Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 863-МИ
София, 28 август 2019 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Русе, област Русе, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-215/79 от 22 август 2019 г. от кмета на община Русе, област Русе, с предложение за състав на Общинската избирателна комисия в общината.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 7 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс и Решения № 600-МИ от 09.08.2019 г. и № 603-МИ от 12.08.2019 г. на ЦИК.

Консултациите са проведени при спазване на изискванията на чл. 76 ИК. В консултациите са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции и на коалицията, която има членове в Европейския парламент съгласно Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на ЦИК. Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава и ръководството на Общинската избирателна комисия в община Русе. Протоколът от проведените консултации на 20.08.2019 г. е подписан без особени мнения и възражения.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

  1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Русе, област Русе, в състав от 15 членове, както следва:
Длъжност в комисията Име, презиме, фамилия
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Иванов Братованов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Александър Николаев Корфонозов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Шейнур Мейсуд Еюб
СЕКРЕТАР: Милена Георгиева Хинкова
ЧЛЕНОВЕ: Йордан Венелинов Димитров
  Тодорина Рачева Михайлова
  Анелия Иванова Дудева
  Виктория Димитрова Димова
  Екатерина Василева Заякова
  Албена Филипова Енчева
  Яна Данаилова Бобева
  Наталия Руменова Маринова
  Билгин Себайдинов Бедриев
  Лиляна Александрова Владимирова
  Стефан Димов Бонев
  1. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 7 септември 2019 г.
  2. На назначените членове да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Зам.-председател: Кристина Стефанова

* Публикувано на

Календар

Решения