Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 86-ЕП
София, 7 април 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 25 май 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, 12, 13, буква „в", чл. 156, чл. 157, ал. 1, 2 и 4, чл. 158-160, чл. 161, ал. 1, 3-6, чл. 351, чл. 354, т. 1- 4, чл. 363-370 и § 1, т. 3, 6 и 7 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Общи положения

1. Право да бъде избиран за член на Европейския парламент от Република България има всеки български гражданин, който отговаря едновременно на следните условия:

а) навършил е 21 години към изборния ден включително;

б) има постоянен адрес в Република България и е живял най-малко през последните 6 месеца в страната или в друга държава - членка на Европейския съюз;

в) не е поставен под запрещение (пълно или ограничено);

г) не изтърпява наказание лишаване от свобода.

2. Право да бъде избиран за член на Европейския парламент от Република България има и всеки гражданин на държава - членка на Европейския съюз, който не е български гражданин и отговаря едновременно на следните условия:

а) навършил е 21 години към изборния ден включително;

б) има статут на продължително или постоянно пребиваващ в Република България, живял е най-малко през последните 6 месеца в страната или в друга държава - членка на Европейския съюз;

в) не е поставен под запрещение (пълно или ограничено);

г) не изтърпява наказание лишаване от свобода;

д) не е лишен от правото да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин.

3. „Живял най-малко през последните 6 месеца в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз" е:

а) български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз;

За живеене в страната се приема и престоят извън Република България за времето, в което български гражданин е изпратен там от българската държава;

б) гражданин на държава - членка на Европейския съюз, който има адрес на пребиваване на територията на Република България или на друга държава - членка на Европейския съюз, най-малко 6 месеца към датата на произвеждане на изборите (25 май 2014 г.).

4. „Адрес на пребиваване" е адресът, на който лицето е регистрирано при престоя си в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз.

5. „Статут на продължително и постоянно пребиваване" е статут, придобит при условията и по реда на Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства.

6. Кандидати за членове на Европейския парламент от Република България могат да бъдат издигани от регистрирани в Централната избирателна комисия (ЦИК) партии, коалиции и инициативни комитети на избиратели за издигане на независими кандидати. Всеки кандидат може да се кандидатира в изборите само в една държава-членка на Европейския съюз.

7. Централната избирателна комисия регистрира и обявява кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети.

 

ІІ. Кандидатски листи

8. Кандидатите, издигнати от партии, коалиции и инициативни комитети, се подреждат в общи национални кандидатски листи. Броят на кандидатите в една кандидатска листа не може да надхвърля броя на членовете на Европейския парламент от Република България (17 членове).

9. Коалициите участват в изборите с обща кандидатска листа. Участващите в тях партии не могат да участват със самостоятелни листи.

10. Всеки независим кандидат образува самостоятелна кандидатска листа. Независим кандидат не може да бъде включван в кандидатска листа на партия или коалиция.

 

ІІІ. Лица, които не могат да бъдат регистрирани като кандидати на партии и коалиции

11. Не могат да бъдат посочвани и регистрирани като кандидати за членове на Европейския парламент от Република България от името на партии и коалиции военнослужещите от въоръжените сили, служителите в дипломатическата служба, служителите от Министерството на вътрешните работи, Националната разузнавателна служба, Националната служба за охрана и Държавната агенция „Технически операции", държавните служители от Държавна агенция „Национална сигурност", съдии, прокурори и следователи, както и други лица, за които със закон е забранено членството в политическа партия.

Тези граждани могат да участват в изборите само като независими кандидати.

 

ІV. Статут на кандидатите, неприкосновеност и отпуск

12. От регистрирането на кандидатските листи до обявяване на резултатите от изборите кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България имат качество на длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс. Когато регистрацията на кандидат е заличена, правата и задълженията му като длъжностно лице се прекратяват от деня на заличаването.

13. От деня на регистрацията им кандидатите не могат да бъдат задържани или привличани като обвиняеми освен за извършено престъпление от общ характер и с разрешение на ЦИК, издадено по определен от комисията ред, въз основа на мотивирано искане от главния прокурор. При заварено тежко престъпление разрешение за задържане не се иска, като в този случай незабавно се уведомява ЦИК.

14. Когато регистрацията на кандидат е заличена, правата му по чл. 160, ал. 1 от ИК се прекратяват от деня на заличаването. Разпоредбата не се прилага, когато регистрираните кандидати са били задържани или привлечени като обвиняеми преди датата на регистрация. 

15. Кандидат за член на Европейския парламент от Република България, който заема държавна служба, задължително ползва по свой избор платен годишен отпуск или неплатен служебен отпуск за времето от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите. Това изискване не се прилага за  министър-председателя, заместник министър-председателите, министрите, народните представители, президента и вицепрезидента на републиката, като техните пълномощия продължават и след регистрацията им като кандидати.

16. Отпускът по т. 15 се зачита за трудов или служебен и осигурителен стаж. В случай на заличаване на регистрацията на кандидат, отпускът се прекъсва от деня на заличаването. Когато заличаването бъде отменено, се смята, че отпускът не е прекъсван.

17. Изискванията по т. 15 и 16 се прилагат и за кандидатите, които заемат една от следните длъжности:

а) народен представител в национален парламент;

б) член на правителство на държава - членка на Европейския съюз;

в) член на Европейската комисия;

г) съдия, генерален адвокат или секретар на Съда на Европейския съюз;

д) член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка;

е) член на Сметната палата на Европейския съюз;

ж) Европейски омбудсман;

з) член на Икономическия и социален комитет на Европейския съюз и на Европейската общност за атомна енергия;

и) член на Комитета на регионите;

к) член на комитети или други органи, учредени въз основа на Договорите за създаване на Европейския съюз и на Европейската общност за атомна енергия, с цел да управляват фондовете на Европейския съюз или с оглед изпълнението на постоянни административни задължения;

л) член на Съвета на директорите, на Управителния комитет или служител на Европейската инвестиционна банка;

м) служител или работещ в институциите на Европейския съюз или в специализираните органи, прикрепени към тях, или в Европейската централна банка;

н) изпълнява друга служба или извършва дейност, която е несъвместима с положението на народен представител.

 

V. Регистриране на кандидатски листи и действителност

18. Кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България могат да бъдат предложени за регистриране само от една партия, коалиция или инициативен комитет. В случай, че бъде регистриран от повече от една партия, коалиция или инициативен комитет, действителна е първата по време регистрация.

19. Кандидатите, предложени от партия или коалиция, се регистрират от ЦИК след представяне на предложение от съответната партия или коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес (адрес на пребиваване) на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България (Приложение № 64 от изборните книжа). Предложението се подписва от представляващото/ите партията или коалицията лице/а или от изрично упълномощени от тях лица и се представя в ЦИК не по-късно от 22 април 2014 г. (32 дни преди изборния ден). Към предложението партията или коалицията прилага:

а) заявление от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция (Приложение № 69 от изборните книжа);

б) декларация по образец от всеки кандидат, че отговаря на условията по чл. 351, ал. 1 или 2 от ИК (Приложение № 66 от изборните книжа);

в) декларация по образец от всеки кандидат, че отговаря на условията по чл. 364, ал. 1 или 3 от ИК (Приложение № 67 от изборните книжа);

г) декларация по образец от всеки кандидат-гражданин на държава-членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, в която декларира обстоятелства по чл. 365, ал. 1, т. 6 от ИК (Приложение № 68 от изборните книжа);

д) пълномощно от лицето/та, упълномощено/и да представляват партията или коалицията пред ЦИК в случаите, когато документите се подават от упълномощени лица.

20. Кандидатите, предложени от инициативен комитет се регистрират от ЦИК след представяне на предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес  (адрес на пребиваване) на кандидата за член на Европейския парламент от Република България (Приложение № 65 от изборните книжа). Предложението се подписва от представляващото инициативния комитет лице и се представя в ЦИК не по-късно от 22 април 2014 г. (32 дни преди изборния ден). Към предложението се прилагат:

а) списък с имената, единните граждански номера (а за гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, имащи статут на постоянно или продължително пребиваващи в Република България личния номер, номера на личната карта или паспорта, номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрацията, посочена в него) и саморъчните подписи на най-малко 2500 избиратели, подкрепящи издигането на кандидата, положени пред член на инициативния комитет (Приложение № 70 от изборните книжа). Всеки избирател може да участва само в един списък (подписка). Списъкът се предава и в структуриран електронен вид, като съдържа имената и единен граждански номер (личен номер) на избирателите, положили саморъчен подпис, в последователността, в която са вписани в списъка. Формата и начина на представяне на структурирания електронен вид на списъка са определени в Решение на ЦИК № 15-ЕП от 26 март 2014 г.;

б) заявление от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран от предложилия го инициативен комитет (Приложение № 69 от изборните книжа);

в) декларация по образец от кандидата, че отговаря на условията по чл. 351, ал. 1 или 2 от ИК (Приложение № 66 от изборните книжа);

г) декларация по образец от кандидата, че отговаря на условията по чл. 364, ал. 1 или 3 от ИК (Приложение № 67 от изборните книжа);

д) декларация по образец от кандидата - гражданин на държава - членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, в която декларира обстоятелства по чл. 365, ал. 1, т. 6 от ИК (Приложение № 68 от изборните книжа);

21. Кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България се регистрират от ЦИК не по-късно от 22 април 2014 г. (32 дни преди изборния ден).

22. Кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България се вписват в отделен регистър (Приложение № 71 от изборните книжа) с пореден номер. Кандидатите на партиите и коалициите се регистрират с номерá, под които са подредени в кандидатската листа. Последователността на постъпването на документите определя поредността на вписване в регистъра на ЦИК.

23. Централната избирателна комисия изпраща извлечение от регистъра по т. 22 за кандидати за членове на Европейския парламент от Република България, които са граждани на държава - членка на Европейския съюз, но не са български граждани, на компетентните органи на държавите - членки на Европейския съюз. В случай че в срок до 5 работни дни от получаване на извлечението от регистъра по т. 22 компетентният орган на съответната държава-членка на Европейския съюз не отговори, ЦИК регистрира кандидата, ако отговоря на условията на чл. 351, ал. 2 от ИК и са представени документите по т. 19 или 20.

24. Проверка на обстоятелствата по чл. 351 от ИК се извършва от Министерството на вътрешните работи и Министерството на правосъдието по искане на ЦИК.

25. Централната избирателна комисия констатира и обявява за недействителни регистрациите, извършени в нарушение на чл. 364, ал. 1 или 3 от ИК. Решението се обявява незабавно и се уведомяват съответните кандидати, партии, коалиции и инициативни комитети.

26. Решението на ЦИК за обявяване недействителността на регистрацията на кандидатите по т. 25 може да се обжалва пред Върховния административен съд (ВАС) по реда на чл. 58 от ИК.

 

VІ. Обработване на подписка и проверка

27. Членът на инициативния комитет, който обработва и предоставя личните данни на избирателите, подкрепящи издигането на кандидат за член на Европейския парламент от Република България спазва изискванията на Закона за защита на личните данни и носи отговорност като администратор по смисъла на чл. 3, ал. 2 от Закона за защита на личните данни.

28. Централната избирателна комисия предава незабавно списъка (подписката) по чл. 367, ал. 2 от ИК на ГД „ГРАО" в МРР, която извършва проверка не по-късно от 27 април 2014 г. (27 дни преди изборния ден).

29. Централната избирателна комисия в срок не по-късно от 27 април 2014 г. (27 дни преди изборния ден) установява резултата за списъка (подписката) по т. 28 въз основа на извършената проверка от ГД „ГРАО" в МРР.

30. Когато ЦИК установи, че независим кандидат не е подкрепен от необходимия брой избиратели, регистрацията му се заличава с решение, което незабавно се изпраща на инициативния комитет. Решението на ЦИК може да се обжалва пред ВАС по реда на чл. 58 от ИК.

 

VІІ. Условия за регистрация. Отказ

31. Централната избирателна комисия извършва проверка дали са изпълнени изискванията на ИК и при установяване на непълноти или несъответствия дава незабавно указания и срок за отстраняването им. В случай че указанията не са изпълнени в срок, ЦИК отказва да регистрира за участие в изборите съответните кандидати. Отказът може да се обжалва пред ВАС по реда на чл. 58 от ИК.

32. При отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат от кандидатска листа на партия или коалиция партията или коалицията може не по-късно от 24 април 2014 г. (30 дни преди изборния ден) да предложи за регистриране друг кандидат.

33. Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 17 май 2014 г. (7 дни преди изборния ден).

34. Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция се откаже, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 24 април 2014 г. (30 дни преди изборния ден). Новият кандидат по предложение на партията или коалицията заема освободеното или последното място в кандидатската листа, като във втория случай останалите кандидати се преподреждат с едно място напред.

 

VIII. Подаване на документи за регистрация на кандидати

35. Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България от 9,00 ч. на 10 април 2014 г. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, вход откъм Ларгото за зала „Света София".

36. Приемането на документите се извършва всеки ден от 9,00 ч. до 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на кандидати е 18,00 ч. на 22 април 2014 г. (32 дни преди изборния ден).

37. Не се изисква нотариална заверка на документите по т. 19 и 20 от настоящото решение.

 

ІХ. Решения за регистрация и обжалване

 

38. За регистрацията на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България, предложени от партия, коалиция или инициативен комитет ЦИК приема отделно решение за всяка кандидатска листа. Решенията се вписват в регистъра на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България (Приложение № 71 от изборните книжа).

39. Централната избирателна комисия издава удостоверение за регистрация на кандидат за член на Европейския парламент от Република България (Приложение към настоящото решение).

40. Решенията на ЦИК за регистриране на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България, за обявяване недействителност на регистрацията на кандидати, за заличаване и за отказ на регистрацията на кандидати може да се обжалват пред ВАС чрез ЦИК в срок до три дни от съобщаването им. ЦИК изпраща незабавно жалбата и преписката към нея на съда. Върховният административен съд разглежда жалбата и се произнася с решение в срок до три дни от получаването й в открито заседание с призоваване на жалбоподателя, ЦИК и заинтересованите лица. Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солкова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения