Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 859-ПВР/НС
София, 4 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „Организация за подкрепа и закрила“ за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 15 от 03.11.2021 г. от сдружение „Организация за подкрепа и закрила“, представлявано от Гергана Николова Калпачка, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Гергана Николова Калпачка – председател, в полза на 28 (двадесет и осем) лица – представители на сдружение „Организация за подкрепа и закрила“;

- декларация по образец (Приложение № 45-ПВР/НС от изборните книжа) – 28 (двадесет и осем) бр.;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

От електронната разпечатка от Агенцията по вписванията –Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, по ЕИК на сдружението е видно, че то е определено за извършване на дейност в обществена полза.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 580-ПВР/НС от 23 септември 2021 г., което се установява от извлечението от Агенцията по вписванията за сдружението.

На 3 ноември 2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „Организация за подкрепа и закрила“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията всички лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 580-ПВР/НС от 23 септември 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „Организация за подкрепа и закрила“ за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за страната 28 (двадесет и осем) упълномощени представители на сдружение „Организация за подкрепа и закрила“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Калоян Асенов Алексов

...

2.

Михаил Петков Михайлов

...

3.

Горица Борисова Калпачка

...

4.

Валентина Петрова Йорданова

...

5.

Ивайло Стефанов Станев

...

6.

Валентин Петров Йорданов

...

7.

Валентина Стефанова Стоева

...

8.

Гергана Николова Калпачка

...

9.

Мариола Димитрова Йорданова

...

10.

Михаела Михайлова Филева

...

11.

Йорданка Иванова Антанасова-Алексова

...

12.

Ивелин Бойков Николов

...

13.

Никол Иванова Стоянова

...

14.

Райна Стойкова Денева

...

15.

Владислав Трифонов Василев

...

16.

Ивана Ангелова Иванова

...

17.

Емилия Георгиева Стоянова

...

18.

Ангел Христов Иванов

...

19.

Елена Димитрова Йотова

...

20.

Галя Радкова Дакова

...

21.

Татяна Желязкова Жекова-Халвова

...

22.

Мирослав Светозаров Горанов

...

23.

Емил Емилов Гергински

...

24.

Радко Желязков Жеков

...

25.

Ива Димитрова Павлова-Мечкова

...

26.

Тодор Христов Мечков

...

27.

Мирослав Любомиров Димов

...

28.

Владимир Генадиев Георгиев

...

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГС/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3067-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3066-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3065-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения