Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 891-МИ
София, 30 август 2019 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Аксаково, област Варна, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-215\126 от 22 август 2019 г. от кмета на община Аксаково, област Варна, с предложение за състав на Общинската избирателна комисия в община Аксаково.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 600-МИ от 09.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 15 август 2019 г. Спазени са правилата на чл. 76 ИК.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции и на коалицията, която има членове в Европейския парламент. Протоколът е подписан без особени мнения и възражения.

Не е постигнато съгласие по отношение на състава на Общинската избирателна комисия в община Аксаково.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

  1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Аксаково, област Варна, в състав от 13 членове, както следва:
Длъжност Име, презиме, фамилия
ПРЕДСЕДАТЕЛ Ирина Иванова Добрева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Валя Маринова Неделчева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Христо Тодоров Христов
СЕКРЕТАР Петранка Стоянова Стоилова
ЧЛЕНОВЕ: Нели Стоянова Куклева
  Нина Атанасова Димитрова
  Живка Георгиева Живкова
  Евгени Йорданов Колев
  Калинка Пенчева Александрова
  Анжело Петров Петров
  Мария Петкова Поппеткова-Гичева
  Цветелин Радославов Костов
  Величка Коева Парушева
  1. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 7 септември 2019 г.
  2. На назначените членове да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения