Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 895-МИ
София, 10 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Драгоман, Софийска област

В Централната избирателна комисия е постъпило заявление с вх. № МИ-15-309 от 09.11.2021 г. от Мариела Венциславова Милева – член на ОИК – Драгоман за освобождаването й от заеманата длъжност.

С вх. № ПВРНС-10-30 от 09.11.2021 г. е постъпило предложение от Людмила Любомирова – упълномощено лице на коалиция „БСП за България“ за назначаване на:

- Веселина Иванова Вецева за секретар на ОИК – Драгоман, на мястото на Павлина Димитрова Влашева, освободена като секретар с Решение № 796-МИ от 25.10.2021 г. на ЦИК;

- Ефрусима Николайчова Тодорова за член на ОИК – Драгоман.

Към предложението са приложени: декларации по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК – 2 броя, копие от дипломата за завършено висше образование на Веселина Иванова Вецева и на Ефрусима Николайчова Тодорова, и копие на пълномощно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Драгоман, Софийска област, Мариела Венциславова Милева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА като секретар на ОИК – Драгоман, Софийска област, Веселина Иванова Вецева, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА като член на ОИК – Драгоман, Софийска област, Ефрусима Николайчова Тодорова, ЕГН ....

На назначените секретар и член да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1543-НС / 02.10.2022

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1442-НС от 19 септември 2022 г. на ЦИК, изменено и допълнено с решения № 1461-НС от 22 септември 2022 г., № 1480-НС от 26 септември 2022 г. и № 1517-НС от 30 септември 2022 г., № 1526 и 1530-НС от 01 октомври 2022 г. и № 1535-НС от 2 октомври 2022 г. за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1542-НС / 02.10.2022

    относно: обявяване края на изборния ден на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1541-НС / 02.10.2022

    относно: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на интернет страницата на 24 chasa.bg на резултати от допитвания до обществено мнение по повод изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения