Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 879-НС
София, 6 септември 2014 г.

ОТНОСНО: жалба от Андреан Киров Георгиев и Мария Атанасова Европова срещу решение № 58-НС от 04.09.2014 г. на РИК – Бургас

В Централната избирателна комисия на електронната поща е постъпила на 06.092014 г. жалба от Андреан Киров Георгиев и Мария Атанасова Европова срещу решение № 58-НС от 04.09.2014 г. на РИК - Бургас. Жалбата е заведена в РИК - Бургас, с вх. № 1-Ж от 06.09.2014 г., 14,06 ч. С жалбата се иска отмяна на обжалваното решение като неправилно, немотивирано и необосновано.

Към жалбата са приложени копия на списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат Андреан Киров Георгиев за народен представител в изборите на 5 октомври 2014 г. - 73 страници, 1064 реда. Приложени са копия от протокол от 4 септември 2014 г. на ТЗ на ГД „ГРАО" - гр. Бургас, с вх. № 50 от 04.09.2014 г., както и от протокол № 10-НС от 4 септември 2014 г. на РИК - Бургас, решение № 51-НС от 02.09.2014 г. на РИК - Бургас, за регистриране на Андреан Киров Георгиев като независим кандидат, решение № 58-НС от 04.09.2014 г. на РИК - Бургас, за заличаване регистрацията на Андреан Киров Георгиев като независим кандидат и за заличаване регистрацията на инициативния комитет за издигане на регистрацията му като независим кандидат и разпечатка на списъка на избирателите, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат, от техническия носител.

Жалбата е подадена в срок от заинтересовани лица. С жалбата се навеждат оплаквания, че обжалваното решение № 58-НС от 04.09.2014 г. на РИК - Бургас, е неправилно, немотивирано и необосновано. Жалбата се основава на оплакване, че проверката на списъка за подкрепа е извършена от ГД „ГРАО" само въз основа на списъка, представен в структуриран електронен вид на технически носител. Твърденията на жалбоподателите са, че не е извършвана проверка на списъка, представен на хартиен носител. С жалбата се прави искане да се извърши проверка на списъка на избирателите, които подкрепят регистрацията на независимия кандидат Андреан Киров Георгиев, представен на хартиен носител.

От представения от ГД „ГРАО" протокол от 04.09.2014 г., вх. № 50 от 04.09.2014 г. е видно, че проверката е извършена на данните от списъка на избирателите. От данните, съдържащи се в протокола, не се установява проверката на ГД „ГРАО" да е извършена само в списъка в структуриран електронен вид. От протокола се установява, че са заявени брой на избиратели в списъка 1064, от които са проверени 1059. Установените коректни записи са 953, а общият брой на некоректните записи е 106. При проверка на копието на списъка, представен на хартиен носител, се установиха поправки и зачерквания в различни страници от него. Установено бе несъответствие между броя на записите на хартиения носител - 1064, и броя на записите на списъка в структуриран електронен вид - 1049. Доколкото проверката на ГД „ГРАО" е обхванала 1059 записа, не може да има съмнение, че проверката е извършвана и върху списъка, представен на хартиен носител.

Съгласно разпоредбата на чл. 257, ал. 1 от ИК независим кандидат се регистрира, когато кандидатурата му е подкрепена от най-малко 1 на сто, но не повече от 1000 от избирателите с постоянен адрес на територията на изборния район.

С писмо вх. № НС-04-03-32 от 26.08.2014 г. на ГД „ГРАО" е предоставена информация за предоставяне на предварителните избирателни списъци за изборите на 5 октомври 2014 г. на областните управители и за общия брой на избирателите. Към писмото е приложен списък с броя на избирателите по избирателни секции. Въз основа на данните от посоченото писмо броят на избирателите за област Бургас е 372 175 избиратели. Следователно за регистрацията на независим кандидат на територията на област Бургас е необходимо кандидатурата му да е подкрепена най-малко от 1000 избиратели.

Съгласно разпоредбата на чл. 259, ал. 5 от ИК, когато се установи, че независим кандидат не е подкрепен от необходимия брой избиратели, регистрацията му се заличава с решение.

С Решение № 651-НС от 6 август 2014 г. на ЦИК  е определена формата и структурирания електронен вид на списъците с избиратели подкрепящи регистрацията на партия или коалиция в изборите за народни представители. Съгласно т. І на посоченото решение всеки нов ред от списъка съответства на нов ред от файла, като последователността във файла напълно съответства на тази в списъка. Следователно оплакванията за възможни разминавания между записите на хартиения носител и тези на техническия носител са неоснователни. Самите различия са основание да се приеме, че представените списъци не отговарят на изискванията на посоченото по-горе решение на ЦИК.

С решение № 659-НС от 7 август 2014 г. на ЦИК е определен редът за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи участието на независимите кандидати в изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени за 5 октомври 2014 г. Съгласно т. 4.1. за извършването на проверката на ГД „ГРАО" се предават както списъкът на хартиен носител, така и този в структуриран електронен вид на технически носител. Съгласно т. 6 от същото решение ГД „ГРАО" извършва проверката и на двата списъка.

Обжалваното решение е мотивирано и обосновано. Същото е постановено въз основа на данните, получени при извършената от ГД „ГРАО" проверка на списъците за подкрепа на независимия кандидат Андреан Киров Георгиев и при съобразяване на закона. Решението е постановено въз основа на правомощието, предоставено на РИК в съответствие с разпоредбата на чл. 72, ал. 1, т. 10 и 11 от ИК.

Предвид изложеното жалбата на Андреан Киров Георгиев и Мария Атанасова Европова срещу решение № 58-НС от 04.09.2014 г. на РИК - Бургас, се явява неоснователна и обжалваното решение следва да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 73 и чл. 259 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 58-НС от 04.09.2014 г. на РИК - Бургас, като правилно и законосъобразно.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения