Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 878-НС
София, 6 септември 2014 г.

ОТНОСНО: констатиране и обявяване за недействителна на регистрацията на кандидата за народен представител Георги Любомиров Желязков от кандидатската листа на партия „Нова алтернатива“ в 02. МИР – Бургаски

Централната избирателна комисия, след като обобщи постъпилата от всички районни избирателни комисии информация по реда на чл. 254, ал. 1 от ИК за регистрираните кандидати в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., и постъпилата с вх. № НС-00-187 от 05.09.2014 г. информация за извършена проверка от „Информационно обслужване" АД по реда на Решение № 763-НС от 21 август 2014 г. на ЦИК, т. ІІ.2., установи че кандидатът за народен представител Георги Любомиров Желязков, ЕГН ..., е издигнат и регистриран за кандидат за народен представител в кандидатските листи на партия „Българска социалдемокрация" в три многомандатни изборни района - 07 - Габровски, с решение № 36-НС от 02.09.2014 г., като листата е постъпила на 2 септември 2014 г. в 8,45 ч.; 29 - Хасковски, с решение № 34-НС от 02.09.2014 г., като листата е постъпила на 2 септември 2014 г. в 11,00 ч.; и в 02 - Бургаски, с решение № 47-НС от 2 септември 2014 г., като листата е постъпила на 2 септември 2014 г в 12,05 ч.

От така установената фактическа обстановка е видно, че регистрацията в 02. МИР - Бургаски, е извършена в нарушение на чл. 254, ал. 1 от ИК, съгласно която разпоредба кандидат за народен представител може да бъде предложен за регистриране само от една партия или коалиция най-много в два многомандатни изборни района.

С оглед на горното Централната избирателна комисия съобрази разпоредбата на чл. 254, ал. 3 във връзка с ал. 1 от ИК и след като установи кои са първите две по време регистрации, констатира и обяви за недействителна третата по време регистрация, извършена в 02. МИР - Бургаски, с решение № 47-НС от 02.09.2014 г. от РИК № 02 - Бургаски.

За така взетото решение следва да бъде уведомена РИК № 02 - Бургаски, кандидатът за народен представител Георги Любомиров Желязкови партия „Българска социалдемокрация".

Предвид изложеното и на основание чл. 254, ал. 3 във връзка с ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА И ОБЯВЯВА недействителността на регистрацията на кандидата за народен представител Георги Любомиров Желязков, ЕГН ..., от кандидатската листа на партия „Българска социалдемокрация" в 02. МИР - Бургаски, извършена с решение № 47-НС, от 02.09.2014 г. на РИК № 02 - Бургаски.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

880-НС/

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения