Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 887-НС
София, 9 септември 2014 г.

ОТНОСНО: заявление за регистрация на сдружение „Гражданско сдружение България без цензура“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

По жалба на сдружение „Гражданско сдружение България без цензура", представлявано от Мария Олева Календерска, председател на Управителния съвет на сдружението, срещу Решение № 809-НС от 29 август 2014 г. на ЦИК е постановено решение № 10765 от 04.09.2014 г. на ВАС по адм.д. № 11028/2014 г. по описа на Четвърто отделение на ВАС, с което е отменено обжалваното решение на ЦИК. Преписката е върната за ново разглеждане от ЦИК при спазване на възложеното й с ИК правомощие. За да постанови решението за отмяна, съставът на ВАС е приел, че липсва решение на ЦИК по подаденото от сдружение „Гражданско сдружение България без цензура" заявление за регистрация на българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. Върховният административен съд е приел, че преписката следва да се върне на Централната избирателна комисия за ново разглеждане на подаденото заявление, при което ЦИК, изпълнявайки правомощията си, регламентирани в разпоредбата на чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 2, 7 и 8 от ИК, да постанови решение, в което да изложи фактически и правни основания за издаване на административен акт в съответствие с чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК.

Постъпило е заявление с вх. № 4 от 28.08.2014 г. от сдружение „Гражданско сдружение България без цензура", от Мария Олева Календерска, председател на Управителния съвет на сдружението, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

В заявлението са посочени наименованието на сдружението, лицето, което представлява сдружението, адрес за кореспонденция, както и лицето за контакт и телефон за връзка.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално състояние на сдружението от 21.08.2014 г. по ф.д. № 677/2013 г., издадено от Софийски градски съд; пълномощно от Мария Олева Календерска, представляваща сдружението, в полза на Иван Костадинов Гебрелиев - лицето за контакт; пълномощно от Мария Олева Календерска - представляваща сдружението, в полза на 3 (три) лица - представители на сдружение „Гражданско сдружение България без цензура"; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица като наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. на хартиен и в електронен вид на технически носител.

От извършена предварителна проверка от „Информационно обслужване" АД е видно, че предложените за наблюдатели лица отговарят на законовите изисквания.

Съгласно разпоредбата на чл. 112 от Изборния кодекс като наблюдатели се регистрират упълномощени представители на регистрираните български неправителствени организации. Предвид предметното съдържание на законодателната уредба относно правата на наблюдателите същите представляват физически лица, упълномощени от български неправителствени организации, които осъществяват независимо, обективно и безпристрастно наблюдение на изборния процес. По аргумент от разпоредбата на чл. 116, ал. 3 от ИК при осъществяване на дейността си наблюдателите не могат да бъдат в положение на зависимост или каквато и да била обвързаност с партии, коалиции, инициативни комитети и техните кандидати в провежданите избори. За осъществяване на наблюдение на изборния процес и за представляване интересите на партиите, коалициите, инициативните комитети и техните кандидати в произвежданите избори същите могат да регистрират застъпници и представители.

При извършената служебна проверка бе установено, че председателят на Управителния съвет на сдружението Мария Олева Календерска е председател на Контролния съвет на политическа партия „България без цензура". Освен това същата е регистрирана като кандидат за народен представител в кандидатската листа на коалиция „България без цензура" в Двадесет и четвърти изборен район - София, с решение № 40-НС от 02.09.2014 г. на РИК в Двадесет и четвърти изборен район - София. Членовете на управителния съвет на сдружение „Гражданско сдружение България без цензура" - Боряна Николаева Павлова, Теодора Георгиева Стоянова и Десислава Атанасова Балабанова са членове на управителния орган Национален съвет на регионите на политическа партия „България без цензура". Освен това Боряна Николаева Павлова е регистрирана като кандидат за народен представител в кандидатската листа на коалиция „България без цензура" в Деветнадесети изборен район - Русенски, с решение № 32-НС от 02.09.2014 г. на РИК в Деветнадесети изборен район - Русенски. Теодора Георгиева Стоянова е регистрирана като кандидат за народен представител в кандидатската листа на коалиция „България без цензура" в Осми изборен район - Добрички, с решение № 33-НС от 02.09.2014 г. на РИК в Осми изборен район - Добрички. Десислава Атанасова Балабанова е регистрирана като кандидат за народен представител в кандидатската листа на коалиция „България без цензура" в Единадесети изборен район - Ловешки, с решение № 54-НС от 02.09.2014 г. на РИК в Единадесети изборен район - Ловешки.

Политическа партия „България без цензура" е включена в състава на регистрираната с Решение № 741-НС от 20 август 2014 г. коалиция „България без цензура". Предвид обстоятелството, че управителните органи на сдружение „Гражданско сдружение България без цензура" се състоят от лица, които са включени в управителните органи на политическа партия „България без цензура", съставна партия от коалиция „България без цензура", както и че са регистрирани като кандидати за народни представители в кандидатски листи на същата коалиция в различни изборни райони, несъмнено е наличието на зависимост и обвързаност на посочените от сдружението наблюдатели с политически субект, регистриран като участник в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 и чл. 116, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТКАЗВА ДА РЕГИСТРИРА сдружение „Гражданско сдружение България без цензура" за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. като българска неправителствена организация.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения