Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 882-МИ
София, 21 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от ПП „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ”, представлявана от председателя Яне Георгиев Янев, срещу решение № 69 от 17.09.2011 г. на ОИК – Борино, област Смолян

Постъпила е жалба вх. № 992 от 20.09.2011 г. от ПП „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", представлявана от председателя Яне Георгиев Янев, срещу решение № 69 от 17.09.2011 г. на ОИК - Борино, с което е отказана регистрация на кандидатска листа за кмет на кметство с. Ягодина, община Борино, област Смолян, като е издадено указание за отстраняване на пропуски на основание чл. 127, ал. 1 от ИК и със срок на изпълнение до 17.09.2011 г., 17,00 ч. Мотивите за направения отказ в решение № 69 на ОИК - Борино, са, че не е представено решение от централното ръководство на ПП „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" по чл. 126, ал. 1 за издигане на кандидатски листи за кмет на кметство с. Ягодина, община Борино, област Смолян.
В жалбата се излагат подробни съображения във връзка с Решение на ЦИК № 520-МИ от 24 август 2011 г., както и на чл. 126, ал. 1 от ИК. Извън посочените в жалбата основания към преписката, изпратена от ОИК - Борино, се намира и решение с ясно отбелязване, че е внесено на 19.09.2011 г. в 9,30 ч. от Реджеп Дряна и че същото е прието с подпис от Е. Данаджиева. От решението по безспорен начин е видно, че общинското ръководство на ПП „РЗС" в община Борино е упълномощило председателя на общинското ръководство Реджеп Халил Дряна с правото да регистрира кандидати и кандидатски листи в ОИК - Борино, в т.ч. да подписва като представляващ „РЗС" предложенията на партията и всички други документи, свързани с регистрацията на кандидатите.
Тъй като решението с всички изискуеми документи е внесено в срока за регистрация на кандидатските листи, ОИК - Борино, е следвало да регистрира кандидатската листа.
Жалбата е подадена в срок по чл. 33, ал. 3 от ИК и като такава се явява допустима, а разгледана по същество е основателна.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 126, ал. 1, т. 1, буква „а", чл. 127, ал. 3 и във връзка с чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 69 от 17.09.2011 г. на ОИК - Борино, с което е отказана регистрация на кандидатска листа за кмет на кметство с. Ягодина, община Борино, област Смолян, на ПП „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" за участие в изборите на 23 октомври 2011 г.
УКАЗВА на ОИК - Борино, да регистрира кандидатска листа за кмет на кметство с. Ягодина, община Борино, област Смолян, на ПП „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" за участие в изборите на 23 октомври 2011 г.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1938-МИ / 19.01.2021

    относно: допускане на партия „Движение България на гражданите“ за участие в частичните избори, насрочени на 28 февруари 2021 г.

  • № 1937-МИ / 19.01.2021

    относно: допускане на партия „ВОЛЯ“ за участие в частичните избори, насрочени на 28 февруари 2021 г.

  • № 1936-МР / 19.01.2021

    относно: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на общ местен референдум в следните населени места от община Несебър: гр. Обзор, с. Баня, с. Приселци, с. Раковсково, с. Емона, с. Паницово и с. Козница на 28 февруари 2021 г.

  • всички решения