Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 864-ПВР/МИ
София, 05.09.2014

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Кайнарджа, област Силистра

Постъпило е писмо с вх. № МИ-15-170 от 04.09.2014 г. от ОИК Кайнарджа, към което е приложено предложение от Димитър Николов Димитров, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промени в състава на ОИК - Кайнарджа. Предлага се на мястото на Сезгюл Ибраил Осман - член на ОИК, да бъде назначена Пламена Калинова Александрова.

Към предложението са приложени: заявление от Сезгюл Ибраил Осман за освобождаването му от състава на ОИК поради пребиваването му в чужбина за повече от шест месеца; декларация от Пламена Калинова Александрова по чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от личната карта и копие от дипломата за завършено висше образование на Пламена Калинова Александрова.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Кайнарджа, Сезгюл Ибраил Осман, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Кайнарджа, Пламена Калинова Александрова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1843-НС / 16.07.2020

    относно: обявяване на Калин Любенов Вельов за народен представител в Двадесет и четвърти изборен район – София, в 44-то Народно събрание

  • № 1842-МИ / 16.07.2020

    относно: условията и реда за извършване на допитвания до общественото мнение, социологически проучвания и проучвания „на изхода“ в изборния ден и регистрация на организациите, които ги извършват при произвеждане на нови и частични избори

  • № 1841-МИ / 16.07.2020

    относно: допускане и регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в нови и частични избори

  • всички решения