Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 856-ПВР/МИ
София, 19 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Каолиново, област Шумен, назначена с Решение № 200-ПВР/МИ от от 11 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо вх. № ОИК-641/19.09.2011 г. от кмета на община Каолиново за промяна в състава на ОИК - Каолиново. Към писмото е приложено предложение от упълномощения представител на „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ" Ахмед Касим Динар за промяна в състава на ОИК - Каолиново, като на мястото на освободения член с Решение № 828-ПВР/МИ от 17.09.2011 г. на ЦИК Нихат Ахмед Рушан да бъде назначена Айлин Назми Мустафова, ЕГН .... Приложени са: декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от дипломата за завършено висше образование и копие от лична карта на Айлин Назми Мустафова.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Каолиново, област Шумен, Айлин Назми Мустафова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения