Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 857-ПВР
София, 4 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: съставяне и отпечатване на избирателните списъци при произвеждане на нов (втори) избор за президент и вицепрезидент на републиката

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 23, ал. 1, 26, ал. 1, чл. 27, чл. 314 и чл. 315, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 581-ПВР/НС от 24.09.2021 г., изм и доп. с Решение № 693-ПВР/НС от 07.10.2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. В избирателния списък за произвеждане на нов (втори) избор за президент и вицепрезидент на републиката се включват и българските граждани, които в периода между първия и новия избор са придобили избирателни права, включително навършващите 18 години към изборния ден и лицата по чл. 27, ал. 3 ИК.

2. Избирателният списък за произвеждане на нов (втори) избор за президент и вицепрезидент на републиката задължително съдържа следните графи:

- „№“ (поредният номер на избирателя в списъка);

- „Име“ (собствено, бащино и фамилно име на избирателя);

- „ЕГН“ (попълва се от секционната избирателна комисия в изборния ден);

- „Документ за самоличност“ – лична карта или зелен паспорт за гражданите, родени до 31 декември 1931 г. (видът и номерът на документа за самоличност се попълват от секционната избирателна комисия в изборния ден);

- „Адрес“;

- „Подпис на избирателя“

- „Забележки“.

3. Включените в избирателния списък за първия избор се отпечатват автоматизирано от ГД „ГРАО“ в МРРБ заедно с лицата, включени в избирателния списък за произвеждане на нов избор.

Избирателите, включени за гласуване по настоящ адрес на 14 ноември 2021 г., се отпечатват в избирателния списък за новия избор по настоящ адрес, като в графа „Забележки“ се вписва текст „н.а.“.

4. Главна дирекция „ГРАО“ в МРРБ предава не по-късно от два дни преди изборния ден отпечатаните избирателни списъци за всички избирателни секции за съответната област, по общини.

5. По реда на Решение № 692-ПВР/НС от 07.10.2021 г. на ЦИК се вписват избирателите, които са с „непълни адреси“ или са с т.нар. „сгрешени адреси“, както и със „служебно заличени адреси“, но имат избирателни права.

Решението подлежи на обжалване чрез Централната избирателна комисия по реда на чл. 58 ИК.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения