Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 862-ПВР/НС
София, 5 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“ за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 6-3 от 04.11.2021 г. от сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“, подписано от представляващия Тодор Христов Гунчев, чрез Любомир Георгиев Илиев, регистрирана с Решение № 769-ПВР/НС от 20.10.2021 г. на ЦИК българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Тодор Христов Гунчев, представляващ сдружението, в полза на 47 (четиридесет и седем) лица – представители на сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“;

- декларации по образец (Приложение № 45-ПВР/НС от изборните книжа) – 47 (четиридесет и седем) бр.;

- списък с имената и единния граждански номер на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели 47 лица за страната.

На 4 ноември 2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната от сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 44 от лицата отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за три лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 580-ПВР/НС от 23 септември 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за страната 44 (четиридесет и четири) упълномощени представители на сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Силвия Венкова Илиева

...

2.

Баязид Валериев Иванов

...

3.

Атанас Богданов Снежанов

...

4.

Габриел Валентин Величков

...

5.

Таня Асенова Методиева

...

6.

Лора Цветанова Тупалийска

...

7.

Георги Маринов Михайлов

...

8.

Борислав Георгиев Тодоров

...

9.

Тихомир Димитров Цветков

...

10.

Божидар Красимиров Каменов

...

11.

Янка Ненкова Димитрова

...

12.

Илка Георгиева Христова

...

13.

Първан Димитров Димитров

...

14.

Карина Цветкова Комитска

...

15.

Калин Иванов Ангелов

...

16.

Десислав Иванов Ангелов

...

17.

Калоян Георгиев Георгиев

...

18.

Биляна Петрова Христова

...

19.

Емилия Ивайлова Иванова

...

20.

Силвия Бранимирова Маринска

...

21.

Цветомир Валентинов Василев

...

22.

Ирен Велкова Асенова

...

23.

Иванета Николаева Димитрова

...

24.

Ивета Петкова Дончева - Костова

...

25.

Ралица Стефанова Петрова

...

26.

Митко Каменов Симеонов

...

27.

Светлин Кирчев Николов

...

28.

Цветелина Богданова Снежанова

...

29.

Ася Николаева Йосифова

...

30.

Бисерка Николаева Йосифова

...

31.

Албена Георгиева Ненчева

...

32.

Ивка Илиянова Каменова

...

33.

Ивалина Красимирова Илиева

...

34.

Розелинка Русинова Любенова

...

35.

Тони Андреев Антонов

...

36.

Лариса Мариянова Антонова

...

37.

Христо Владимиров Димитров

...

38.

Марио Ивайлов Георгиев

...

39.

Мартин Владимиров Ценов

...

40.

Лиляна Асенова Генова

...

41.

Румен Христов Петков

...

42.

Ирина Йорданова Иванова

...

43.

Ирина Викторова Николова

...

44.

Красимира Андреева Савова

...

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3169-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3102-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3168-ЕП / 24.04.2024

    относно: регистриране на Инициативен комитет за издигане на Емил Костадинов Атанасов като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 9 юни 2024 г.

  • № 3167-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: регистрация на партия „ПРАВОТО“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения