Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 896-НС
София, 10 септември 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „АСОЦИАЦИЯ ЗА РЕИНТЕГРАЦИЯ НА ОСЪДЕНИ ЛИЦА“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 14 от 09.09.2014 г. от сдружение „АСОЦИАЦИЯ ЗА РЕИНТЕГРАЦИЯ НА ОСЪДЕНИ ЛИЦА", представлявано от Даниел Иванов Стоянов - председател, за регистрация с наблюдатели в изборите народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението са приложени удостоверение за актуално състояние на сдружението от 02.09.2014 г. по ф.д. № 10155/1997 г., издадено от СГС, VІ-22 състав; пълномощно от Даниел Иванов Стоянов в полза на 1 (едно) лице - представител на сдружение „АСОЦИАЦИЯ ЗА РЕИНТЕГРАЦИЯ НА ОСЪДЕНИ ЛИЦА"; списък с името и единния граждански номер на изрично упълномощеното от сдружението лице като наблюдател в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

С вх. № 14 от 09.09.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „АСОЦИАЦИЯ ЗА РЕИНТЕГРАЦИЯ НА ОСЪДЕНИ ЛИЦА".

От извършената проверка на лицето от списъка се установи, че лицето към датата на регистрацията отговаря на изискванията на Изборния кодекс - има навършени 18 години, не е регистрирано като наблюдател на друга организация и не е регистрирано като анкетьор.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „АСОЦИАЦИЯ ЗА РЕИНТЕГРАЦИЯ НА ОСЪДЕНИ ЛИЦА" за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 1 упълномощен представител на сдружение „АСОЦИАЦИЯ ЗА РЕИНТЕГРАЦИЯ НА ОСЪДЕНИ ЛИЦА", както следва:

Даниел Иванов Стоянов                        ЕГН ...

 

Регистрираният наблюдател да се впише в публичния регистър. На регистрирания наблюдател да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения