Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 867-ПВР/НС
София, 5 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 825-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г.

Централната избирателна комисия разгледа проект за изменение и допълнение на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 825-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г., както следва:

„1. Точки 1.7 и 1.8 от раздел II се изменят така:

„1.7. По един формуляр на протоколи на СИК Приложение № 101-ПВР-м и Приложение № 109-НС-м, както и по един формуляр на Приложение 9-ПВР и Приложение 13-НС към методическите указания, всеки запечатан в плик. В секции с две машини за гласуване се предават по два формуляра Приложение 9-ПВР и Приложение 13-НС към методическите указания.

1.8. Формуляри на чернова на протоколите на СИК и приложенията към методическите указания по т. 1.7.“

2. В т. 1.17 от раздел II изречението „Фабричните номера на всички получени протоколи се вписват в т. 7 на протокола за предаването и приемането на изборните книжа и материали (Приложение № 91-ПВР/НС).“ става „Фабричните номера на получените протоколи и фабричните номера на Приложение 9-ПВР и Приложение 13-НС към методическите указания се вписват в т. 7 на протокола за предаването и приемането на изборните книжа и материали (Приложение № 91-ПВР/НС).

3. Точка 3 от раздел IV се изменя така:

„3. Преброяване на контролните разписки

Секционната избирателна комисия извършва преброяване на контролните разписки, което не е елемент от отчитането на резултата от машинното гласуване, а служи само за сравняване на резултата, извлечен от записващото техническо устройство и е гаранция за сигурността и прозрачността на изборния процес при отчитане на резултата от машинното гласуване.

Секционната избирателна комисия извършва преброяване на контролните разписки за всеки вид избор и попълва Приложение 9-ПВР и Приложение 13-НС към методическите указания, както следва:

3.1. Попълване на данните преди отваряне на кутията с контролните разписки от машинното гласуване

Първо се работи с черновите на приложенията. Данните върху черновите на приложенията се попълват, като се спазват указанията, дадени в самото приложение, и се вписват четливо с думи и с цифри.

Последователно в черновата на всяко приложение на страница първа задължително се попълва идентификационния номер на машината за гласуване, след което се попълват данните за избирателната секция [община, населено място, кметство, административен район (само за Столична община и градовете Пловдив и Варна), район (изборен район)] и трите имена на членовете на СИК.

3.2. Преброяване на контролните разписки и попълване на останалата част от приложенията

Преди отваряне на кутията и преброяване на контролните разписки от масата се отстраняват всички излишни книжа и материали. На масата остават само кутията с контролните разписки и черновите от приложенията.

Секционната избирателна комисия отваря кутията с контролните разписки. Разписките се изваждат една по една от определения от СИК член на комисията и се поставят с лицевата страна надолу на две купчини в зависимост от вида избор. Късите разписки (от изборите за президент и вицепрезидент на републиката) се поставят на първата купчина, а дългите разписки (от изборите за народни представители) – на втората купчина.

3.2.1. Преброяване на контролните разписки за партии, коалиции и независими кандидати в изборите за президент и вицепрезидент на републиката (данните от преброяването се вписват в Приложение 9-ПВР към методическите указания):

Работи се само с разписките от първата купчина (късите).

3.2.1.1. Преброяват се разписките и броят им се вписва в точка 1 от черновата на приложението.

3.2.1.2. Контролните разписки се подреждат на две отделни купчини – гласове, подадени за кандидатски листи (І купчина) и гласове с отбелязан вот „Не подкрепям никого“ (ІІ купчина). Двете купчини се преброяват поотделно. Броят на гласовете, подадени за кандидатските листи се вписва в точка 2 от черновата, а броят на гласовете с отбелязан вот „Не подкрепям никого“ – в точка 3.

3.2.1.3. Контролните разписки с гласове, подадени за всяка от кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативни комитети, се подреждат на отделни купчини. Разписките от всяка купчинка се броят поотделно. Получените числа се вписват на съответния ред в т. 4 от приложението – срещу съответната кандидатска листа.

3.2.2. Преброяване на контролните разписки за партии, коалиции и независими кандидати в изборите за народни представители (данните от преброяването се вписват в Приложение 13-НС към методическите указания):

Работи се само с разписките от втората купчина (дългите).

3.2.2.1. Преброяват се разписките и броят им се вписва в точка 1 от черновата на приложението.

3.2.2.2. Контролните разписки се подреждат на две отделни купчини – гласове, подадени за партии, коалиции и независими кандидати (І купчина) и гласове с отбелязан вот „Не подкрепям никого“ (ІІ купчина). Двете купчини се преброяват поотделно. Броят на гласовете, подадени за партии, коалиции и независими кандидати се вписва в точка 2 от черновата, а броят на гласовете с отбелязан вот „Не подкрепям никого“ – в точка 3.

3.2.2.3. Контролните разписки с гласове, подадени за всяка от партиите, коалициите и независими кандидати, се подреждат на отделни купчини. Разписките от всяка купчинка се броят поотделно. Получените числа се вписват на съответния ред в т. 4 от приложението – срещу наименованието на съответната партия, коалиция или името на независимия кандидат.

След като извършат действията по т. 3.2.1 и т. 3.2.2 всички членове на СИК задължително подписват приложенията, като се отбелязва в колко часа е приключило попълването им.

Попълнените Приложение 9-ПВР и Приложение 13-НС към методическите указания се предават на РИК, където се сканират, след което се публикуват на интернет страницата на ЦИК.

Преброените контролни разписки от първата купчина (късите) се поставят в Плик № 3-ПВР, а разписките от втората купчина (дългите) се поставят в Плик № 4-НС.

В избирателни секции с две машини за гласуване контролните разписки от всяка машина се преброяват поотделно, попълват се отделни Приложение 9-ПВР и Приложение 13-НС към методическите указания, след което преброените контролни разписки от всяка машина за всеки вид избор се поставят в отделни пликове, като върху всеки плик се изписва идентификационния номер на машината за гласуване.“

4. В т. 1 от раздел V изречението „В изброените случаи, незабавно след преустановяване работата на машината за гласуване, СИК уведомява РИК, след което връща формуляри от секционни протоколи (Приложение 9-ПВР-кп и Приложение 13-НС-кп към методическите указания) и получава формуляри от секционни протоколи (Приложение № 103-ПВР-кр и Приложение № 111-НС-кр) по ред, определен с отделно решение на РИК, взето не по-късно от 12 ноември 2021 г.“ става „В изброените случаи, незабавно след преустановяване работата на машината за гласуване, СИК уведомява РИК, след което връща формуляри от Приложение 9-ПВР и Приложение 13-НС към методическите указания и получава формуляри от секционни протоколи (Приложение № 103-ПВР-кр и Приложение № 111-НС-кр) по ред, определен с отделно решение на РИК, взето не по-късно от 12 ноември 2021 г.“

5. В т. 2 от раздел V изречението „В изброените случаи, незабавно след преустановяване работата на машината за гласуване и вземане на решение от РИК за продължаване на гласуването с хартиени бюлетини, СИК връща формуляри от секционни протоколи (Приложение № 101-ПВР-м, Приложение № 109-НС-м, както и Приложение 9-ПВР-кп и Приложение 13-НС-кп към методическите указания) и получава формуляри от секционни протоколи (Приложение № 102-ПВР-хм и Приложение № 110-НС-хм) и формуляри от секционни протоколи (Приложение № 103-ПВР-кр и Приложение № 111-НС-кр) по ред, определен с отделно решение на РИК, взето не по-късно от 12 ноември 2021 г.“ става „В изброените случаи, незабавно след преустановяване работата на машината за гласуване и вземане на решение от РИК за продължаване на гласуването с хартиени бюлетини, СИК връща формуляри от секционни протоколи (Приложение № 101-ПВР-м и Приложение № 109-НС-м), както и Приложение 9-ПВР и Приложение 13-НС към методическите указания и получава формуляри от секционни протоколи (Приложение № 102-ПВР-хм и Приложение № 110-НС-хм) и формуляри от секционни протоколи (Приложение № 103-ПВР-кр и Приложение № 111-НС-кр) по ред, определен с отделно решение на РИК, взето не по-късно от 12 ноември 2021 г.“

6. Подточка 2.1 на т. 1 от раздел VI се изменя така:

„2.1. попълнените и подписани протоколи на СИК с резултатите от гласуването за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители (Приложение № 101-ПВР-м, Приложение № 109-НС-м, съответно Приложение № 102-ПВР-хм, Приложение № 103-ПВР-кр, Приложение № 110-НС-хм, Приложение № 111-НС-кр), както и Приложение 9-ПВР и Приложение 13-НС към методическите указания;“

7. Подточка 2.6 на т. 1 от раздел VI се изменя така:

„2.6. протокола за предаване на формуляр на протокол (Приложение № 101-ПВР-м, Приложение № 109-НС-м), както и Приложение 9-ПВР и Приложение 13-НС към методическите указания и приемане на формуляр на протокол (Приложение № 102-ПВР-хм, Приложение № 103-ПВР-кр, Приложение № 110-НС-хм, Приложение № 111-НС-кр), ако е съставен такъв;“

8. Утвърждава Приложение 9-ПВР и Приложение 13-НС, приложения към настоящото решение.“

При проведеното гласуване на предложения проект на решение за изменение и допълнение на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 825-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г., Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 14 членове на комисията, „ЗА“ това предложение гласуваха 9 членове и „ПРОТИВ“ 5 членове.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 – 3 във връзка с чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне на предложения проект на решение по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/МБ


* Публикувано на

Свързани решения:

825-ПВР/НС/

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения