Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 854-ПВР/НС
София, 3 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „Л.И.Д.Е.Р. – ЛИЧНОСТИ ИДЕИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 14 от 03.11.2021 г. от сдружение „Л.И.Д.Е.Р. – ЛИЧНОСТИ ИДЕИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ“, представлявано от Николай Росенов Маринов, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Към заявлението са приложени:

- копие от актуално състояние на сдружението от 02.11.2021 г.;

- копие на Удостоверение № 015 от 12.07.2011 г. от Министерство на правосъдието;

- декларации по образец (Приложение № 45-НС от изборните книжа) – 47 (четиридесет и седем) бр.;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

От електронната разпечатка от Агенцията по вписванията –Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, по ЕИК на сдружението е видно, че то е определено за извършване на дейност в обществена полза.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели за страната 47 лица.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 580-ПВР/НС от 23 септември 2021 г. на ЦИК, което се установява от извлечението от Агенцията по вписванията за сдружението.

На 03.11.2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение сдружение „Л.И.Д.Е.Р. – ЛИЧНОСТИ ИДЕИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 43 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 4 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 580-ПВР/НС от 23 септември 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „Л.И.Д.Е.Р. – ЛИЧНОСТИ ИДЕИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ“ за участие с наблюдатели за страната в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за страната 43 (четиридесет и три) упълномощени представители на сдружение сдружение „Л.И.Д.Е.Р. – ЛИЧНОСТИ ИДЕИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ“, както следва:

Име, презиме, фамилия ЕГН
1. Асен Димитров Асенов ...
2. Максимилиян Ботьов Максимов ...
3. Янко Асенов Кривонозов ...
4. Юлия Асенова Илинова ...
5. Заприна Вълчанова Борнева ...
6. Борис Стоянов Митков ...
7. Васил Михайлов Михайлов ...
8. Димитър Юриев Петров ...
9. Димчо Вълчев Тодоров ...
10. Мирослав Димитров Симеонов ...
11. Асен Илиев Сърмалиев ...
12. Цанка Миткова Сърмалиева ...
13. Маргарита Миткова Колева ...
14. Иван Петров Иванов ...
15. Цветана Петкова Костова ...
16. Васил Лазаров Грънчаров ...
17. Филиз Шефикова Яшарова ...
18. Севгин Байрам Фейзула ...
19. Насие Орхан Фейзула ...
20. Антон Михайлов Асенов ...
21. Исмаил Асенов Сидеров ...
22. Румяна Бисерова Рашкова ...
23. Рушан ИсмаилИсмаил ...
24. Женя Теодорова Панова ...
25. Теодор Живков Панов ...
26. Антоанета Динкова Михайлова ...
27. Бисерка Емилова Найденова ...
28. Северина КрасимироваНиколова ...
29. Велислава Иванова Ангелова ...
30. Румен Живков Желязков ...
31. Атанас Живков Василев ...
32. Стойко Иванов Сулаков ...
33. Диана Асенова Андреева ...
34. Наска Демирова Ангелова ...
35. Леонардо Аксиниев Борисов ...
36. Венцислав Лазаринков Димитров ...
37. Сребрина Илкова Димитрова ...
38. Неджаат Галипов Неджетинов ...
39. Неврие Ибрям Юсеин ...
40. Светла Симеонова Янкова ...
41. Валентина Славчова Делчева ...
42. Сергей Тодоров Юруков ...
43. Снежана Емилова Ризова ...

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3485-МИ / 18.06.2024

    относно: отваряне на запечатани помещения, определени за съхранение на изборни книжа и материали от нови и частични избори за кметове и за общински съветници на 23 юни 2024 г. и след втори тур на изборите, в които се съхраняват изборни книжа от предходни избори и референдуми

  • всички решения