Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 89-МИ
София, 8 август 2011 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ВОТ КОНСЕРВАТОРИ” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „ВОТ КОНСЕРВАТОРИ", подписано от Пламен Любенов Юруков в качеството на председател и представляващ ПП „ВОТ КОНСЕРВАТОРИ", заведено под № 60 на 4 август 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 17.06.2011 г. по ф.д. № 285/2011 г. на СГС - ФО, 12 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 20.07.2011 г. от СГС - ФО, 3 състав,  по ф.д. № 285/2011 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 127 на „Държавен вестник", бр. 52 от 08.07.2011 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; решение на Управителния съвет на ПП „ВОТ КОНСЕРВАТОРИ"; протокол от заседание на Централния управителен съвет на ПП „ВОТ КОНСЕРВАТОРИ" от 06.07.2011 г. за вземане на решение за регистрация на партията в Централната избирателна комисия за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.; заверен от СГС препис от устава на партията; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-366 от 19.07.2011 г. на Сметната палата; удостоверение № 0126/8789 от 19.07.2011 г.  на УниКредит Булбанк АД, Бизнес център София Света Неделя, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; удостоверение от 20.07.2011 г. на СГС - ТО, по ф.д. № 285/2011 г., издадено на основание чл.19а от Закон за политическите партии; пълномощно от Пламен Любенов Юруков за упълномощаване на Мирослава Георгиева Борикова за регистриране на ПП „ВОТ КОНСЕРВАТОРИ" в Централната избирателна комисия; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 10 321 избиратели, подкрепящи регистрацията.

Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 89 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия „ВОТ КОНСЕРВАТОРИ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 и ал. 4 във връзка с чл. 89, ал. 3, т. 11 от ИК

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 и чл. 89 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия „ВОТ КОНСЕРВАТОРИ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1821-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • всички решения