана, обявено на 09.09.2014 г. в 21,05 ч., районната избирателна комисия е изправила допуснатите дублажи в секции № 25, № 29 и № 30. Съобразно Методиката за определяне съставите на СИК на територията на община Берковица общият брой членове, полагащи се на ПП „ДПС", е 48. Първоначалното предложение на ПП „ДПС" е общо 47 членове.

С уведомително писмо с вх. № 86 от 09.09.2014 г. в РИК - Монтана, е представен един допълнителен член за СИК № 25, както и списък на резервните членове от ПП „ДПС".

Централната избирателна комисия констатира, че с приемане на решение № 66-НС от 09.09.2014 г. РИК - Монтана, е отстранила допуснатите дублажи в секции № 25, № 29 и № 30, и е назначила предложения допълнителен член за СИК № 25 в община Берковица, изпълнявайки искането на жалбоподателя.

Предвид изложеното Централната избирателна комисия счита, че е налице отпаднал правен интерес и следва да остави жалбата без разглеждане.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Емил Алексиев Тодоров - областен председател на ПП „ДПС" - Монтана, срещу решение № 53-НС от 05.09.2014 г. на РИК - Монтана, за назначаване на СИК в община Берковица, поради отпаднал правен интерес.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения