Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 884-ПВР/НС
София, 9 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: заличаване на наблюдатели от сдружение „Зона за трансатлантически просперитет – наблюдателна мисия – България“

В Централната избирателна комисия на електронната поща с вх. № ПВРНС-18-3 от 09.11.2021 г. е постъпило писмо от представляващия сдружение „Зона за трансатлантически просперитет – наблюдателна мисия – България“ – Константина Кипрова, за заличаване на наблюдатели.

Към писмото са приложени 3 броя заявления от Огнян Цанков Демирев, Митко Методиев Михайлов и Тодорка Тотева Игнатова, с искане за заличаване по лични причини на регистрацията им като наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., регистрирани от сдружение „Зона за трансатлантически просперитет – наблюдателна мисия – България“ с Решение № 840-ПВР/НС от 01.11.2021 г. на ЦИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14 във връзка с чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 580-ПВР/НС от 23 септември 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА като наблюдатели 3 (трима) упълномощени представители на сдружение „Зона за трансатлантически просперитет – наблюдателна мисия – България“, както следва:

Огнян Цанков Демирев, ЕГН ……..

Митко Методиев Михайлов, ЕГН ………

Тодорка Тотева Игнатова, ЕГН ……….,

и анулира издадените им удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения