Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 864-ПВР/МИ
София, 5 септември 2014 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Кайнарджа, област Силистра

Постъпило е писмо с вх. № МИ-15-170 от 04.09.2014 г. от ОИК Кайнарджа, към което е приложено предложение от Димитър Николов Димитров, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промени в състава на ОИК - Кайнарджа. Предлага се на мястото на Сезгюл Ибраил Осман - член на ОИК, да бъде назначена Пламена Калинова Александрова.

Към предложението са приложени: заявление от Сезгюл Ибраил Осман за освобождаването му от състава на ОИК поради пребиваването му в чужбина за повече от шест месеца; декларация от Пламена Калинова Александрова по чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от личната карта и копие от дипломата за завършено висше образование на Пламена Калинова Александрова.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Кайнарджа, Сезгюл Ибраил Осман, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Кайнарджа, Пламена Калинова Александрова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3067-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3066-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3065-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения