Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 850-НС
София, 4 септември 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на фондация „Другата България“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 8 от 03.09.2014 г. от фондация „Другата България", представлявана от Кети Димитрова Вандова - директор на фондацията за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално състояние на фондацията по ф.д. № 18541/2011 г., издадено от Софийски градски съд; представлявано от Кети Димитрова Вандова, директор на  фондацията, пълномощно от Кети Димитрова Вандова в полза на 12 (дванадесет) лица - представители на фондация „Другата България"; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от фондацията лица като наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. на хартиен и в електронен вид на технически носител.

От писмо с вх. № 8 от 03.09.2014 г. на ЦИК от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, предложени от фондация „Другата България" се установи, едно лице няма посочено ЕГН.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА фондация „Другата България", за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 11 упълномощени представители на фондация „Другата България", както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Емил Петров Чомаков
2. Костадин Драгомиров Андонов
3. Емил Юлиев Русанов
4. Валериан Владимирович Заболотни
5. Даниела Иванова Василева-Бретон
6. Иван Димитров Рангелов
7. Филип Янакиев Григоров
8. Божидар Николов Томалев
9. Велика Димитрова Андонова
10. Валери Митков Марков
11. Надя Иванова Андреевска

ОТКАЗВА регистрацията на Силвия Жива Рулински поради липса на посочено ЕГН.

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1184-МИ / 28.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • всички решения