Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 887-ПВР/НС
София, 9 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“ за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 6-4 от 08.11.2021 г. от сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“, подписано от представляващия Тодор Христов Гунчев, чрез Любомир Георгиев Илиев, регистрирана с Решение № 769-ПВР/НС от 20.10.2021 г. на ЦИК българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Тодор Христов Гунчев, представляващ сдружението, в полза на 27 (двадесет и седем) лица – представители на сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“;

- декларации по образец (Приложение № 45-ПВР/НС от изборните книжа) – 27 (двадесет и седем) бр.;

- списък с имената и единния граждански номер на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели 27 лица за страната.

На 8 ноември 2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната от сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 24 от лицата отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за три лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 580-ПВР/НС от 23 септември 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за страната 24 (двадесет и четири) упълномощени представители на сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Симеон Ангелов Симеонов

...

2.

Илиян Демиев Георгиев

...

3.

Евтимия Тодорова Владимирова

...

4.

Екатерина Людмилова Черногорска

...

5.

Ваня Тасева Андреева

...

6.

Мартин Иванов Черногорски

...

7.

Страхил Йотов Стоянов

...

8.

Ивайло Славейков Андреев

...

9.

Катя Станиславова Борисова

...

10.

Петра Иванова Симова

...

11.

Юлия Димитрова Иванова

...

12.

Данаил Василев Иванов

...

13.

Хари Цветков Георгиев

...

14.

Юри Марков Марковски

...

15.

Пламен Цветанов Йолов

...

16.

Юлия Иванова Славова

...

17.

Атидже Арифова Сульова

...

18.

Драгомир Петров Драганов

...

19.

Митко Георгиев Луканов

...

20.

Петър Богданов Велев

...

21.

Виталий Христимов Христов

...

22.

Кристина Бисерова Стефанова

...

23.

Диана Иванова Дамянова

...

24.

Светослав Иванов Георгиев

...

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГБ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1018 / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1017-ЗДОИ / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1016-МИ / 23.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен

  • всички решения