Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 869-ПВР/НС
София, 5 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: жалби от Мустафа Шабан Караахмед – кмет на община Борино, срещу решения № 90-22 ПВР/НС от 02.11.2021 г., № 91-22 ПВР/НС от 02.11.2021 г. на РИК 22 – Смолян

В Централната избирателна комисия са постъпили жалби с вх. № ПВРНС-15-103/05.11.2021 г., № ПВРНС-15-104/05.11.2021 г. от Мустафа Шабан Караахмед – кмет на община Борино, срещу решения № 90-22 ПВР/НС от 02.11.2021 г., № 91-22 ПВР/НС от 02.11.2021 г.  на РИК 22 – Смолян чрез Районна избирателна комисия – Смолян.

В жалбата с вх. № ПВРНС-15-103/05.11.2021 г. се твърди, че в Решение № 90-22 ПВР/НС от 02.11.2021 г. РИК – Смолян, неправилно и незаконосъобразно не е определила три броя подвижни секционни избирателни комисии на територията на община Борино, въпреки че са налице изискванията на чл. 90, ал. 1 от Изборния кодекс.

В жалбата с вх. № ПВРНС-15-104/05.11.2021 г. се твърди, че Решение № 91-22 ПВР/НС от 02.11.2021 г. на РИК – Смолян, е неправилно и незаконосъобразно, тъй като комисията не е определила три броя подвижни секционни избирателни комисии на територията на община Борино, при 93 бр. заявления по отношение на лица, чиито адреси обхващат пет населени места, а е определила необосновано по-малък брой, а именно два броя подвижни секционни избирателни комисии.

От страна на кмета е подадено уведомление относно броя на подадените заявления по чл. 37 ИК на територията на община Борино, от избиратели с трайни увреждания, които желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия – 93 бр. заявления – Приложение № 39-ПВР/НС от изборните книжа. В РИК – Смолян, е представен регистър на подадените заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, от който са видни адресите на лицата, подали заявленията, с оглед определяне броя на подвижните секционни избирателни комисии. Наред с това в РИК – Смолян, е представена заповед № 203 от 25 октомври 2021 г. на кмета на община Борино с посочване номерацията на секциите, териториалния обхват и адрес на същите. Към момента на вземане на решението от страна на РИК – Смолян, е предоставена информация за актуалния брой заявления към 30 октомври 2021 г., който е увеличен от първоначалните 79 на 93 бр. заявления и се установява, че адресите на лицата, подали тези заявления вече обхващат пет, а не четири населени места.

Действително адресите на лицата обхващат пет населени места, които са отдалечени помежду си и транспортната връзка за част от тях е много трудно осъществима. По този начин определените две комисии ще изпаднат във фактическа невъзможност физически да достигнат в изборния ден до всяко от тези 93 лица от общо пет населени места. По този начин се създават условия лицата, заявили желанието си за гласуване с подвижна избирателна кутия да бъдат лишени от конституционното си право на избор поради незаконосъобразните и неправилни решения на РИК – Смолян.  РИК – Смолян, при вземане на решенията си следва да се съобрази с принципа за свободно изразяване на волята на избирателите, като същите гласуват лично и желаят чрез него да изразят изпълнение на гражданския си дълг, като именно районната избирателна комисия към съответната териториална компетентност трябва да осигури условията и организацията за това.

В тази връзка кметът на община Борино е депозирал писма с вх. № 148/25.10.2021 г., вх. № 217/02.11.2021 г. във входящия регистър на РИК – Смолян, с броя на постъпилите заявления (Приложение № 39-ПВР/НС от изборните книжа) от избиратели с трайни увреждания, с което е уведомил РИК – Смолян за постъпили 93 бр. заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия по чл. 37 ИК.

Също така кметът на община Борино е посочил разпределението им по 3 (три) подвижни избирателни секции, образувани въз основа на влязла в сила Заповед № 203/25.10.2021 г., както следва: 220500008 - Борино; 220500009 - Борино; 220500010 – Буйново.

Посочено е като основание Решение № 766-ПВР/НС, 20.10.2021 г. на ЦИК.

Централната избирателна комисия приема, че жалбите са допустими поради следните съображения:

С обжалваното решение № 90-22-ПВР/НС от 02.11.2021 г. РИК – Смолян, на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 във връзка с чл. 70, ал. 4, изр. второ ИК е постановила решение за отхвърляне, след като с Решение № 838-ПВР/НС от 01.11.2021 г. на ЦИК, комисията е отменила решение № 74-22/ПВР/НС от 27.10.2021 г.

Районната избирателна комисия е компетентният орган да се произнесе съгласно чл. 72, ал. 1, т. 6 ИК. Съгласно нормата на чл. 90, ал. 1 ИК на територията на всяко населено място се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, подали заявления по чл. 37. Районната или общинската избирателна комисия определя броя на подвижните секционни избирателни комисии в изборния район (района) въз основа на броя на подадените заявления. При избори за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България в градовете с районно деление подвижната секционна избирателна комисия може да обхваща територията на повече от един район, ако са подадени по-малко от 10 заявления в съответния район.

В чл. 90, ал. 4 ИК е предвидено, че разпоредбите на кодекса относно секционните избирателни комисии в страната се прилагат и за подвижните секционни избирателни комисии.

От своя страна, съгласно чл. 8, ал. 2 от ИК, кметът на общината образува със заповед избирателните секции на територията на общината не по-късно от 50 дни преди изборния ден и утвърждава тяхната номерация, обхват и адрес. В срока по изречение първо кметът изпраща копие от заповедта на териториалните звена на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството в съответната област.

От цитираната нормативна уредба следва извод, че в правомощието на Районната избирателна комисия е да определи броя на подвижните секционни избирателни комисии – ПСИК в изборния район въз основа на броя на подадените заявления по чл. 37 ИК (от избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение). Следователно, РИК могат да определят само броя на ПСИК, съобразявайки се с обстоятелствата, изложени в преписката.

От компетентност на кмета на общината е да образува със заповед избирателните секции на територията на общината и да утвърди тяхната номерация, обхват и адрес съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 2 от ИК. Според разпоредбата на чл. 89 ИК районните избирателни комисии назначават секционни избирателни комисии, съответно – подвижни секционни избирателни комисии. Това става след проведени консултации по реда на чл. 91 ИК при кмета на общината, при които партиите и коалициите предлагат състав на секционните избирателни комисии. При постигнато съгласие РИК по предложение на кмета на общината назначава секционните избирателни комисии.

Централната избирателна комисия смята, че решението, с което не е определен броят на подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) на територията на община Борино, е незаконосъобразно, защото РИК – Смолян не е изложила мотиви за това, което ще се отрази на възможността на избирателите с трайни увреждания да упражнят правото си на глас.

С обжалваното решение № 91-22-ПВР/НС от 02.11.2021 г. РИК – Смолян, на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 6 ИК е постановила решение, с което е определила два броя подвижни секционни избирателни комисии на територията на община Борино.

Централната избирателна комисия смята, че решението, с което са определени два броя подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) на територията на община Борино дори по отношение на избирателите в с. Борино – 58 и в с. Буйново – 20, няма да могат да осигурят изборния процес по отношение на правото на глас на избирателите с трайни увреждания.

Предвид изложените мотиви и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Изборния кодекс Централна избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 90-22 ПВР/НС от 02.11.2021 г. на РИК 22 – Смолян, с което е постановено отхвърляне по смисъла на чл. 70, ал. 4 ИК.

ОТМЕНЯ решение № 91-22-ПВР/НС от 02.11.2021 г. РИК – Смолян, с което са определени два броя подвижни секционни избирателни комисии на територията на община Борино.

ВРЪЩА административните преписки по решения № 90-22 ПВР/НС от 02.11.2021 г., № 91-22 ПВР/НС от 02.11.2021 г.  на РИК 22 – Смолян и УКАЗВА да се произнесе с ново решение за броя на подвижните секционни избирателни комисии на територията на община Борино.

Решението подлежи на обжалване чрез Централната избирателна комисия пред Върховния административен съд в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3498-НС / 23.06.2024

    относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • всички решения