Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 866
София, 29 август 2019 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатани помещения в община Брацигово, област Пазарджик, в които се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейски парламент през 2019 г., изборите за народни представители през 2017 г., изборите за президент и вицепрезидент през 2016 г., изборите за общински съветници и кметове през 2015 г. и от националните референдуми през 2015 г. и 2016 г.

Постъпило е писмо с вх. № ЦИК-14-91 от 23 август 2019 г. и от Йордан Павлов – заместващ кмета на община Брацигово, област Пазарджик, за разрешаване на достъп до запечатани помещения, находящи се в гр. Брацигово, ул. „Христо Гюлеменов“ № 1, етаж 3, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейски парламент през 2019 г., изборите за народни представители през 2017 г., изборите за президент и вицепрезидент през 2016 г., и от националните референдуми през 2015 г. и 2016 г., както и помещение в сградата на община Брацигово, ул. „Атанас Кабов“ № 6а, в което се съхраняват изборни книжа и материали изборите за общински съветници и кметове през 2015 г.

Достъпът до помещението е необходим във връзка с преместване на книжата и материалите от изборите за общински съветници и кметове през 2015 г. от помещението на ул. „Атанас Кабов“ № 6а в помещението на ул. „Христо Гюлеменов“ и прибирането на същото място на архив на ОИК с мандат 2015-2019 г. Освободеното помещение ще бъде ползвано за прибирането на книжата и материалите от предстоящите избори за общински съветници и кметове през октомври 2019 г.

Съгласно Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 РАЗРЕШАВА отварянето на запечатани помещения, находящи се в гр. Брацигово, ул. „Христо Гюлеменов“ № 1, етаж 3, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейски парламент през 2019 г., изборите за народни представители през 2017 г., изборите за президент и вицепрезидент през 2016 г., и от националните референдуми през 2015 г. и 2016 г., както и помещение в сградата на община Брацигово, ул. „Атанас Кабов“ № 6а, в което се съхраняват изборни книжа и материали изборите за общински съветници и кметове през 2015 г. с цел преместване на книжата и материалите от изборите за общински съветници и кметове през 2015 г. от помещението на ул. „Атанас Кабов“ № 6а в помещението на ул. „Христо Гюлеменов“ и прибирането на същото място на архив на ОИК с мандат 2015-2019 г.

Достъпът до запечатаните помещения, в които се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 18 от Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 19 от Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК, в които се вписва: основанието за разпечатването, органът, който е разрешил разпечатването, имената на лицата, които присъстват при разпечатването, състоянието, в което са открити торбите и пликовете с изборните книжа (дали хартиените ленти на торбите са в цялост, съответно дали пликовете са залепени), документите, които се изваждат/съответно прибират в торбите/пликовете, и имената и длъжността на лицето, на което се предават. След преместването на книжата от едното помещение в другото и прибирането за съхранение на архива на ОИК с мандат 2015-2019 г., помещението да се запечата по реда на Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК.

Изборните книжа и материали от различните видове избори се съхраняват до произвеждане на следващите избори от същия вид, а от референдумите в срок от 5 години от произвеждането им, след което се предават в държавен архив.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения