Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 879-МИ
София, 30 август 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Бобошево, област Кюстендил

Постъпило е писмо с вх. № МИ-06-215/15 от 20.08.2019 г. от Крум Маринов – кмет на община Бобошево, във връзка с предложение от Емилия Халилова-Цветина – упълномощен представител на КП „Обединени патриоти“, за освобождаването на Весела Чавдарова Васева – секретар на ОИК – Бобошево, назначена с Решение № 671-МИ от 23.08.2019 г. на ЦИК, и заемане на длъжността от Илиян Георгиев Хаджийски.

Към предложението са приложени: заявление от Весела Чавдарова Васева за освобождаването й като секретар на ОИК – Бобошево по лични причини; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Илиян Георгиев Хаджийски.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК – Бобошево, област Кюстендил, Весела Чавдарова Васева, ЕГН ….

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК – Бобошево, област Кюстендил, Илиян Георгиев Хаджийски, ЕГН ….

На назначения секретар на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения