Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 857-МИ
София, 20 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Илия Монев Илиев срещу решение № 200 от 14.09.2011 г. на ОИК – Тунджа, област Ямбол

Постъпила е жалба с вх. № 911 от 17.09.2011 г. на ЦИК, подадена от Илия Монев Илиев - предложен от ПП „ДРОМ" като кандидат за кмет на кметство с. Бояджик, община Тунджа, област Ямбол, срещу решение № 200 от 14.09.2011 г. на ОИК в община Тунджа, с което се отказва регистрацията на Илия Монев Илиев като кандидат за кмет на кметство Бояджик за участие в изборите на 23 октомври 2011 г. Иска се отмяната на решение № 200 от 14.09.2011 г. на ОИК в община Тунджа като незаконосъобразно.
Жалбата е подадена в срок, допустима е, а разгледана по същество е неоснователна.
Видно от приложената по преписката справка по НБД „Население" ЯМТУ2 от 13.09.2011 г. Илия Монев Илиев не е с постоянен или настоящ адрес на територията на с. Бояджик, община Тунджа, поради което след извършване на служебна проверка по чл. 126, ал. 2 от ИК в изпълнение на изискванията на чл. 4, ал. 5 от ИК във връзка с § 1, т. 5 от ДР на ИК с решение № 200 от 14.09.2011 г. ОИК в община Тунджа законосъобразно е отказала да регистрира Илия Монев Илиев като кандидат за кмет на с. Бояджик, община Тунджа.
На основание чл. 33, ал. 3, чл. 4, ал. 5 от ИК във връзка с § 1, т. 5 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № 911 от 17.09.2011 г. на ЦИК, подадена от Илия Монев Илиев, срещу решение № 200 от 14.09.2011 г. на ОИК в община Тунджа
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения