Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 895-МИ
София, 10 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Драгоман, Софийска област

В Централната избирателна комисия е постъпило заявление с вх. № МИ-15-309 от 09.11.2021 г. от Мариела Венциславова Милева – член на ОИК – Драгоман за освобождаването й от заеманата длъжност.

С вх. № ПВРНС-10-30 от 09.11.2021 г. е постъпило предложение от Людмила Любомирова – упълномощено лице на коалиция „БСП за България“ за назначаване на:

- Веселина Иванова Вецева за секретар на ОИК – Драгоман, на мястото на Павлина Димитрова Влашева, освободена като секретар с Решение № 796-МИ от 25.10.2021 г. на ЦИК;

- Ефрусима Николайчова Тодорова за член на ОИК – Драгоман.

Към предложението са приложени: декларации по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК – 2 броя, копие от дипломата за завършено висше образование на Веселина Иванова Вецева и на Ефрусима Николайчова Тодорова, и копие на пълномощно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Драгоман, Софийска област, Мариела Венциславова Милева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА като секретар на ОИК – Драгоман, Софийска област, Веселина Иванова Вецева, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА като член на ОИК – Драгоман, Софийска област, Ефрусима Николайчова Тодорова, ЕГН ....

На назначените секретар и член да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения