Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 896-НС
София, 10.09.2014

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „АСОЦИАЦИЯ ЗА РЕИНТЕГРАЦИЯ НА ОСЪДЕНИ ЛИЦА“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 14 от 09.09.2014 г. от сдружение „АСОЦИАЦИЯ ЗА РЕИНТЕГРАЦИЯ НА ОСЪДЕНИ ЛИЦА", представлявано от Даниел Иванов Стоянов - председател, за регистрация с наблюдатели в изборите народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението са приложени удостоверение за актуално състояние на сдружението от 02.09.2014 г. по ф.д. № 10155/1997 г., издадено от СГС, VІ-22 състав; пълномощно от Даниел Иванов Стоянов в полза на 1 (едно) лице - представител на сдружение „АСОЦИАЦИЯ ЗА РЕИНТЕГРАЦИЯ НА ОСЪДЕНИ ЛИЦА"; списък с името и единния граждански номер на изрично упълномощеното от сдружението лице като наблюдател в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

С вх. № 14 от 09.09.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „АСОЦИАЦИЯ ЗА РЕИНТЕГРАЦИЯ НА ОСЪДЕНИ ЛИЦА".

От извършената проверка на лицето от списъка се установи, че лицето към датата на регистрацията отговаря на изискванията на Изборния кодекс - има навършени 18 години, не е регистрирано като наблюдател на друга организация и не е регистрирано като анкетьор.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „АСОЦИАЦИЯ ЗА РЕИНТЕГРАЦИЯ НА ОСЪДЕНИ ЛИЦА" за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 1 упълномощен представител на сдружение „АСОЦИАЦИЯ ЗА РЕИНТЕГРАЦИЯ НА ОСЪДЕНИ ЛИЦА", както следва:

Даниел Иванов Стоянов                        ЕГН ...

 

Регистрираният наблюдател да се впише в публичния регистър. На регистрирания наблюдател да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1734-МИ / 21.01.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Икономедия“ АД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1733-МИ / 16.01.2020

    относно: жалба от Р. Р. Д. и коалиция „БСП за България“ срещу решение № 234 от 20.11.2019 г. ОИК – Кюстендил, област Кюстендил

  • № 1732-НС / 16.01.2020

    относно: обявяване на Деан Стоянов Станчев за народен представител от Тридесети изборен район – Шуменски

  • всички решения