Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 870-ПВР/НС
София, 5 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ) за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 8-4 от 05.11.2021 г. от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ), регистрирано с Решение № 782-ПВР/НС от 22.10.2021 г. на ЦИК като българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., подписано от представляващия Михаил Стоянов Мирчев, чрез Надежда Богомилова Гологанова.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от представляващия Михаил Стоянов Мирчев в полза на Надежда Богомилова Гологанова;

- пълномощно от представляващия Михаил Стоянов Мирчев в полза на 60 (шестдесет) лица – упълномощени представители на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ);

- списък с имената и единния граждански номер на упълномощените лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;

- декларации по образец (Приложение № 45-ПВР/НС от изборните книжа) – 60 (шестдесет) бр.

На 05.11.2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ).

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 56 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс и Решение № 580-ПВР/НС от 23 септември 2021 г. на ЦИК, а за четири лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени изискуемите документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 4, т. 3-4, ал. 7 и 8 във връзка с чл. 111, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 580-ПВР/НС от 23 септември 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за страната 56 (петдесет и шест) упълномощени представители на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ), както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.                  

Капка Георгиева Йоргова

...

2.                  

Веска Георгиева Петкова

...

3.                  

Недко Иванов Качулев

...

4.                  

Божидара Константинова Божилова

...

5.                  

Недка Валентинова Стоянова

...

6.                  

Фердо Стефчов Иванов

...

7.                  

Зоро Борисов Велевски

...

8.                  

Мария Георгиева Чиповска

...

9.                  

Мариана Илиева Георгиева

...

10.              

Цонка Тотева Пълова

...

11.              

Спаска Петрова Василева

...

12.              

Събка Христова Маринова

...

13.              

Еленка Атанасова Червенковска

...

14.              

Мая Колева Антонова

...

15.              

Николай Неделчев Неделчев

...

16.              

Анелия Цветанова Ангелова

...

17.              

Стела Иванова Славова

...

18.              

Георги Михалев Василев

...

19.              

Стоил Симеонов Стоилов

...

20.              

Христо Георгиев Петров

...

21.              

Петя Божидарова Пенева

...

22.              

Райна Илиева Черганска

...

23.              

Елисавета Нанчева Герганова

...

24.              

Христо Владимиров Йолов

...

25.              

Боян Христов Герганов

...

26.              

Димитрина Янакиева Абдова

...

27.              

Миглена Любчева Ветова

...

28.              

Кристиян Анелиев Илиев

...

29.              

Христинка Миткова Петрова

...

30.              

Красимир Йорданов Йорданов

...

31.              

Лъчезар Славов Георгиев

...

32.              

Зоя Красимирова Александрова

...

33.              

Светла Панова Николова

...

34.              

Мая Йорданова Пушкова

...

35.              

Катя Атанасова Георгиева

...

36.              

Павлина Минкова Миткова

...

37.              

Теодор Иванов Ветов

...

38.              

Галя Иванова Атанасова

...

39.              

Радка Маринова Петрова

...

40.              

Детелин Иванов Почев

...

41.              

Райно Георгиев Георгиев

...

42.              

Петър Николаев Иванов

...

43.              

Силвия Николаева Тодорова

...

44.              

Цецо Кирилов Костов

...

45.              

Веселка Лазарова Кардилло

...

46.              

Антоанета Славчева Антонова-Маринова

...

47.              

Сашо Кирилов Печеняков

...

48.              

Лариса Иванчева Иванова

...

49.              

Иванка Николова Болдишкова

...

50.              

Кольо Събев Бонев

...

51.              

Йордан Илиев Димитров

...

52.              

Стефан Георгиев Стоянов

...

53.              

Валентина Цветанова Димитрова

...

54.              

Теньо Минчев Боев

...

55.              

Петя Стоянова Алексиева

...

56.              

Радост Димова Пехливанова

...

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3120-НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

  • всички решения