Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 894-ПВР/НС
София, 10 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданско движение ДНЕС“ за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 10-2 от 09.11.2021 г. от сдружение „Гражданско движение ДНЕС“, подписано от Иван Климентов Червеняшки, упълномощен от Анжелика Митова Цокова – представляваща сдружението, регистрирана с Решение № 813-ПВР/НС от 27.10.2021 г. на ЦИК българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Анжелика Митова Цокова – представляваща сдружението, в полза на Иван Климентов Червеняшки;

- пълномощно от Иван Климентов Червеняшки в полза на 988 (деветстотин осемдесет и осем) лица – представители на сдружение „Гражданско движение ДНЕС“;

- декларации по образец (Приложение № 45-ПВР/НС от изборните книжа) – 988 (деветстотин осемдесет и осем) бр.;

- списък с имената и единния граждански номер на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели 988 лица за страната.

На 10 ноември 2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната от сдружение „Гражданско движение ДНЕС“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 783 от лицата отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 205 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 580-ПВР/НС от 23 септември 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за страната 783 (седемстотин осемдесет и трима) упълномощени представители на сдружение „Гражданско движение ДНЕС“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.     

Миглена Христова Ангелова

...

2.     

Петър Йонков Янков

...

3.     

Милена Румянова Петкова

...

4.     

Таня Александрова Михайлова

...

5.     

Мариян Костадинов Янакиев

...

6.     

Мария Генчева Стоянова

...

7.     

Добрин Иванов Иванов

...

8.     

Снежана Пенчева Димитрова

...

9.     

Петя Петкова Георгиева

...

10.  

Лина Розенова Матеева

...

11.  

Павел Цветанов Димитров

...

12.  

Нели Николова Димитрова

...

13.  

Снежанка Иванова Димитрова

...

14.  

Венцислав Петков Петров

...

15.  

Теменуга Костадинова Павлова

...

16.  

Любов Младенова Георгиева

...

17.  

Тихомир Стоянов Георгиев

...

18.  

Милка Стоянова Колева

...

19.  

Добромир Дениславов Комитски

...

20.  

Симона Георгиева Карлиева

...

21.  

Силвия Емилова Христова

...

22.  

Цветан Методиев Димитров

...

23.  

Стефан Василев Василев

...

24.  

Пепа Миткова Сомлева

...

25.  

Станимир Маринов Минчев

...

26.  

Валентина Стефанова Минчева

...

27.  

Иваничка Радкова Иванова

...

28.  

Светла Гутева Гутева

...

29.  

Мая Николова Иванова

...

30.  

Боян Колев Станев

...

31.  

Цветан Любенов Малинов

...

32.  

Донка Йовчева Петкова

...

33.  

Димитър Любенов Добрев

...

34.  

Росен Стефанов Русинов

...

35.  

Дилян Стефанов Иванов

...

36.  

Иванка Добрева Христова

...

37.  

Светозар Колев Колев

...

38.  

Цветомир Цанков Цанков

...

39.  

Петя Иванова ДАСКАЛОВА

...

40.  

Йонко Радославов Рачев

...

41.  

Тихомира Великова Великова

...

42.  

Елена Цвяткова Панчева

...

43.  

Марияна Вескова Христова

...

44.  

Мартина Боянова Станева

...

45.  

Цвета Дениславова Комитска

...

46.  

Мариана Димитрова Комитска

...

47.  

Стойно Иванов Зарев

...

48.  

Митко Митков Маринов

...

49.  

Дешка Христова Костова

...

50.  

Севинар Бедретинова Садулова

...

51.  

Венелин Здравков Янков

...

52.  

Росица Миткова Гатева

...

53.  

Теодора Иванова Банева

...

54.  

Сийка Христова Даскалова

...

55.  

Иван Любенов Даскалов

...

56.  

Димитър Здравков Райнов

...

57.  

Ирина Благоева Янакиева

...

58.  

Николай Николаев Илиев

...

59.  

Никола Боянов Станев

...

60.  

Дафинка Христова Радоева

...

61.  

Николай Георгиев Илиев

...

62.  

Миглена Георгиева Несторова

...

63.  

Георги Иванов Минчев

...

64.  

Мариета Христофорова Минчева

...

65.  

Пламен Христофоров Деевски

...

66.  

Радостина Генева Лесева

...

67.  

Светослав Илиев Корназов

...

68.  

Гергана Стефанова Цанкова

...

69.  

Бонка Христова Реброва

...

70.  

Стефан Пенчев Ботев

...

71.  

Свилен Стефанов Стефанов

...

72.  

Денка Христова Цанкова

...

73.  

Филип Стефанов Цанков

...

74.  

Николай Панайотов Петков

...

75.  

Павел Христов Гатев

...

76.  

Владимир Стефанов Стефанов

...

77.  

Даниел Илиев Банковски

...

78.  

Пламен Станимиров Лилов

...

79.  

Мариела Пенчева Пеева

...

80.  

Даниела Василева Павлова

...

81.  

Красимира Бисерова Жечева

...

82.  

Любка Алексеева Филева

...

83.  

Даниела Иванова Андреева

...

84.  

Красимир Христов Неделчев

...

85.  

Пресияна Красимирова Христова

...

86.  

Пенка Димова Йонкова

...

87.  

Надя Иванова Белева

...

88.  

Денислав Бранимиров Братованов

...

89.  

Надежда Тихомирова Тотева

...

90.  

Тихомир Пътев Тотев

...

91.  

Ивайло Иванов Боянов

...

92.  

Радосвета Христова Иванова

...

93.  

Марияна Драгнева Маринова

...

94.  

Кремена Божидарова Белева

...

95.  

Василена Спасова Спасова

...

96.  

Владимир Тодоров Тодоров

...

97.  

Георги Николов Георгиев

...

98.  

Сезгин Ердоханов Моллов

...

99.  

Стоянка Кунчева Ганчева

...

100.                

Али Ибрям Алиаджъ

...

101.                

Николина Михайлова Кирилова

...

102.                

Селяхтин Мехмед Сарач

...

103.                

Сами Ахмед Юмер

...

104.                

Митко Огнянов Чаушев

...

105.                

Снежана Тодорова Димитрова

...

106.                

Гиньо Милев Чакъров

...

107.                

Наил Емин Рамадан

...

108.                

Надежда Алексеевна Чакърова

...

109.                

Красимира Огнянова Славянова

...

110.                

Рафет Михайлов Митев

...

111.                

Алпай Назми Мехмед

...

112.                

Марияна Ангелова Дайова

...

113.                

Мусин Кадир Мехмед

...

114.                

Димитър Станков Тодоров

...

115.                

Невен Митков Иванов

...

116.                

Атанас Жеков Иванов

...

117.                

Асен Лилов Йосков

...

118.                

Димитър Георгиев Гуджев

...

119.                

Айдън Сами Садула

...

120.                

Николай Андреев Каров

...

121.                

Гюнай Борисов Ганев

...

122.                

Станислав Андреев Каров

...

123.                

Марина Георгиева Гайдаджиева

...

124.                

Алдин Стефанов Устов

...

125.                

Сейхан Иванов Ганчев

...

126.                

Благовеста Валентинова Вълкова

...

127.                

Мария Валентинова Вълкова

...

128.                

Валентина Георгиева Карапавлова

...

129.                

Теодора Валентинова Димитрова

...

130.                

Валентина Георгиева Димитрова

...

131.                

Сашо Йосифов Райков

...

132.                

Василка Георгиева Алексиева

...

133.                

Станимир Димов Стайков

...

134.                

Живко Йосков Лудков

...

135.                

Стефка Крумова Георгиева

...

136.                

Петко Кирев Георгиев

...

137.                

Али Юсеин Мустафа

...

138.                

Джошкун Джемил Мустафа

...

139.                

Онур Орхан Байрям

...

140.                

Гюлай Сефтин Байрям

...

141.                

Шефике Мюмюн Юлиянова

...

142.                

Йорданка Николаева Гинева

...

143.                

Димитър Генадиев Гинев

...

144.                

Гюрай Шазие Мустафа

...

145.                

Десислава Миткова Чаушева

...

146.                

Анита Рашкова Дишлиева

...

147.                

Боян Минчев Бояджиев

...

148.                

Иван Стойчев Мамирев

...

149.                

Венцислав Маринов Стоев

...

150.                

Алексей Веселинов Терзиев

...

151.                

Ангел Илиев Александров

...

152.                

Огнян Стоянов Славянов

...

153.                

Айсун Хасан Хасан

...

154.                

Делчо Кирев Делчев

...

155.                

Асен Русинов Зидаров

...

156.                

Катя Боянова Йорданова

...

157.                

Маргарита Христова Янева

...

158.                

Емилия Минчева Ускова

...

159.                

Светла Бисерова Веселинова

...

160.                

Недан Каменов Усков

...

161.                

Зоя Арсениева Филипова

...

162.                

Дончо Христов Колев

...

163.                

Ахмед Мехмед Салиф

...

164.                

Недьо Николов Рътов

...

165.                

Юсейн Юсейн Мехмед

...

166.                

Калин Борисов Серафимов

...

167.                

Петър Петков Недев

...

168.                

Албена Николова Серафимова

...

169.                

Фериде Юсеин Адем

...

170.                

Лютви Мюмюн Хасан

...

171.                

Салим Ибрям Емин

...

172.                

Маджит Ибрам Юзеир

...

173.                

Катя Петкова Димова

...

174.                

Димчо Кирев Димов

...

175.                

Димитър Троянов Димитров

...

176.                

Николай Борисов Димитров

...

177.                

Соня Илиева Пичонова - Димитрова

...

178.                

Таня Христова Вълкова

...

179.                

Калинка Вълчева Тодорова

...

180.                

Никола Янков Николов

...

181.                

Димитър Илиев Димитров

...

182.                

Пламен Христов Костов

...

183.                

Славка Анастасова Тодорова

...

184.                

Златка Делчева Банкова

...

185.                

Пенчо Иванов Банков

...

186.                

Катя Николова Петкова

...

187.                

Златка Вълкова Димитрова

...

188.                

Дарина Георгиева Солакова

...

189.                

Господин Недялков Тончев

...

190.                

Мария Димитрова Кирекчиева

...

191.                

Елеонора Пламенова Кирекчиева

...

192.                

Петър Трифонов Владимиров

...

193.                

Любен Колев Пенев

...

194.                

Цветанка Ангелова Ламбрева

...

195.                

Ангелина Димова Касабова

...

196.                

Невена Иванова Вълкова

...

197.                

Кирил Славчев Киряков

...

198.                

Нурсен Байрямали Мюмюн

...

199.                

Мата Донева Георгиева

...

200.                

Серхан Халибрям Халибрям

...

201.                

Джемал Ферад Осман

...

202.                

Джемил Ферад Осман

...

203.                

Йордан Маринов Русев

...

204.                

Тихомир Николов Петков

...

205.                

Валентин Кирилов Събев

...

206.                

Невен Райков Драгиев

...

207.                

Петя Ганчева Драгиева

...

208.                

Ганчо Георгиев Костадинов

...

209.                

Георги Ганчев Костадинов

...

210.                

Емине Хашимова Салибрямова

...

211.                

Стефан Василев Николов

...

212.                

Йордан Асенов Трайков

...

213.                

Джемиле Емин Юсеин

...

214.                

Еминали Тасим Салиф

...

215.                

Юсеин Юсеин Реджеб

...

216.                

Кадрие Тасим Реджеб

...

217.                

Васил Кирчев Вълчев

...

218.                

Кериме Емин Сали

...

219.                

Расим Тасим Байрям

...

220.                

Кание Мехмед Тахир

...

221.                

Анка Ангелова Ангелова

...

222.                

Милка Рашкова Иванова

...

223.                

Сафет Дуран Мюмюн

...

224.                

Месут Мустафа Мустафа

...

225.                

Тюркян Мюмюнали Шакир

...

226.                

Мюмюне Ахмед Джебир

...

227.                

Ахмед Юсеин Мюмюн

...

228.                

Илия Маринов Башев

...

229.                

Надка Асенова Башева

...

230.                

Елица Алдинова Кочмарова

...

231.                

Александър Алдинов Кочмаров

...

232.                

Валентин Юриев Бандалов

...

233.                

Маруся Борисова Байрактарова

...

234.                

Милка Емилова Маджарова

...

235.                

Росица Миткова Русинова

...

236.                

Емине Юсуфова Алибашева

...

237.                

Янка Трендафилова Маджарова

...

238.                

Севдалин Златев Русинов

...

239.                

Румяна Сашева Кочмарова

...

240.                

Александър Манолов Пътов

...

241.                

Асен Ганчев Христов

...

242.                

Божана Кирилова Гигова

...

243.                

Бойчо Андреев Ралчев

...

244.                

Борислав Василев Буров

...

245.                

Ганко Василев Стойнов

...

246.                

Георги Константинов Велев

...

247.                

Георги Николов Георгиев

...

248.                

Георги Петров Петров

...

249.                

Георги Тодоров Георгиев

...

250.                

Данчо Петков Енев

...

251.                

Валери Георгиев Русанов

...

252.                

Васил Димитров Иванов

...

253.                

Веселин Спасов Кокарешков

...

254.                

Диян Петров Петров

...

255.                

Елена Христова Иванова

...

256.                

Захари Александров Македонски

...

257.                

Златко Кучев Копалиев

...

258.                

Ивалина Тодорова Драганчева

...

259.                

Иван Петров Цеков

...

260.                

Йордан Колев Горанов

...

261.                

Йордан Каменов Николов

...

262.                

Калоян Владимиров Богданов

...

263.                

Капка Кирилова Георгиева

...

264.                

Кирил Георгиев Лукарски

...

265.                

Красимир Ангелов Панев

...

266.                

Красимир Иванов Дековски

...

267.                

Любен Митков Иванов

...

268.                

Любица Атанасова Русанова

...

269.                

Людмил Илиев Цветков

...

270.                

Людмил Николов Димитров

...

271.                

Магдалена Великова Данова

...

272.                

Марин Братоев Маринов

...

273.                

Мария Аврамова Димитрова

...

274.                

Мария Владимирова Бочева

...

275.                

Мария Минчева Андреева

...

276.                

Мариян Емилов Христов

...

277.                

Мирослав Савов Пейчев

...

278.                

Наталия Илиева Симеонова

...

279.                

Николай Петров Пацовски

...

280.                

Събка Тодорова Иванова

...

281.                

Стоян Петков Иванов

...

282.                

Стефка Василева Вардолова

...

283.                

Стефан Асенов Димитров

...

284.                

Соня Михайлова Митева

...

285.                

Славчо Цветков Тонковски

...

286.                

Севдалин Маринов Атанасов

...

287.                

Свилен Митков Прунов

...

288.                

Светослав Димитров Стаменов

...

289.                

Сашо Петров Цветанов

...

290.                

Сашо Монев Калонкин

...

291.                

Румен Минков Илиев

...

292.                

Румен Любенов Цветанов

...

293.                

Росица Георгиева Симеонова

...

294.                

Ресмие Демирова Арифова

...

295.                

Валя Костова Михайлова

...

296.                

Валентина Петрова Костова

...

297.                

Валентина Николова Георгиева

...

298.                

Валентин Нинов Цеков

...

299.                

Валентин Захариев Димитров

...

300.                

Юсеин Ахмедов Мемишев

...

301.                

Цветослав Георгиев Лазаров

...

302.                

Цветелин Руменов Димитров

...

303.                

Цветанка Йорданова Дочева

...

304.                

Цветан Ветков Тодоров

...

305.                

Цако Викторов Цаков

...

306.                

Христо Асенов Асенов

...

307.                

Християна Петрова Симеонова

...

308.                

Федя Богомилов Михайлов

...

309.                

Тюркян Мустафова Синадънлъ

...

310.                

Трифон Маринов Денински

...

311.                

Тодорка Стефанова Трифонова

...

312.                

Тодор Цветков Цветков

...

313.                

Тодор Илиев Генов

...

314.                

Теменужка Георгиева Георгиева

...

315.                

Теменуга Петрова Симеонова

...

316.                

Ванко Александров Асенов

...

317.                

Боряна Асенова Асенова

...

318.                

Борче Иванов Диков

...

319.                

Бисер Иванов Кънев

...

320.                

Бено Борисов Балев

...

321.                

Атанас Георгиев Мишков

...

322.                

Асен Георгиев Иванов

...

323.                

Анка Михайлова Митева

...

324.                

Адем Али Вели

...

325.                

Веселин Иванов Иванов

...

326.                

Венцислав Христов Иванов

...

327.                

Величка Ангелова Маринова

...

328.                

Васил Василев Гечев

...

329.                

Ваня Илиева Радославова

...

330.                

Валери Маринов Петровски

...

331.                

Гено Викторов Владимиров

...

332.                

Геновева Сълова Иванова

...

333.                

Георги Венетов Мусаков

...

334.                

Валерия Върбанова Кътовска

...

335.                

Валентин Костадинов Миранчев

...

336.                

Ангел Димитров Петров

...

337.                

Анка Монова Колева

...

338.                

Асен Юлиянов Радков

...

339.                

Елеонора Сергеева Ганова

...

340.                

Еленко Димитров Йорданов

...

341.                

Еленка Цветанова Белева

...

342.                

Димитринка Петрова Ячкова

...

343.                

Камелия Маринова Михайлова

...

344.                

Йорданка Пеева Атанасова

...

345.                

Йонко Иванов Йорданов

...

346.                

Исмаил Яя Гюлянлиев

...

347.                

Илия Минчев Баров

...

348.                

Иванка Георгиева Дикова

...

349.                

Иван Цветанов Данчев

...

350.                

Иван Милков Петков

...

351.                

Иван Димитров Цвятков

...

352.                

Иван Георгиев Илиев

...

353.                

Иван Василев Иванов

...

354.                

Иван Бенчев Иванов

...

355.                

Иван Асенов Дамянов

...

356.                

Ивайло Димитров Фислашки

...

357.                

Зоя Костова Василева

...

358.                

Димитрина Димитрова Петкова

...

359.                

Злати Трендафилов Златев

...

360.                

Здравко Андреев Качамачков

...

361.                

Ефраил Адилов Мустафов

...

362.                

Емил Георгиев Томанов

...

363.                

Мемиш Ирмисов Шукриев

...

364.                

Мария Антонова Нейкова

...

365.                

Маргарита Надкова Иванова

...

366.                

Мара Тодорова Йорданова

...

367.                

Мара Михайлова Иванова

...

368.                

Малина Николова Янова

...

369.                

Магдалена Дикова Мирчева

...

370.                

Любен Ангелов Ръжгев

...

371.                

Красислав Асенов Крумов

...

372.                

Красимир Иванов Амброзов

...

373.                

Краси Александров Георгиев

...

374.                

Кольо Ерменков Динов

...

375.                

Кирилка Йорданова Бенова

...

376.                

Кирил Тодоров Церковски

...

377.                

Радка Стоилова Гьонова

...

378.                

Пламен Тодоров Бръмчийски

...

379.                

Пешо Иванов Пешев

...

380.                

Петър Добрев Апостолов

...

381.                

Петър Георгиев Петров

...

382.                

Петко Маринов Кавулски

...

383.                

Парашкева Александрова Колева

...

384.                

Павлина Георгиева Франчешкова

...

385.                

Нели Павлева Генчева

...

386.                

Надка Петрова Вашкова

...

387.                

Надка Маринова Съйкова

...

388.                

Надка Митева Митева

...

389.                

Надка Боянова Дойнова

...

390.                

Мурад Юсеинов Алиев

...

391.                

Методи Шекеров Кръстев

...

392.                

Стоян Митков Гайдажиев

...

393.                

Георги Димитров Грозев

...

394.                

Искрен Руменов Симеонов

...

395.                

Геновева Петрова Върбанова

...

396.                

Мария Динева Георгиева

...

397.                

Мария Иванова Стоева

...

398.                

Денка Йовчева Иванова

...

399.                

Живка Петрова Станева

...

400.                

Стефка Пенчева Иванова

...

401.                

Иванка Колева Драгиева

...

402.                

Камен Веселинов Сотиров

...

403.                

Койчо Христов Колев

...

404.                

Иванина Георгиева Георгиева

...

405.                

Мариета Пенчева Пенчева

...

406.                

Радка Хубенова Манова

...

407.                

Желка Енчева Енчева

...

408.                

Милена Нейкова Рачева

...

409.                

Георги Марков Георгиев

...

410.                

Кирчо Събев Събев

...

411.                

Ваня Димитрова Проданова

...

412.                

Зоран Иванов Георгиев

...

413.                

Красимир Христов Милков

...

414.                

Глория Мирославова Динева

...

415.                

Пенка Минева Славова

...

416.                

Диян Емилов Генчев

...

417.                

Наталия Иванова Иванова

...

418.                

Атанас Ангелов Йорданов

...

419.                

Генко Светославов Дачовски

...

420.                

Мирослав Матев Георгиев

...

421.                

Иван Георгиев Русев

...

422.                

Красимир Веселинов Костадинов

...

423.                

Катя Йорданова Михалева

...

424.                

Юлия Иванова Иванова

...

425.                

Ваня Иванова Янкова

...

426.                

Силвия Живкова Димитрова

...

427.                

Иван Маринов Вълчев

...

428.                

Берна Бейнур Исмаил

...

429.                

Бахтишен Джелил Али

...

430.                

Йордан Величков Димитров

...

431.                

Стефка Чакова Маринова

...

432.                

Димитър Ников Маринов

...

433.                

Галин Димитров Ников

...

434.                

Славянка Стойчева Тютюнджиева

...

435.                

Марин Ников Маринов

...

436.                

Жоро Тихомиров Пенков

...

437.                

Неделчо Тодоров Рашков

...

438.                

Ганка Станчева Рашкова

...

439.                

Венелин Тодоров Чокоев

...

440.                

Росен Стефанов Иванов

...

441.                

Стефка Костадинова Иванова

...

442.                

Мариана Петрова Илкова

...

443.                

Красимир Йорданов Петров

...

444.                

Иванка Янкова Велчева

...

445.                

Еленка Димитрова Калушева

...

446.                

Яна Михайлова Маринова

...

447.                

Росен Иванов Златев

...

448.                

Мертол Сали Ибрям

...

449.                

Елеонора Ивелинова Енчева

...

450.                

Красимира Йорданова Станева

...

451.                

Хайредин Мехмед Мехмед

...

452.                

Йонка Енчева Кръстева

...

453.                

Еленка Петкова Стоянова

...

454.                

Нейко Великов Господинов

...

455.                

Димитър Филипов Димитров

...

456.                

Велико Димитров Великов

...

457.                

Димитър Стоянов Георгиев

...

458.                

Велико   Иванов Синигеров

...

459.                

Татяна Станчева Иванова

...

460.                

Петя Красимирова Тодорова

...

461.                

Даниела Георгиева Димчева

...

462.                

Иван Бориславов Радев

...

463.                

Александър Романов Тодоров

...

464.                

Ангел Иванов Паничарски

...

465.                

Борислав-Яни Бориславов Велков

...

466.                

Ивайло Ангелов Паничарски

...

467.                

Петя Емилова Данева

...

468.                

Пресиян Неделчев Неделчев

...

469.                

Глория Романова Тодорова

...

470.                

Снежана Иванова Тодорова

...

471.                

Цветанка Великова Димова

...

472.                

Иван Стелиянов Димов

...

473.                

Руска Стоянова Шопова

...

474.                

Свилен Владимиров Владимиров

...

475.                

Ивайло Валентинов Радев

...

476.                

Росен Георгиев Иванов

...

477.                

Биляна Тодорова Чернева

...

478.                

Георги Тодоров Георгиев

...

479.                

Нина Иванова Иванова

...

480.                

Красимира Маринова Иванова

...

481.                

Тодор Георгиев Тодоров

...

482.                

Веска Пенева Георгиева

...

483.                

Петър Костадинов Желев

...

484.                

Антоанета Иванова Тодорова

...

485.                

Стефка Боянова Тодорова

...

486.                

Керана Атанасова Недкова

...

487.                

Златко Неделчев Цвятков

...

488.                

Владимир Николов Христов

...

489.                

Мария Русева Златева

...

490.                

Денка Стефанова Иванова

...

491.                

Георги Колев Станев

...

492.                

Красимир Ников Маринов

...

493.                

Илия Господинов Илиев

...

494.                

Радка Стоянова Георгиева

...

495.                

Боян Пенев Тодоров

...

496.                

Филипа Дамянова Иванова

...

497.                

Радка Тодорова Вълчева

...

498.                

Виждан Ахмед Юсеин

...

499.                

Вероника   Веселинова Балушева

...

500.                

Борислав Василев Великов

...

501.                

Соня Великова Джоджева

...

502.                

Адриан Михайлов Джоджев

...

503.                

Милена Кирилова Гебешева

...

504.                

Димитър Стоянов Димитров

...

505.                

Галина Дечева Георгиева

...

506.                

Валентин Николаев Василев

...

507.                

Стоян Неделчев Гецов

...

508.                

Гюняр Абил Сюлейман

...

509.                

Георги Димитров Георгиев

...

510.                

Севдалин Димитров Димитров

...

511.                

Станислав Георгиев Димитров

...

512.                

Кирил Георгиев Киров

...

513.                

Янка Атанасова Демирова

...

514.                

Атанас Георгиев Киров

...

515.                

Красимира Иванова Стоянова

...

516.                

Тихомир   Иванов Тодоров

...

517.                

Венелин Тодоров Петров

...

518.                

Калинка Димитрова Станева

...

519.                

Милен Панев Маринов

...

520.                

Кателина Николаева Костадинова

...

521.                

Стоян Димитров Стойков

...

522.                

Йорданка Иванова Стойкова

...

523.                

Теодор Стойчев Иванов

...

524.                

Силвия Красимирова Желева

...

525.                

Виктор Йорданов Гецов

...

526.                

Румен Георгиев Боев

...

527.                

Стоян Атанасов Георгиев

...

528.                

Георги Тодоров Петров

...

529.                

Мария Георгиева Желева

...

530.                

Ивана Огнянова Въчкова

...

531.                

Бисерка Филипова Корчева

...

532.                

Андрей Георгиев Корчев

...

533.                

Боян Веселинов Сливаров

...

534.                

Ана Найденова Узунова

...

535.                

Христина Иванова Странджалиева

...

536.                

Васил Михайлов Узунов

...

537.                

Златина Росенова Узунова

...

538.                

Цонка Христова Костадинова

...

539.                

Христо Николов Григоров

...

540.                

Цона Христова Тодорова

...

541.                

Стефка Иванова Маджарова

...

542.                

Захари Анастасов Джиджов

...

543.                

Емилия Елинова Росенова

...

544.                

Петър Василев Маджаров

...

545.                

Маргарита Петрова Цанева

...

546.                

Ангелина Василева Мерджева

...

547.                

Елена Ангелова Мерджева

...

548.                

Мария Георгиева Стронгелова-Петрова

...

549.                

Митко Милков Росенов

...

550.                

Минка Трендафилова Даракчиева

...

551.                

Мария Радева Тиганева

...

552.                

Радю Тодоров Тиганев

...

553.                

Иван Валериев Георгиев

...

554.                

Славчо Минчев Пачов

...

555.                

Росен Ясенов Мишуров

...

556.                

Снежана Евденова Мишурова

...

557.                

Иван Захариев Джиджов

...

558.                

Светлана Кирилова Велева

...

559.                

Костадин Илиев Сиваков

...

560.                

Величка Илиева Дрангачева

...

561.                

Любка Борисова Ангелова

...

562.                

Юлиян Калинов Сариев

...

563.                

Румяна Дамянова Сариева

...

564.                

Румен Красимиров Димитров

...

565.                

Милена Красимирова Димитрова

...

566.                

Теменужка Миткова Димитрова

...

567.                

Славчо Миланов Димитров

...

568.                

Кветослава не Долежалова

...

569.                

Севдалин Росенов Йосифов

...

570.                

Ангелина Аспарухова Джамбазова

...

571.                

Стефан Асенов Иванов

...

572.                

Виктор Емилов Димитров

...

573.                

Емил Красимиров Димитров

...

574.                

Мелиха Ахмедова Агушева

...

575.                

Венцислав Стефанов Иванов

...

576.                

Даниел Венциславов Иванов

...

577.                

Антон Венелинов Чаушев

...

578.                

Владимира Севдалинова Атанасова

...

579.                

Славей Асенов Димитров

...

580.                

Даниел Велинов Белберов

...

581.                

Десислава Недкова Ковачева

...

582.                

Симона Венелинова Чаушева

...

583.                

Пенка Живкова Корчева

...

584.                

Мария Николова Бояджиева

...

585.                

Рени Антонова Букова

...

586.                

Елисавета Чавдарова Чаушева

...

587.                

Радка Стоянова Капушева

...

588.                

Елиза Вълканова Чейрекова

...

589.                

Севдалина Малинова Чаушева

...

590.                

Роза Крумова Митева

...

591.                

Ружка Славеева Юрукова

...

592.                

Джеврие Рамзиева Мюфтиева

...

593.                

Димитър Миленов Ясенов

...

594.                

Мариана Горанова Чейрекова

...

595.                

Васил Петков Капушев

...

596.                

Даниела Данаилова Хаджиева

...

597.                

Николай Бисеров Козуев

...

598.                

Веселин Здравков Скечелиев

...

599.                

Виктория Величкова Митева

...

600.                

Златка Асенова Младенова

...

601.                

Валентин Здравков Стоянов

...

602.                

Благовест Бориславов Босев

...

603.                

Бойко Асенов Кисьов

...

604.                

Александър Бисеров Сираков

...

605.                

Пламен Емилов Евтимов

...

606.                

Кристиян Филипов Лилчев

...

607.                

Катя Желязкова Кисова

...

608.                

Кристиян Митков Карамитев

...

609.                

Цеко Петров Цеков

...

610.                

Бойко Славчев Гаджев

...

611.                

Веско Руменов Младенов

...

612.                

Светла Юриева Келешева

...

613.                

Розалин Милчев Чандъров

...

614.                

Виолета Асенова Чандърова

...

615.                

Венелия Милчева Салчева

...

616.                

Любомир Цветков Русков

...

617.                

Андриана Тодорова Тодорова

...

618.                

Асен Събев Митков

...

619.                

Роза Нейкова Хомкова

...

620.                

Мария Дичева Каменска

...

621.                

Константина Альошева Дьовлетлиева

...

622.                

Милко Стефанов Костадинов

...

623.                

Стефан Младенов Костадинов

...

624.                

Звездалин Владимиров Сираков

...

625.                

Евелина Верадинова Моллова

...

626.                

Йорданка Апостолова Качакова-Лишковска

...

627.                

Александър Славчев Аврамов

...

628.                

Десислава Орфеева Величкова - Джованова

...

629.                

Пламен Колев Пеев

...

630.                

Николай Танев Тенев

...

631.                

Елвира Христова Лалева

...

632.                

Елена Димитрова Овчарова

...

633.                

Николай Димитров Христов

...

634.                

Станимира Тонева Димитрова

...

635.                

Божидар Димитров Костов

...

636.                

Ивайла Йорданова Михайлова

...

637.                

Николай Василев Пейчев

...

638.                

Пламен Колев Запрянов

...

639.                

Димитър Танев Попов

...

640.                

Павел Богданов Иванов

...

641.                

Светла Йорданова Йорданова

...

642.                

Димитричка Стефанова Бойчева

...

643.                

Станимир Боянов Бойчев

...

644.                

Светлана Иванова Пашова

...

645.                

Нехрин Ахмед Мехмед

...

646.                

Бахидин Осман Хасан

...

647.                

Ахмед Мехмед Ахмед

...

648.                

Веска Донкова Илиева

...

649.                

Тунай Халил Хюсеин

...

650.                

Назмие Бедри Якуб

...

651.                

Аси Димов Атанасов

...

652.                

Любомир Здравков Пашов

...

653.                

Айдън Абидин Мехмед

...

654.                

Рахми Ехлиман Юсуф

...

655.                

Севдалина Венетова Хараланова

...

656.                

Нуртен Мехмед Реджеб

...

657.                

Маринчо Вълчанов Пенев

...

658.                

Нелина Георгиева Димитрова

...

659.                

Галя Тодорова Христова

...

660.                

Росен Алексиев Насков

...

661.                

Биляна Събева Маринова

...

662.                

Георги Иванов Стоянов

...

663.                

Кристияна Звезделинова Красенова

...

664.                

Маргарита Петкова Иванова

...

665.                

Павлина Димитрова Мартинова

...

666.                

Тодор Георгиев Димитров

...

667.                

Стефка Цонева Велинова

...

668.                

Снежа Димова Атанасова

...

669.                

Венета Иванова Маринова

...

670.                

Марин Георгиев Маринов

...

671.                

Денка Иванова Иванова

...

672.                

Славка Неделчева Русева

...

673.                

Стефан Стефанов Стефанов

...

674.                

Георги Веселинов Георгиев

...

675.                

Добринка Стоянова Георгиева

...

676.                

Мирослав Георгиев Радев

...

677.                

Григор Иванов Христов

...

678.                

Виолета Пенчева Неделчева

...

679.                

Веселина Божанова Митанова

...

680.                

Георги Светлев Банчев

...

681.                

Никола Иванов Василев

...

682.                

Мирослава Димитрова Кирилова

...

683.                

Руси Делев Русев

...

684.                

Гюлтен Мехмед Али

...

685.                

Васфие Незир Исмаил

...

686.                

Мехмед Али Исмаил

...

687.                

Найден Емилов Антонов

...

688.                

Анета Младенова Антонова

...

689.                

Емин Найденов Емилов

...

690.                

Детелина Райкова Цанкова

...

691.                

Елмаз Незир Стоянова

...

692.                

Георги Жеков Георгиев

...

693.                

Кристиана Мирославова Върбева

...

694.                

Златин Диянов Илиев

...

695.                

Милен Иванов Георгиев

...

696.                

Красимира Александрова Дончева

...

697.                

Димитричка Маркова Йорданова

...

698.                

Борислав Димитров Стоянов

...

699.                

Иванка Иванова Стойчева

...

700.                

Николай Николаев Кънев

...

701.                

Цветелина Галенова Здравкова

...

702.                

Галина Станчева Георгиева

...

703.                

Георги Енчев Георгиев

...

704.                

Свилен Христов Стоянов

...

705.                

Антон Петров Николов

...

706.                

Росица Колева Станчева

...

707.                

Анелия Илиева Емилова

...

708.                

Николинка Николова Борисова

...

709.                

Галина Николова Велева

...

710.                

Петранка Славева Димитрова

...

711.                

Мариела Бойчева Панайотова

...

712.                

Пламен Манолов Николов

...

713.                

Маринка Станева Петева

...

714.                

Румянка Йорданова Рачева

...

715.                

Стефка Димитрова Маринова

...

716.                

Сияна Ивелинова Димитрова

...

717.                

Бонка Йорданова Неделчева

...

718.                

Веска Кирилова Василева

...

719.                

Айлян Мехмед Мехмед

...

720.                

Йордан Вълчев Йорданов

...

721.                

Стоянка Стоянова Вълева

...

722.                

Иванка Борисова Минчева

...

723.                

Божанка Жекова Кабакова

...

724.                

Тома Трифонов Томов

...

725.                

Василена Руменова Томова

...

726.                

Янка Тодорова Филипова

...

727.                

Виолета Димитрова Атанасова

...

728.                

Светломира Пенкова Цонева

...

729.                

Марияна Неделчева Маринова

...

730.                

Йорданка Димитрова Йорданова

...

731.                

Валентин Младенов Русев

...

732.                

Никола Иванов Петков

...

733.                

Анемир Калоянов Атанасов

...

734.                

Иванка Стефанова Петкова

...

735.                

Росица Петкова Лазарова

...

736.                

Николай Любенов Калев

...

737.                

Фиданка Велкова Лазарова

...

738.                

Диян Георгиев Цвятков

...

739.                

Анатолий Сергеев Найденов

...

740.                

Павел Валентинов Караиванов

...

741.                

Димитър Душков Добрев

...

742.                

Данаил Тодоров Костадинов

...

743.                

Диана Тончева Георгиева

...

744.                

Еленка Иванова Иванова

...

745.                

Цветелина Росенова Иванова

...

746.                

Юлия Иванова Станева

...

747.                

Мария Дамянова Славчева

...

748.                

Емилиян Маринчев Георгиев

...

749.                

Моника Юлиянова Димитрова

...

750.                

Росен Хичков Петков

...

751.                

Магдалена Иванова Петрова

...

752.                

Емануил Филчев Георгиев

...

753.                

Стойчо Галинов Стоев

...

754.                

Михаела Маринова Петкова

...

755.                

Йордан Димитров Йорданов

...

756.                

Лили Василева Петрова

...

757.                

Стефка Петрова Мавродинова

...

758.                

Ангел Сидеров Стоянов

...

759.                

Магдалена Петрова Бонева

...

760.                

Цвета Благоева Павлова

...

761.                

Мария Йорданова Атанасова

...

762.                

Милко Иванов Абаджиев

...

763.                

Силвия Трифонова Илиева

...

764.                

Ива Павлова Станкова

...

765.                

Атанас Иванов Атанасов

...

766.                

Елена Христова Иванова

...

767.                

Галинка Славова Борисова

...

768.                

Цанка Димитрова Пенева

...

769.                

Тонка Мирчева Ву

...

770.                

Светла Василева Василева

...

771.                

Росица Стефанова Иванова

...

772.                

Златка Георгиева Димитрова

...

773.                

Несрин Мехмед Исмаил

...

774.                

Лиляна Горанова Димитрова

...

775.                

Юке Рехян Хюсеин

...

776.                

Иван Жечков Калоянов

...

777.                

Марияна Маринова Николова

...

778.                

Славейка Димитрова Йорданова

...

779.                

Божана Павлова Иванова

...

780.                

Валентин Василев Василев

...

781.                

Димитър Веселинов Христов

...

782.                

Еленка Иванова Петкова

...

783.                

Христина Стоянова Станкова

...

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3347-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3346-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „АД УНИТАТЕМ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3345-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения