Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 877-ПВР/НС
София, 8 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение Институт за развитие на публичната среда за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 12-1 от 04.11.2021 г. от сдружение Институт за развитие на публичната среда, подписано от представляващия Диана Василева Ефтимова, регистрирана с Решение № 819-ПВР/НС от 28.10.2021 г. на ЦИК българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Към заявлението са приложени:

- декларации по образец (Приложение № 45-ПВР/НС от изборните книжа) – 11 (единадесет) бр.;

- списък с имената и единния граждански номер на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната и извън страната в изборите за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели 5 лица за страната и 6 лица извън страната.

На 4 ноември 2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение Институт за развитие на публичната среда.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията всички лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 580-ПВР/НС от 23 септември 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 5 (пет) за страната и 6 (шест) извън страната упълномощени представители на сдружение Институт за развитие на публичната среда, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

 

За страната:

 

1.

Александър Георгиев Кошов

...

2.

Георги Константинов Джиджев

...

3.

Диана Грозева Трифонова

...

4.

Елена Николаева Андонова

...

5.

Мариана Ангелиева Терзийска

...

 

Извън страната:

 

1.

Атанас Иванов Цветански

...

2.

Емилия Пламенова Илиева

...

3.

Йоана Миткова Манджукова

...

4.

Невен Насков Боянов

...

5.

Симеон Николаев Найденов

...

6.

Цанка Кръстева Петрова

...

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2505-МИ / 25.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2241-МИ от 7 септември 2023 г. на ЦИК относно назначаване на състава на ОИК – Гурково, област Стара Загора

  • № 2504-МИ / 25.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Видин, област Видин

  • № 2503-МИ / 25.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Долна Митрополия, област Плевен

  • всички решения