Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 894-НС
София, 10 септември 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „АВТОМОБИЛЕН СПОРТЕН КЛУБ СПИИД РЕЙСИНГ ТИИМ“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 13 от 08.09.2014 г. от сдружение „АВТОМОБИЛЕН СПОРТЕН КЛУБ СПИИД РЕЙСИНГ ТИИМ", представлявано от Деян Константинов Соларов - председател, чрез Александър Духомиров Минев - преупълномощен от Христо Георгиев Георгиев, за регистрация с наблюдатели в изборите народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението са приложени удостоверение за актуално състояние на сдружението от 01.09.2014 г. по ф.д. № 31/2011 г., издадено от СГС, VІ-20 състав; пълномощно от Деян Константинов Соларов в полза на Христо Георгиев Георгиев, пълномощно от Христо Георгиев Георгиев в полза на Александър Духомиров Минев и пълномощно от Александър Духомиров Минев в полза на 7 (седем) лица - представители на сдружение „АВТОМОБИЛЕН СПОРТЕН КЛУБ СПИИД РЕЙСИНГ ТИИМ"; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица като наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

С вх. № 13 от 08.09.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „АВТОМОБИЛЕН СПОРТЕН КЛУБ СПИИД РЕЙСИНГ ТИИМ".

От извършената проверка на лицата от списъка се установи, че всички лица към датата на регистрацията отговарят на изискванията на Изборния кодекс - имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации и не са регистрирани като анкетьори.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „АВТОМОБИЛЕН СПОРТЕН КЛУБ СПИИД РЕЙСИНГ ТИИМ" за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 7 упълномощени представители на сдружение „АВТОМОБИЛЕН СПОРТЕН КЛУБ СПИИД РЕЙСИНГ ТИИМ", както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Симона Георгиева Петрова
2. Цони Иванов Петров
3. Симеонка Георгиева Динева
4. Христо Владимиров Динев
5. Искра Христова Динева
6. Велико Банов Великов
7. Симеон Валентинов Христов

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър. На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения