Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 890-НС
София, 9 септември 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 7(7-1) от 08.09.2014 г. от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ", представлявано от Катя Колева Келевска - председател на УС, регистрирана с Решение на ЦИК № 845-НС от 4 август 2014 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Катя Колева Келевска, представляваща сдружението, в полза на 25 (двадесет и пет) лица - представители на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ", списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. Списъкът е представен и в електронен вид на технически носител.

С вх. № 7(7-1) от 08.09.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, предложени от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ".

От извършената проверка на лицата от списъка се установи, че всички лица към датата на регистрацията отговарят на изискванията на Изборния кодекс - имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации и не са регистрирани като анкетьори.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 25 упълномощени представители на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ", както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Пламен Ганев Ганов
2. Емилия Асенова Гаджева-Величкова
3. Иван Русев Русев
4. Трайчо Иванов Трайчев
5. Николай Йорданов Белалов
6. Здравко Георгиев Колев
7. Боряна Пламенова Виденова
8. Захари Огнянов Иванов
9. Тихомир Георгиев Костов
10. Лидия Божидарова Славчева
11. Галина Иванова Мачева
12. Невена Крумова Атанасова
13. Филипа Александрова Величкова
14. Гео Петров Въжаров
15. Иван Димитров Банарев
16. Мира Умергизаевна Трайкова
17. Иван Валериев Цонков
18. Павел Димитров Янчовичин
19. Анна-Мария Димитрова Димитрова
20. Евгения Радославова Тодорова
21. Мая Стоянова Габровска
22. Цветомира Димитрова Владимирова
23. Емануела Кирилова Христова
24. Бисер Димитров Бъчваров
25. Мария Радкова Попова

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения