Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 892-ПВР/НС
София, 10 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на СНЦ „ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА“ за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 

Постъпило е заявление с вх. № 19 от 09.11.2021 г. от СНЦ „ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА“, представлявано от Янко Георгиев Янков, чрез Александър Любомиров Камберов, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Янко Георгиев Янков в полза на Александър Любомиров Камберов;

- пълномощно от Янко Георгиев Янков – председател и представляващ СНЦ „ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА“, в полза на 356 (триста петдесет и шест) лица – представители на СНЦ „ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА“;

- декларации по образец (Приложение № 45-ПВР/НС от изборните книжа) – 356 (триста петдесет и шест) бр.;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

От електронната разпечатка от Агенцията по вписванията –Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, по ЕИК на сдружението е видно, че то е определено за извършване на дейност в обществена полза.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели за страната 356 лица.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 580-ПВР/НС от 23 септември 2021 г. на ЦИК, което се установява от извлечението от Агенцията по вписванията за сдружението.

На 09.11.2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „Институт за развитие на публичната среда“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията всички лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, включително и на т. 21 от раздел ІІІ на Решение № 580-ПВР/НС от 23 ноември 2021 г. на ЦИК.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 580-ПВР/НС от 23 септември 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА СНЦ „ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА“ за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за страната 356 (триста петдесет и шест) упълномощени представители на СНЦ „ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.     

Мариана Мавродиева Иванова

...

2.     

Диана Русева Семова

...

3.     

Атанаска Величкова Милева

...

4.     

Нанка Желязкова Динева

...

5.     

Иванка Величкова Генчева

...

6.     

Анастасия Василева Иванова

...

7.     

Минчо Иванов Минчев

...

8.     

Катя Димова Димова

...

9.     

Славена Георгиева Реттерат

...

10.  

Елена Тодорова Пройнова

...

11.  

Тодор Желев Рашев

...

12.  

Цветанка Василева Дончева

...

13.  

Павлин Георгиев Хаджиев

...

14.  

Иванка Димитрова Рашева

...

15.  

Живка Недева Маринова

...

16.  

Генчо Динев Генчев

...

17.  

Иванка Георгиева Димитрова

...

18.  

Димитрина Нейчева Ангелова

...

19.  

Русалия Ангелова Даскалова

...

20.  

Иван Дончев Попов

...

21.  

Иван Митков Стойнов

...

22.  

Росица Петрова Йорданова

...

23.  

Петя Миленова Минчева

...

24.  

Добринка Кирилова Русинова

...

25.  

Иванка Костова Георгиева

...

26.  

Цветанка Малева Стефанова-Паричкова

...

27.  

Володя Колев Паричков

...

28.  

Елена Минчева Василева

...

29.  

Недялка Делчева Калева

...

30.  

Дияна Михайлова Димитрова

...

31.  

Живко Славов Желязков

...

32.  

Румяна Райчева Желязкова

...

33.  

Славейка Грозева Стоянова

...

34.  

Христина Неделчева Колева

...

35.  

Станимир Стойчев Стоев

...

36.  

Славка Атанасова Стоева

...

37.  

Антони Стойчев Стоев

...

38.  

Васил Атанасов Стойчев

...

39.  

Мария Николова Петкова

...

40.  

Виктор Живков Желязков

...

41.  

Радостина Георгиева Желязкова

...

42.  

Севда Ахмедова Нанаджиева

...

43.  

Теменужка Валентинова Кръстева

...

44.  

Ленко Димитров Христов

...

45.  

Костадин Георгиев Неделчев

...

46.  

Росен Бончев Динев

...

47.  

Валентин Куманов Славов

...

48.  

Румяна Дианова Маркова

...

49.  

Ивелина Тенева Минчева

...

50.  

Теньо Добрев Минчев

...

51.  

Биляна Димитрова Минчева

...

52.  

Зорница Иванова Златева

...

53.  

Светлана Проданова Русева

...

54.  

Меглена Стойчева Митева

...

55.  

Атанаска Славчева Атанасова

...

56.  

Красимира Иванова Русева

...

57.  

Илия Стефанов Цветков

...

58.  

Надежда Димитрова Бечева

...

59.  

Капка Петрова Хаджиева

...

60.  

Галина Дончева Недялкова

...

61.  

Петя Иванова Русева

...

62.  

Димка Янкова Танева

...

63.  

Ваня Николаева Абаджиева

...

64.  

Еленка Христова Колева

...

65.  

Радостина Тончева Рачева

...

66.  

Росица Иванова Абаджиева

...

67.  

Веселина Стефанова Георгиева

...

68.  

Стоян Митев Георгиев

...

69.  

Димитър Стоянов Георгиев

...

70.  

Янка Стефанова Танева

...

71.  

Петьо Петров Петров

...

72.  

Станка Митева Димитрова

...

73.  

Тодор Димитров Георгиев

...

74.  

Анелия Димитрова Йорданова

...

75.  

Радостин Динев Дичев

...

76.  

Станислав Дичев Дичев

...

77.  

Елина Станиславова Дичева

...

78.  

Димитър Йорданов Димитров

...

79.  

Таня Стоянова Георгиева

...

80.  

Татяна Иванова Балалиева

...

81.  

Йордан Димитров Йорданов

...

82.  

Евгения Димитрова Ганчева

...

83.  

Нейчо Ройдев Нейков

...

84.  

Септемврина Денчева Барова

...

85.  

Веселина Иванова Антич

...

86.  

Светослав Господинов Славов

...

87.  

Генка Тодорова Димова

...

88.  

Кристин Живкова Колева

...

89.  

Евдокия Андреева Несторова

...

90.  

Георги Господинов Василев

...

91.  

Камелия Георгиева Василева

...

92.  

Златина Тенева Василева

...

93.  

Антония Дякова Дачева

...

94.  

Делян Недков Недев

...

95.  

Динка Желева Недева

...

96.  

Стоянка Иванова Русенова

...

97.  

Стоян Русев Русенов

...

98.  

Антонина Ганчева Митева

...

99.  

Николай Димов Динев

...

100.        

Жасмина Георгиева Маркова

...

101.        

Пенка Христова Кръстева

...

102.        

Радослав Пейков Славов

...

103.        

Мария Стойнова Кожухарова

...

104.        

Танчо Иванов Танев

...

105.        

Иванка Накова Георгиева

...

106.        

Пенка Енева Георгиева

...

107.        

Димитър Радев Димитров

...

108.        

Стойчо Вачев Стоев

...

109.        

Десислава Петкова Тараболова

...

110.        

Бранимир Нейчев Колев

...

111.        

Татяна Петрова Чернева

...

112.        

Диана Ангелова Пейчева

...

113.        

Веса Стоянова Видева

...

114.        

Христина Тодорова Кръстева

...

115.        

Нели Валентинова Георгиева

...

116.        

Борис Георгиев Кузманов

...

117.        

Симеон Василев Илиев

...

118.        

Стефан Ганчев Колев

...

119.        

Росица Първова Иванова

...

120.        

Катя Кръстева Колева

...

121.        

Маргарита Радионова Филипова

...

122.        

Минка Нейчева Стоева

...

123.        

Мая Иванова Матева

...

124.        

Иван Николов Стефанов

...

125.        

Костадин Николов Стефанов

...

126.        

Диана Славиевна Георгиева

...

127.        

Николай Христозов Георгиев

...

128.        

Денка Захариева Койчева-Гьонева

...

129.        

Минка Неделчева Петкова

...

130.        

Николай Койчев Петков

...

131.        

Теодора Димитрова Манова-Тодорова

...

132.        

Неделин Вълчев Матев

...

133.        

Светломир Руменов Сребрев

...

134.        

Емилия Нунева Енева

...

135.        

Таньо Славов Танев

...

136.        

Димка Колева Кирева

...

137.        

Веселина Станчева Танева

...

138.        

Десислава Стефанова Василева

...

139.        

Донка Нанева Иванова

...

140.        

Теодора Стефанова Димитрова

...

141.        

Виолета Делчева Кръстева

...

142.        

Таньо Йовчев Кръстев

...

143.        

Милена Стефанова Трифонова

...

144.        

Павлинка Кръстева Жекова

...

145.        

Деяна Ганчева Кунева

...

146.        

Жанета Илчева Кунева

...

147.        

Дочка Иванова Пенчева

...

148.        

Танка Стоянова Димитрова

...

149.        

Стоянка Георгиева Иванова

...

150.        

Пенка Михайлова Русева

...

151.        

Радичко Пенев Радичков

...

152.        

Димчо Делчев Димов

...

153.        

Марияна Димитрова Стоянова

...

154.        

Велина Петрова Йорданова

...

155.        

Стефан Станчев Петков

...

156.        

Грета Иванова Кърджева

...

157.        

Мария Илиева Маринова

...

158.        

Румен Русев Райчев

...

159.        

Стефка Митева Манолова

...

160.        

Светла Иванова Динева

...

161.        

Нейко Васков Живков

...

162.        

Валентин Митев Вълков

...

163.        

Миньо Михайлов Москов

...

164.        

Мирослав Иванов Недев

...

165.        

Надежда Димитрова Недева

...

166.        

Иван Райков Иванов

...

167.        

Ана Павлова Занова

...

168.        

Румен Асенов Юлиянов

...

169.        

Султана Миткова Юлиянова

...

170.        

Таня Маринова Япчеджикова

...

171.        

Таня Господинова Иванова

...

172.        

Лила Иванова Денева

...

173.        

Илиян Тодоров Николов

...

174.        

Катя Димитрова Димитрова

...

175.        

Ваня Русева Иванова

...

176.        

Цветелина Денчева Начева

...

177.        

Марияна Ганчева Стоянова

...

178.        

Станимира Стоянова Стоянова

...

179.        

Дани Иванова Дачева

...

180.        

Павлина Николова Иванова

...

181.        

Мирослава Енева Костова

...

182.        

Мариана Томова Маркова

...

183.        

Жулиета Стоянова Желева

...

184.        

Мима Добрева Петкова

...

185.        

Виолета Георгиева Костова

...

186.        

Станислав Димчев Марков

...

187.        

Динка Маринова Колева

...

188.        

Георги Минчев Георгиев

...

189.        

Кольо Енев Енев

...

190.        

Маргарита Атанасова Вълчева

...

191.        

Данчо Желев Вълчев

...

192.        

Цонка Колева Коева

...

193.        

Жасмина Славова Любомирова

...

194.        

Кънчо Иванов Кънев

...

195.        

Росица Стефанова Динева

...

196.        

Стефан Динчев Динев

...

197.        

Веселин Бойчев Илиев

...

198.        

Антон Петров Василев

...

199.        

Галина Панайотова Петрова

...

200.        

Минка Пенчева Профирова

...

201.        

Петър Калинов Калинов

...

202.        

Кольо Иванов Профиров

...

203.        

Ивелина Дочкова Георгиева

...

204.        

Румяна Тодорова Дочева

...

205.        

Недялка Господинова Тенева

...

206.        

Светлана Иванова Добрева

...

207.        

Драганка Петрова Колева

...

208.        

Жельо Димитров Колев

...

209.        

Станка Гочева Вълчева

...

210.        

Росен Иванов Русев

...

211.        

Петя Димитрова Желева

...

212.        

Петко Желязков Денев

...

213.        

Христина Атанасова Гочева

...

214.        

Нели Йовчева Мемдуева

...

215.        

Петя Желева Димова

...

216.        

Христо Желязков Ганчев

...

217.        

Стоянка Господинова Петкова

...

218.        

Тихомир Стоянов Петков

...

219.        

Екатерина Недялкова Ангелова

...

220.        

Светла Господинова Танева

...

221.        

Иванка Добрева Рашева

...

222.        

Минка Господинова Бонева

...

223.        

Донка Пенчева Карафизиева

...

224.        

Динко Костадинов Костадинов

...

225.        

Константин Динков Костадинов

...

226.        

Спаска Иванова Атанасова

...

227.        

Златка Иванова Колева

...

228.        

Деян Ванев Иванов

...

229.        

Иван Стайков Стоянов

...

230.        

Стоян Тенев Иванов

...

231.        

Теньо Стоев Иванов

...

232.        

Деньо Илиев Кършаков

...

233.        

Александър Андреев Овчаров

...

234.        

Мариана Валентинова Симеонова

...

235.        

Пенка Атанасова Симеонова

...

236.        

Даниела Желева Карапеткова

...

237.        

Мирослав Йорданов Петров

...

238.        

Бойка Любенова Караджова

...

239.        

Теодора Николаева Шарлаганова

...

240.        

Николай Иванов Караджов

...

241.        

Димитър Василев Василев

...

242.        

Стела Стефанова Кирева

...

243.        

Светла Бойчева Русева

...

244.        

Дончо Пенчев Габаров

...

245.        

Добромир Дамянов Николов

...

246.        

Милен Кънчев Топозлиев

...

247.        

Танка Стойчева Топозлиева

...

248.        

Мария Георгиева Манева

...

249.        

Тодорка Атанасова Димова

...

250.        

Светлана Миткова Денинска

...

251.        

Емилия Господинова Пенчева

...

252.        

Ива Здравкова Пенчева

...

253.        

Мария Дечкова Райкова

...

254.        

Мария Светлозарова Бориславова

...

255.        

Димитрина Христова Бориславова

...

256.        

Тонка Драганова Кирева

...

257.        

Румен Рачев Петков

...

258.        

Светослав Димов Славчев

...

259.        

Данаил Пенчев Йовчев

...

260.        

Цветомира Георгиева Денинска- Йовчева

...

261.        

Недялка Иванова Пенева

...

262.        

Стойка Иванова Йовчева

...

263.        

Любчо Ламбов Чоков

...

264.        

Ваня Тодорова Чокова

...

265.        

Росица Дончева Русева

...

266.        

Лъчезар Любчев Чоков

...

267.        

Николай Стефанов Тенев

...

268.        

Соня Стайкова Стамова

...

269.        

Недка Пенева Чакърова

...

270.        

Петко Христов Чакъров

...

271.        

Мария Иванова Айгърова

...

272.        

Илдъз Джеферова Бозукова

...

273.        

Атанас Сандев Атанасов

...

274.        

Стефка Танева Манева

...

275.        

Наталия Радостинова Манева

...

276.        

Димчо Иванов Желев

...

277.        

Тонка Атанасова Атанасова

...

278.        

Даниела Радославова Колева

...

279.        

Невена Георгиева Колева

...

280.        

Таньо Ивелинов Видев

...

281.        

Ана Танева Видева

...

282.        

Ивелин Видев Видев

...

283.        

Стоянка Николаева Пенева

...

284.        

Тонка Дончева Танчева

...

285.        

Анета Тодорова Тодева

...

286.        

Недялка Костадинова Запрянова

...

287.        

Венета Енчева Вътева

...

288.        

Иван Тодоров Николов

...

289.        

Венцислав Петков Петков

...

290.        

Надка Видева Петкова

...

291.        

Петьо Венциславов Петков

...

292.        

Христо Нанков Добрев

...

293.        

Димитринка Танева Гочева

...

294.        

Мария Гьокова Иванова

...

295.        

Георги Николаев Гочев

...

296.        

Петранка Димова Добрева

...

297.        

Антоанета Запрянова Русенова

...

298.        

Радко Русенов Русенов

...

299.        

Дияна Тодорова Стефанова

...

300.        

Радостина Иванова Донева

...

301.        

Димо Василев Димов

...

302.        

Петко Василев Димов

...

303.        

Тодор Найденов Тодоров

...

304.        

Николай Петков Петров

...

305.        

Иван Найденов Тодоров

...

306.        

Тончо Ганев Жеков

...

307.        

Георги Гочев Георгиев

...

308.        

Станчо Танев Танев

...

309.        

Живко Нейков Желязков

...

310.        

Димитър Валериев Зъков

...

311.        

Веселина Колева Василева

...

312.        

Стилиян Илиев Зъков

...

313.        

Кирил Андреев Андреев

...

314.        

Кремена Пенева Кирова

...

315.        

Христо Койчев Колев

...

316.        

Петьо Иванов Петков

...

317.        

Колка Христова Иванова

...

318.        

Иван Желязков Божков

...

319.        

Жулиета Йорданова Жекова

...

320.        

Тихомир Иванов Ташев

...

321.        

Златина Иванова Стоянова

...

322.        

Живко Петров Жеков

...

323.        

Лазарина Радомирова Славова

...

324.        

Жана Димитрова Стойчева

...

325.        

Минчо Илиев Найденов

...

326.        

Кирчо Митков Атанасов

...

327.        

Деница Веселинова Великова-Бонева

...

328.        

Боян Гошев Бонев

...

329.        

Иван Петков Иванов

...

330.        

Ивелин Красимиров Димитров

...

331.        

Диана Иванова Енева

...

332.        

Камен Михалев Енев

...

333.        

Мима Георгиева Димитрова

...

334.        

Георги Иванов Георгиев

...

335.        

Стефани Георгиева Катанова

...

336.        

Живка Иванова Райкова

...

337.        

Елена Гошева Динева

...

338.        

Иван Йорданов Иванов

...

339.        

Ваня Ганчева Великова

...

340.        

Дешка Русева Енчева

...

341.        

Веселин Енчев Великов

...

342.        

Йордана Гинчева Дюлгерова

...

343.        

Митка Иванова Загорчева

...

344.        

Мила Мирославова Михова

...

345.        

Светлана Иванова Стойнова

...

346.        

Денка Илиева Иванова

...

347.        

Иван Георгиев Петков

...

348.        

Тонка Димитрова Балева

...

349.        

Маринка Колева Славова

...

350.        

Желязка Георгиева Грозева

...

351.        

Йовка Георгиева Малчева

...

352.        

Пламена Ангелова Петкова

...

353.        

Светла Христова Динева

...

354.        

Мартина Драгомирова Динева

...

355.        

Иса Мехмед Али

...

356.        

Елена Стоянова Ангелова

...

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГС/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2539-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от Виктор Серафимов, пълномощник на коалиция „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“, срещу решение № 116-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Плевен

  • № 2538-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, представлявана от Цветан Иванов Миньовски и Йордан Тодоров Гергов, срещу решение № 122-МИ от 26.09.2023 г., на Общинска избирателна комисия – Бургас

  • № 2537-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на кметство срещу мълчалив отказ на ОИК – Силистра да регистрира кандидата за участие в изборите за кмет на кметство в с. Професор Иширково, община Силистра

  • всички решения