Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 851-ПВР/НС
София, 3 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 4-1 от 02.11.2021 г. от сдружение Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва, представлявано от Златан Кирилов Стойков, чрез Васил Василев Върбанов, регистрирано с Решение № 785-ПВР/НС от 22.10.2021 г. на ЦИК като българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Златан Кирилов Стойков в полза на Васил Василев Върбанов;

- декларации по образец (Приложение № 45-ПВР/НС от изборните книжа) – 42 (четиридесет и два) бр.;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощени лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели 42 лица.

На 03.11.2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършена проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 36 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за шест лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 580-ПВР/НС от 23 септември 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за страната 36 (тридесет и шест) упълномощени представители на сдружение Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва, както следва:

Име, презиме, фамилия ЕГН
1. Йорданка Стоилова Марушкина ...
2. Николай Петков Георгиев ...
3. Николай Велков Цанов ...
4. Тодор Колев Георгиев ...
5. Димитър Иванов Христов ...
6. Лъчезар Иванов Станчев ...
7. Станимир Киряков Андонов ...
8. Андон Янев Калоянов ...
9. Стоян Николов Стоянов ...
10. Борис Димитров Борисов ...
11. Петко Георгиев Апостолов ...
12. Веселин Кръстев Шивачев ...
13. Денислав Ивайлов Иванов ...
14. Валентина Янкова Симеонова ...
15. Петър Георгиев Манов ...
16. Антон Кирилов Йорданов ...
17. Любчо Варадинов Николов ...
18. Димитър Иванов Христов ...
19. Павел Евгениев Димитров ...
20. Методи Александров Слишков ...
21. Ясен Георгиев Ангелов ...
22. Йордан Костадинов Куков ...
23. Анатоли Иванов Кирилов ...
24. Ася Георгиева Иванова ...
25. Стоян Кирилов Васев ...
26. Иво Димитров Мазнев ...
27. Красимир Любомиров Алексов ...
28. Иво Райчов Стоянов ...
29. Димитър Ангелов Цанев ...
30. Калин Бориславов Борисов ...
31. Любомир Евгениев Атанасов ...
32. Борислав Михайлов Борисов ...
33. Милен Георгиев Ангелов ...
34. Андреан Георгиев Ангелов ...
35. Борислав Милчов Пенев ...
36. Александър Даниелов Филипов ...

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3485-МИ / 18.06.2024

    относно: отваряне на запечатани помещения, определени за съхранение на изборни книжа и материали от нови и частични избори за кметове и за общински съветници на 23 юни 2024 г. и след втори тур на изборите, в които се съхраняват изборни книжа от предходни избори и референдуми

  • всички решения