Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 874-НС
София, 6 септември 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 10 от 05.09.2014 г. от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", представлявано от Нели Генова Деглянска - председател на УС, чрез пълномощника Валери Димитров Димитров, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението са приложени: удостоверение за вписване на сдружението от 02.09.2014 г. от Агенцията по вписванията - Пловдив, по ф.д. № 3535/2002 г. на Пловдивски окръжен съд; пълномощно от Нели Генова Деглянска, представляваща сдружението, в полза на 10 (десет) лица - представители на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ"; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. Списъкът е представен и в електронен вид на технически носител.

С вх. № 10 от 05.09.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, предложени от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ".

От извършената проверка на лицата от списъка се установи, че всички лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ" за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 10 упълномощени представители на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Костадин Рангелов Даскалов
2. Хранимир Борисов Генчев
3. Райна Лалова Дончева
4. Тодор Веселинов Кесяков
5. Ангел Костадинов Даскалов
6. Лало Дончев Лалов
7. Иванка Николаева Милушева
8. Йорданка Хилендерова Змиярова
9. Камелия Руменова Кирилова
10. Иво Антонов Горчев

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения