Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 865-ПВР/НС
София, 5 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК в Седми изборен изборен район – Габровски

Постъпило е предложение с вх. № ПВРНС-10-25 от 05.11.2021 г. от Катерина Стоичкова – упълномощен представител на ПП „Има такъв народ“, за промяна в състава на РИК в Седми изборен район – Габровски. Предлага се на мястото на Даниел Милков Ников – член на РИК, да бъде назначен Красимир Ташев Иванов.

Към предложението са приложени: молба от Даниел Милков Ников за освобождаването му като член на РИК в Седми изборен район – Габровски; пълномощно в полза на Катерина Стоичкова; декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за висше образование на Красимир Ташев Иванов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК в Седми изборен район – Габровски, Даниел Милков Ников, ЕГН ... и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на РИК в Седми изборен район – Габровски, Красимир Ташев Иванов, ЕГН ....

На назначения член да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения