Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 861-ПВР/МИ
София, 20 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  назначаване на комисии по чл. 242, ал. 7 от Изборния кодекс, които да приемат от СИК бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за общинската администрация и останалите книжа и материали

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 34, 35 и чл. 242, ал. 7 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

I. Назначаване на комисии по чл. 242, ал. 7 от Изборния кодекс
1. За всяка община на територията на Република България съответната общинска избирателна комисия (ОИК) назначава по една комисия по чл. 242, ал. 7 от Изборния кодекс (ИК), която да приема от секционните избирателни комисии (СИК) бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за общинската администрация и останалите книжа и материали.
2. В градовете с районно деление (София, Пловдив, Варна) назначава отделна комисия за всеки един от районите в съответната община.
3. Всяка комисия по чл. 242, ал. 7 от ИК се състои от 7 души - председател, заместник-председател, секретар и 4 членове. Един от членовете е представител на общинската администрация.
4. Всяка от партиите и коалициите по т. 5 от настоящото решение има право на един представител в комисията. Представителността в комисиите по чл. 242, ал. 7 от ИК е отделна и не повлиява на броя на представителите и съотношението между политическите сили при назначаване на членовете на СИК по реда, посочен в Решение № 56-ПВР/МИ на ЦИК от 5 август 2011 г.
5. Кметовете на общини провеждат консултации за съставите на комисиите по чл. 242, ал. 7 от ИК с представителите на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 41-то Народно събрание и партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, по смисъла на § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, както следва:
а) парламентарно представени партии и коалиции:
- Политическа партия „ГЕРБ";
- „Коалиция за България";
- Политическа партия „ДПС";
- Политическа партия „Атака";
- „Синята коалиция";
б) партия, която има членове на Европейския парламент, но не е парламентарно представена - политическа партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД".
6. Не по-късно от 3 дни преди датата на консултациите кметовете на общини писмено уведомяват местните ръководства на парламентарно представените партии и коалиции от партии и партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД" за датата, часа и мястото на провеждане на консултациите за съставите на комисиите по чл. 242, ал. 7 от ИК. Уведомлението се поставя и на таблото за обявления и в интернет страницата на съответната община.
7. При провеждане на консултациите при кметовете на общини партиите и коалициите от партии по т. 5 представят:
а) писмено предложение за състав на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, и партията или коалицията от партии, която ги предлага;
б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 21.06.2011 г., или заверено от представителя на коалицията от партии копие от решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица; ксерокопие от същите документи, изброени по-горе, могат да бъдат заверени от представляващите партиите или коалициите при консултациите лица;
в) оригинал или заверено копие от пълномощно от представляващия съответната партия или представляващия коалицията от партии лице в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица, за валидни се считат и пълномощните за участие в консултациите за назначаване на СИК за същата община;
г) списък на резервните членове, които ще заместят предложените от тях лица, в случаите по чл. 25, ал. 1 от ИК или ако в изборния ден не се яви назначен член от съответната квота. Заместването се извършва с решение на общинската избирателна комисия.
8. За проведените консултации се съставя протокол, който се подписва от всички участници в тях. При отказ да се подпише протоколът от участник в консултациите, както и когато протоколът се подписва с особено мнение, към него се прилагат мотивите на отказалите да го подпишат, особените мнения, както и писмените възражения на партиите и коалициите, ако има такива.
9. В случаите, когато при консултациите е постигнато съгласие за съставите на комисиите по чл. 242, ал. 7 от ИК между представителите на партиите и коалициите от партии по т. 5, кметовете на общини представят в ОИК до 5 октомври 2011 г. включително следните документи:
а) писмено предложение от кмета за състав на комисиите по чл. 242, ал. 7 от ИК, заедно със списък на резервните членове, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията и партията или коалицията от партии, която ги предлага;
б) предложенията на партиите и коалициите от партии за състава на комисиите по чл. 242, ал. 7 от ИК;
в) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 21 юни 2011 г., или решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица; ксерокопие от същите документи, изброени по-горе, могат да бъдат заверени от представляващите партиите или коалициите при консултациите лица;
г) пълномощно от представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица, издадено не по-рано от 21 юни 2011 г.;
д) протоколите от проведените консултации с представителите на партиите и коалициите от партии, подписани от участниците в консултациите, включително и писмените им възражения, ако има такива;
е) копие от съобщението за датата, часа и мястото на провеждане на консултациите и начина на оповестяването.
10. В общините, в които няма кмет, предложението до ОИК за назначаване на комисиите по чл. 242, ал. 7 от ИК се прави от временно изпълняващия длъжността кмет на община, а при създадена нова община - от назначения временен кмет.
11. В случаите, когато при консултациите не е постигнато съгласие за състава на комисиите по чл. 242, ал. 7 от ИК, кметът на общината изпраща на ОИК не по-късно от 5 октомври 2011 г. включително предложенията за състава на комисиите по чл. 242, ал. 7 от ИК, направени от представителите на партиите и коалициите от партии по т. 5, ведно с документите по т. 9, букви „б" - „е".
12. Когато кметът на общината или временният кмет на новосъздадената община не е направил предложение до 5 октомври 2011 г. включително, той изпраща незабавно всички документи от проведените консултации в ОИК.
13. Когато при консултациите за състава на комисиите по чл. 242, ал. 7 от ИК не е постигнато съгласие, ОИК назначава комисиите по чл. 242, ал. 7 от ИК по направените предложения на партиите и коалициите от партии по т. 5, като всяка една от партиите и коалициите по т. 5 от настоящото решение има право на един представител.
14. Когато ОИК не назначи до 12 октомври 2011 г. комисиите по чл. 242, ал. 7 от ИК, тя изпраща незабавно цялата документация в ЦИК, която назначава комисиите по чл. 242, ал. 7 от ИК.


II. Изисквания към членовете на комисиите по чл. 242, ал. 7 от ИК

15. За членове на комисия по чл. 242, ал. 7 от ИК се назначават лица, които са:
а) български граждани;
б) навършили 18 години;
в) не са поставени под запрещение;
г) не изтърпяват наказание лишаване от свобода;
д) владеят български език.
16. При изпълнение на функциите си членовете на комисиите по чл. 242, ал. 7 от ИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат агитация.
17. Членовете на една и съща комисия по чл. 242, ал. 7 от ИК не могат да бъдат помежду си съпрузи, роднини по права линия, братя и сестри.

ІІІ. Мандат
Мандатът на комисиите по чл. 242, ал. 7 от ИК е до приемането от всички СИК на територията на съответната община/район за градовете с районно деление на бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за общинската администрация и останалите книжа и материали, което следва да бъде извършено до 24 часа от приключване на първи тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове, насрочени за 23 октомври 2011 г., съответно до 24 часа от приключване на втори тур, ако се провежда такъв.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения