Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 855-МИ
София, 5 септември 2014 г.

ОТНОСНО: допускане на политическа партия „ГЕРБ” за участие в частичните избори за кмет на община и кметове на кметства, насрочени на 12 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление Приложение № 40 от изборните книжа от политическа партия „ГЕРБ", подписано от представляващия и председател на партията Бойко Методиев Борисов, чрез пълномощника Цветомир Петров Паунов, заведено под № 7 на 5 септември 2014 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за общински съветници и кметове. Заявява се участие в насрочените на 12 октомври 2014 г. частични избори за кметове на община и кметства, както следва: кмет на община Копривщица, област София, кмет на кметство Джулюница, община Лясковец, област Велико Търново, кмет на кметство Средище, община Кайнарджа, област Силистра, кмет на кметство Партизанин, община Братя Даскалови, област Стара Загора, кмет на кметство Полена, община Симитли, област Благоевград, кмет на кметство Вардун, община Търговище, област Търговище, кмет на кметство Руец, община Търговище, област Търговище, кмет на кметство Победа, община Долна Митрополия, област Плевен, кмет на кметство Стефаново, община Радомир, област Перник, кмет на кметство Гагово, община Попово, област Търговище, кмет на кметство Ракево, община Криводол, област Враца, кмет на кметство Горно Кирково, община Кирково, област Кърджали.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 03.09.2014 г. от СГС - ТО, по ф.д. № 1545/2007 г.; удостоверение от Сметната палата с изх. № 48-00-529 от 08.08.2014 г. за внесени от партията финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г. и пълномощно № КО-Г-186 от 03.09.2014 г. в полза на Цветомир Петров Паунов.

Политическа партия „ГЕРБ" е регистрирана за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. с решение № 39-МИ от 29 юли 2011 г. на ЦИК.

Налице са изискванията на чл. 464, т. 1 от Изборния кодекс за допускане на политическа партия „ГЕРБ" за участие в частичните избори за кмет на община Копривщица, област София, кмет на кметство Джулюница, община Лясковец, област Велико Търново, кмет на кметство Средище, община Кайнарджа, област Силистра, кмет на кметство Партизанин, община Братя Даскалови, област Стара Загора, кмет на кметство Полена, община Симитли, област Благоевград, кмет на кметство Вардун, община Търговище, област Търговище, кмет на кметство Руец, община Търговище, област Търговище, кмет на кметство Победа, община Долна Митрополия, област Плевен, кмет на кметство Стефаново, община Радомир, област Перник, кмет на кметство Гагово, община Попово, област Търговище, кмет на кметство Ракево, община Криводол, област Враца, кмет на кметство Горно Кирково, община Кирково, област Кърджали, насрочени на 12 октомври 2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10 и чл. 464, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА политическа партия „ГЕРБ" за участие в частичните избори за кмет на община Копривщица, област София, кмет на кметство Джулюница, община Лясковец, област Велико Търново, кмет на кметство Средище, община Кайнарджа, област Силистра, кмет на кметство Партизанин, община Братя Даскалови, област Стара Загора, кмет на кметство Полена, община Симитли, област Благоевград, кмет на кметство Вардун, община Търговище, област Търговище, кмет на кметство Руец, община Търговище, област Търговище, кмет на кметство Победа, община Долна Митрополия, област Плевен, кмет на кметство Стефаново, община Радомир, област Перник, кмет на кметство Гагово, община Попово, област Търговище, кмет на кметство Ракево, община Криводол, област Враца, кмет на кметство Горно Кирково, община Кирково, област Кърджали, насрочени на 12 октомври 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения